Valsts ģimnāzijas statusu izglītības iestādei piešķir Ministru kabinets, kā arī tas nosaka kritērijus un kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss (Ministru kabineta 2020. gada 11. augustā noteikumi Nr. 518 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss”). Valsts ģimnāzijas pamatuzdevums ir īstenot vispārējās vidējās izglītības programmas. Valsts ģimnāzija ir tiesīga īstenot arī vispārējās pamatizglītības otrā posma izglītības programmu vai pilnu pamatizglītības programmu, kā arī starptautiskā bakalaurāta programmu. Valsts ģimnāzija papildus minēto izglītības programmu īstenošanai veic reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas.

Valsts ģimnāzijas statusu piešķir izglītības iestādei, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem:

1. izglītības iestādes 12. klases izglītojamo kārtoto obligāto centralizēto eksāmenu rezultātu indekss, ko aprēķina atbilstoši normatīvajam aktam, kas nosaka kritērijus un kārtību, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē, pēc vidējās vērtības pēdējo triju mācību gadu laikā ir ne mazāks par 65 procentiem;

2. izglītības iestāde vismaz pēdējos trīs mācību gadus pēc kārtas atbilst šādiem kritērijiem:

2.1. izglītības iestāde vispārējās vidējās izglītības programmu apguvē klātienes izglītības ieguves formā īsteno ne mazāk kā trīs padziļināto kursu komplektus, ne mazāk kā piecus padziļinātos kursus un ne mazāk kā divus specializētos kursus;

2.2. izglītības iestāde gada laikā ir īstenojusi ne mazāk kā trīs meistarklases citu izglītības iestāžu, tostarp valsts ģimnāziju, pedagogiem un elektroniskajā vidē publicējusi attiecīgo mācību stundu mācību materiālus ar metodiskiem ieteikumiem to izmantošanai;

2.3. izglītības iestāde ir organizējusi un īstenojusi savu un citu vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi ne mazāk kā divās mācību jomās;

2.4. izglītības iestādes pedagogi reģionālajā vai valsts līmenī ir piedalījušies mācību satura izveidē, izglītības satura pilnveidē vai izglītības satura apguves izvērtēšanā;

2.5. izglītības iestādes pedagogi ir uzstājušies reģionālā, valsts vai starptautiskā līmeņa konferencēs, semināros vai līdzvērtīgos pasākumos par izglītības tematiku;

2.6. izglītības iestādē ir organizēta un tiek īstenota izglītības iestāžu pedagogu radoša sadarbība ar citu vispārējās izglītības iestāžu, tostarp valsts ģimnāziju, un augstākās izglītības iestāžu pedagogiem jautājumos, kas saistīti ar mācību saturu un mācību metodiku;

2.7. izglītības programmas ir akreditētas uz sešiem gadiem, izņemot tās vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras saskaņā ar normatīvo aktu, kas nosaka vispārējās izglītības iestāžu un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu akreditācijas kārtību, ir akreditētas uz termiņu, kas atbilst iepriekš akreditētās attiecīgās izglītības programmas akreditācijas termiņam. Izglītības iestādes darbība un izglītības programmu īstenošana ir novērtēta ar ne zemāku kvalitātes vērtējuma līmeni kā "labi" saskaņā ar šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu;

2.8. izglītības iestādē tiek īstenots sistēmisks darbs izglītojamo spēju un talantu attīstīšanai;

2.9. izglītības iestādes izglītojamie ir piedalījušies zinātniskās pētniecības darbu konkursos, mācību priekšmetu olimpiādēs un projektos valsts vai starptautiskā līmenī.

Nr.p.k.

Novads/valstspilsēta

Iestādes nosaukums

Epasts

Tālrunis

Direktors

Pakalpojumu sniegšana pilsētām/ novadiem

1

ALŪKSNES NOVADS

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija

avg@aluksne.lv

64307100

DAINA  DUBRE-DOBRE

Alūksnes novads, Apes novads, Valkas novads

2

BALVU NOVADS

Balvu Valsts ģimnāzija

bpg@balvi.lv

64522727

INESE  PAIDERE

Balvu novads, Rugāju novads

3

BAUSKAS NOVADS

Bauskas Valsts ģimnāzija

gimnazija@bauska.lv

2877 9553

LINUTA  ĢERĢE

Bauskas novads,Rundāles novads, Iecavas novads, Vecumnieku novads

4

CĒSU NOVADS

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija

dacvg@dacvg.lv

64122256

OSKARS  KAULĒNS

Cēsu novads (1/2), Pārgaujas novads, Vecpiebalgas novads, Jaunpiebalgas novads, Raunas novads, Smiltenes novads

5

CĒSU NOVADS

Cēsu Valsts ģimnāzija

cvg@cesis.edu.lv

64123611

GUNTA  BĒRZIŅA

Cēsu novads (1/2), Amatas novads, Priekuļu novads, Līgatnes novads 

6

DAUGAVPILS

Daugavpils Valsts ģimnāzija

dvg@daugrc.edu.lv

26481883

OKSANA  PETAŠKO

Daugavpils, Daugavpils novads, Ilūkstes novads

7

DOBELES NOVADS

Dobeles Valsts ģimnāzija

gimnazija@dobele.lv

63722549

INESE  DIDŽE

Dobeles novads, Auces novads, Jaunpils novads, Tērvetes novads

8

JELGAVA 

Jelgavas Valsts ģimnāzija

vgim@izglitiba.jelgava.lv

63023373

INESE  BANDENIECE

Jelgava (1/2), Jelgavas novads

9

JELGAVA 

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

svg@izglitiba.jelgava.lv

63029212

ILZE  VILKĀRSE

Jelgava (1/2), Ozolnieku novads

10

JĒKABPILS NOVADS

Jēkabpils Valsts ģimnāzija

jvg@jvg.edu.lv

65237550 29331948

VALERJANS  VIZULIS

Jēkabpils, Jēkabpils novads, Krustpils novads, Viesītes novads, Neretas novads, Jaunjelgavas novads, Pļaviņu novads, Kokneses novads, Salas novads, Skrīveru novads, Aizkraukles novads, Aknīstes novads

11

JŪRMALA

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

jvg@edu.jurmala.lv

67735842

IEVA  TARANDA

Jūrmala, Engures novads, Tukuma novads, Kandavas novads

12

LIEPĀJA

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

1gim@liepaja.edu.lv

63423461

HELVIJS  VALCIS

Liepāja, Rucavas novads, Nīcas novads, Grobiņas novads, Durbes novads, Priekules novads, Vaiņodes novads, Aizputes novads

13

LIMBAŽU NOVADS

Limbažu Valsts ģimnāzija

gimnazija@limbazi.lv

64070698, 28620704

GUNTA  LĀCE

Limbažu novads, Alojas novads

14

MADONAS NOVADS

Madonas Valsts ģimnāzija

mvg@madona.lv

64807648

VANDA  MADERNIECE

Madonas novads, Lubānas novads, Cesvaines novads, Ērgļu novads, Varakļānu novads, Gulbenes novads

15

MĀRUPES NOVADS

Mārupes Valsts ģimnāzija

marupes.gimnazija@marupe.lv

67934372

JĀNIS  LAGZDKALNS

Babītes novads

16

OGRES NOVADS

Ogres Valsts ģimnāzija

gimnazija@ogresnovads.lv

65044522

INNA  ZEŅKEVIČA

Ogres novads, Ikšķiles novads, Ķeguma novads, Lielvārdes novads, Baldones novads

17

PREIĻU NOVADS

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

preiluvalstsgim@pvg.edu.lv

65321663

LIGITA  PAUNIŅA

Preiļu novads, Riebiņu novads, Līvānu novads, Vārkavas novads, Aglonas novads

18

RĒZEKNE

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija

rv1g@rezekne.lv

64607372

JĀNIS  POPLAVSKIS

Rēzekne, Rēzeknes novads, Ludzas novads, Zilupes novads, Ciblas novads, Kārsavas novads, Viļānu novads

19

RĪGA

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

rv1g@riga.lv

67227412

MĀRIS  BRASLA

Rīga (1/6),

Olaines novads

20

RĪGA

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

rv2g@riga.lv

67181225

GUNTIS  VASIĻEVSKIS

Rīga (1/6), 

Stopiņu novads

21

RĪGA

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

rv3g@riga.lv

67037408

ANDRIS  PRIEKULIS

Rīga (1/6), 

Salaspils novads

22

RĪGA

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

rvvg@riga.lv

67474274, 67474275

GUNDEGA  MUCENIECE

Rīga (1/6), 

Carnikavas novads

23

RĪGA

Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija

rklasg@riga.lv

67570888

ROMANS  ALIJEVS

Rīga (1/6)

24

RĪGA

Āgenskalna Valsts ģimnāzija

avg@riga.lv

67611185, 67614133

INĀRA  GAILE

Rīga (1/6), 

Ķekavas novads

25

SIGULDAS NOVADS

Siguldas Valsts ģimnāzija

svg@sigulda.lv

67971461

RŪDOLFS  KALVĀNS

Siguldas novads, Garkalnes novads, Inčukalna novads, Krimuldas novads, Ropažu novads, Sējas novads, Saulkrastu novads, Mālpils novads, Salacgrīvas novads, Ādažu novads

26

TALSU NOVADS

Talsu Valsts ģimnāzija

talsugimnazija@talsi.lv

63291765

GUNDARS  SEBRIS

Talsu novads, Mērsraga novads, Rojas novads, Dundagas novads, Brocēnu novads

27

TUKUMA NOVADS

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

gimnazija@tukums.lv

63122396, 63122003

SIGITA KŪLA

Tukuma novads

28

VALMIERAS NOVADS

Valmieras Valsts ģimnāzija

vvg@valmiera.edu.lv

64222459

ARTŪRS  SKRASTIŅŠ

Valmiera (1/2), Kocēnu novads (1/2), Beverīnas novads (1/2), Burtnieku novads (1/2), Strenču novads (1/2), Naukšēnu novads (1/2), Rūjienas novads (1/2), Mazsalacas novads (1/2)

29

VALMIERAS NOVADS

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija

vpvg@valmiera.edu.lv

64207515, 29502385, 64207513

AGITA  ZARIŅA-STŪRE

Valmiera (1/2), Kocēnu novads (1/2), Beverīnas novads (1/2), Burtnieku novads( 1/2), Strenču novads (1/2), Naukšēnu novads (1/2), Rūjienas novads (1/2), Mazsalacas novads (1/2)

30

VENTSPILS   

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

gimnazija@ventspils.lv

63622595

PĀRSLA  KOPMANE

Ventspils, Ventspils novads, Alsungas novads, Kuldīgas novads, Pāvilostas novads, Skrundas novads