Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma (FLPP) ir valsts budžeta finansēta pētniecības programma, kura tiek īstenota ar mērķi radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs atbilstoši Latvijas prioritārajiem virzieniem zinātnē, vienlaikus veicinot pētniecības cilvēkkapitāla attīstību. Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas tiek organizētas atvērta projektu konkursa pieteikumu veidā, kur pētniecības tēmas definē zinātnieki.

 Valsts pētījumu programmas (VPP) ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai nacionāli prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas un attīstīt jaunus produktus, procesus un pakalpojumus, tādā veidā veicinot šīs nozares attīstību un nacionālo stratēģisko mērķu sasniegšanu. Valsts pētījumu programmas mērķus un uzdevumus, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nosaka attiecīgās nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi.

Izglītības un zinātnes ministrija vai citas nozaru ministrijas valsts pētījumu programmu projektu konkursa kārtībā var piešķirt valsts pētījumu programmu projektiem finansējumu no zinātnes finansēšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Valsts pētījumu programmu projektu konkursu organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.

Valsts pētījumu programmas vizuālā identitāte

Grafiskajā standartā ietverta jaunās vizuālās identitātes koncepcija un pamatelementi, lietošanas pamatprincipi, noteikumi un ieteikumi, atspoguļoti izstrādātie dokumenti, kuros lietota jaunā identitāte, iekļauti dažādi ilustratīvi piemēri, kas lietojami, veidojot informatīvo materiālu, kā arī pasākumu noformējumu. Valsts pētījumu programmas grafiskās identitātes izstrādātājs ir Izglītības un zinātnes ministrija.

Grafiskā identitāte

Grafiskā zīme (RGB)

Grafiskā zīme drukai (CMYK)

ES struktūrfondu finansētas pētniecības programmas

Praktiskas ievirzes pētījumu programma (SAM 1.1.1.1.) uz komercializāciju vērstu pētniecības projektu īstenošanai. 2020. gadā tiks atvērta projektu konkursu 4. kārta.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (SAM 1.1.1.2.) jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstībai. 2020. gadā tiks atvērta projektu konkursu 4. kārta.

Inovāciju granti studentiem (SAM 1.1.1.3.) līderības, inovācijas un uzņēmējspēju attīstība studējošajiem un inovatīvu ideju izstrāde sadarbībā starp augstskolām un uzņēmumiem.

Apvārsnis 2020 (Horizon 2020)

Apvārsnis 2020 ir lielākā ES pētniecības un inovāciju programma, kuras ietvaros laika periodā no 2014. -2020. gadam pētniecības organizācijām, uzņēmumiem un publiskās pārvaldes iestādēm ir pieejams finansējums 80 miljardu eiro apjomā. Apvārsnis 2020 apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansēšanas instrumentus vienotā programmā. Programma ir vērsta uz to, lai zinātniskos atklājumus pārvērstu inovatīvos produktos un pakalpojumos, kas radītu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai un uzlabotu cilvēku dzīvi. Apvārsnis 2020 stiprina ES zinātnes un tehnoloģijas bāzi un rūpniecisko konkurētspēju nākotnē un stimulē ekonomisko attīstību, ar mērķi veidot viedāku, ilgtspējīgāku un iekļaujošāku sabiedrību Eiropā.

Vairāk informācijas Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.

Citas Apvārsnis 2020 pētniecības programmas

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās (1.1.1.5.), stiprinot Nacionālā kontaktpunkta kapacitāti, nodrošinot informatīvā un finansiālā atbalsta pasākumus projektu sagatavošanai un īstenošanai.

Baltijas pētniecības programma

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros tiks īstenotas trīs aktivitātes “Pētniecība”, “Stipendijas” un “Inovācijas centri”. Aktivitāte “Pētniecība” tiek īstenota Baltijas pētniecības programmas veidā, un tā paredzēta starptautiskās sadarbības un ilgtspējīgu daudzpusējo attiecību attīstīšanai un stiprināšanai starp Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu un Baltijas valstīm - Latviju, Igauniju, Lietuvu. Baltijas pētniecības programmas mērķis ir attīstīt pētniecības kapacitāti un kompetenci un sekmēt turpmāko sadarbību Baltijas pētniecības programmas kopējais budžets ir 22 milj. eiro, un to plānots īstenot trīs atklātu konkursu veidā. 2018. gadā tika izsludināts 1.konkurss Igaunijā. 2020. gada sākumā tika izsludināts 2. konkurss Lietuvā, savukārt 2020. gada augustā tika izsludināts 3. konkurss Latvijā. Sadarbības projektus pētniecībā varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Vairāk informācijas par 3. konkursu šeit.