Global Education Network Europe (GENE) ir Eiropas ministriju un aģentūru tīkls, kas ir atbildīgas par politikas veidošanu, finansējumu un atbalstu globālās izglītības jomā.

Globālā izglītība ir izglītības pieeja, kas ļauj cilvēkiem veidot vispusīgu skatījumu uz norisēm pasaulē un savu lomu tajās, atvērt acis, sirdis un prātu pasaules izaicinājumiem vietējā un globālā līmenī. Tā dod cilvēkiem iespēju saprast, iztēloties, cerēt un rīkoties – veidot pasauli, kurā valda sociālais un klimata taisnīgums, miers, solidaritāte, vienlīdzība un līdztiesība, planētas ilgtspēja un starptautiska sapratne. Tā ietver cilvēktiesību ievērošanu un cieņu pret daudzveidību, iekļaušanu un cieņpilnu dzīvi visiem tagad un nākotnē.

2022. gada 3.-4. novembrī Dublinā (Īrijā) notika Eiropas Globālās izglītības kongress, kura rezultātā tika pieņemta Eiropas Deklarācija par globālo izglītību 2050. gadam. Deklarācija nosaka stratēģisko ietvaru globālās izglītības uzlabošanai un tās iespēju paplašināšanai Eiropā 2050. gadam, stiprinot izglītības lomu starptautiskās solidaritātes, cilvēktiesību, globālā sociālā taisnīguma, ilgtspējības un miera veicināšanā.

GENE globālās izglītības pārskats par Latviju

2023. gadā norisinās GENE globālās izglītības pārskata sagatavošana par Latviju, kurš sniegs atbalstu globālās izglītības politikas un prakses pilnveidei.

Globālās izglītības pārskata mērķi ir:

  • labāk izprast globālās izglītības situāciju Latvijā politikas, nodrošinājuma, atbalsta un finansēšanas kontekstā;
  • izcelt globālās izglītības labās prakses piemērus;
  • piedāvāt globālās izglītības starptautiskas perspektīvas un praksi izglītības satura ieviešanas procesa kontekstā;
  • sniegt starptautiski salīdzinošu skatījumu uz globālās izglītības potenciālās stratēģiskās attīstības stiprajām pusēm un sniegt ieteikumus globālās izglītības turpmākai pilnveidei Latvijā;
  • piedāvāt globālās izglītības starptautiskās perspektīvas un ekspertīzi saistībā ar Latvijas izglītības un attīstības sadarbības politiku un stratēģiju;
  • sniegt atbalstu pēc globālās izglītības pārskata sagatavošanas par Latviju, ja nepieciešams, lai veicinātu tā ieteikumu un secinājumu ieviešanu.

2023. gada 2.-5. oktobrī Rīgā viesojās GENE starptautiskā komanda, lai tiktos ar galvenajām globālās izglītības procesā iesaistītajām pusēm. Vizītes laikā notika sanāksmes un intervijas, kurās piedalījās plašs organizāciju un privātpersonu loks no Latvijas valsts sektora, izglītības un jaunatnes sektora un pilsoniskās sabiedrības, tajā skaitā, Izglītības un zinātnes ministrija, Ārlietu ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”, Latvijas Pašvaldību savienība, Sabiedrības integrācijas fonds, Latvijas Universitāte, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Jaunatnes padome, klubs “Māja”, u.c.

Ir plānots, ka GENE globālās izglītības pārskats par Latviju tiks publicēts 2024. gada sākumā.