Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (FLPP) 

FLPP ir valsts budžeta finansēta pētniecības programma, kas tiek īstenota ar mērķi radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs atbilstoši Latvijas prioritārajiem virzieniem zinātnē, vienlaikus veicinot pētniecības cilvēkkapitāla attīstību. FLPP tiek organizēta ikgadēji atvērta projektu konkursa veidā. FLPP projektu konkursu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome. 

Aktuālā informācija par FLPP īstenošanu un projektu konkursiem pieejama Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā.

Valsts pētījumu programmas (VPP)

VPP ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai nacionāli prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas un attīstīt jaunus produktus, procesus un pakalpojumus, tādā veidā veicinot šīs nozares attīstību un nacionālo stratēģisko mērķu sasniegšanu. VPP var veidot ikviena ministrija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, nosakot programmas mērķus, uzdevumus un sasniedzamos rezultātus un projektu konkursa kārtībā piešķirot finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem.  VPP projektu konkursu organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.
Aktuālā informācija par visām valsts pētījumu programmām ir pieejama Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā.

Praktiskas ievirzes pētījumu programma 

Praktiskas ievirzes pētījumu programma ir pētniecības programma uz komercializāciju vērstu pētniecības projektu īstenošanai Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanai. Programma tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Programmā pētniecības un inovācijas projektus var iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un uzņēmumi. Projektu konkursus organizē Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts ir pētniecības programma jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstībai, ar mērķi sekmēt Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanu. Programma tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Programmu izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija. Projektu konkursus organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Apvārsnis Eiropa (Horizon Europe)

Apvārsnis Eiropa ir lielākā ES pētniecības un inovāciju programma, kuras ietvaros laika periodā no 2021. - 2027. gadam pētniecības organizācijām, uzņēmumiem, publiskās pārvaldes iestādēm un nevalstiskajām organizācijām ir pieejams finansējums 95,5 miljardu eiro apjomā. Apvārsnis Eiropa apvieno dažādus ES pētniecības un inovācijas finansēšanas instrumentus vienotā programmā. Programmas mērķis ir ES pētniecības, tehnoloģisko izgudrojumu un inovācijas attīstīšana sabiedrības izaicinājumu risināšanai, Eiropas rūpniecības globālās konkurētspējas uzlabošanai un klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai un viedākas, ilgtspējīgākas un iekļaujošākas sabiedrības Eiropā veidošanai. Vairāk informācijas šeit un Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā.

Kopīgās programmēšanas iniciatīvas (KPI)

Kopīgās programmēšanas iniciatīvas (Joint Programming Initiatives) ir Eiropas mēroga tematiskas platformas stratēģiskas sadarbības attīstīšanai pētniecībā un inovācijā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ar fokusu uz trīs sabiedrības izaicinājumu jomām: klimata pārmaiņas, enerģijas un pārtikas apgāde un veselīga novecošana. Latvijā reģistrētām zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem ir iespēja piedalīties projektu konkursos 5 KPI, kurās Latvija kā valsts ir iesaistījusies:

  • JPI FACCE  - Agriculture, food security and climate change (Lauksaimniecība, pārtikas nodrošinājums un klimata pārmaiņas)
  • JPI HDHL  - Health, food and prevention of diet related diseases (Veselīgs uzturs veselīgam dzīvesveidam)
  • JPI Cultural Heritage  - Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe
  • JPI Urban Europe - Urban Europe - Global Challenges, Local Solutions (Urbānā Eiropa – Eiropas pilsētvides apvienotie risinājumi)
  • JPI Water - Water Challenges for a Changing World (Ūdens izaicinājumi mainīgā pasaulē)

KPI konkursus organizē un aktuālo informāciju nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Baltijas pētniecības programma

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gadam programmas “Pētniecība un izglītība” ietvaros tiks īstenotas trīs aktivitātes “Pētniecība”, “Stipendijas” un “Inovācijas centri”. Aktivitāte “Pētniecība” tiek īstenota Baltijas pētniecības programmas veidā, un tā paredzēta starptautiskās sadarbības un ilgtspējīgu daudzpusējo attiecību attīstīšanai un stiprināšanai starp Norvēģiju, Īslandi un Lihtenšteinu un Baltijas valstīm - Latviju, Igauniju, Lietuvu. 

Baltijas pētniecības programmas mērķis ir attīstīt pētniecības kapacitāti un kompetenci un sekmēt turpmāko sadarbību Baltijas pētniecības programmas kopējais budžets ir 22 milj. eiro, un to plānots īstenot trīs atklātu konkursu veidā. 2018. gadā tika izsludināts 1.konkurss Igaunijā. 2020. gada sākumā tika izsludināts 2. konkurss Lietuvā, savukārt 2020. gada augustā tika izsludināts 3. konkurss Latvijā. Sadarbības projektus pētniecībā varēs īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim. Vairāk informācijas par 3. konkursu šeit.