Eiropas Savienības fondu atbalsts profesionālās izglītības jomas attīstībai paredzēts izglītības iestāžu vides modernizācijai un darba vidē balstītu mācību pilnveidošanai atbilstoši nozaru vajadzībām, šādi nodrošinot daudzveidīgākas iespējas jauniešiem iegūt profesionālo izglītību un apgūt konkrētas prasmes.

ES FONDU INVESTĪCIJAS UN NACIONĀLAIS LĪDZFINANSĒJUMS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI

Profesionālās izglītības jomā kopumā Eiropas Savienības fondu atbalsts plānots 74 miljonu eiro apmērā (10% no IZM pieejamā finansējuma), bet ES fondu investīcijas un nacionālais līdzfinansējums veido 87 miljonus eiro..
Profesionālās izglītības jomā kopumā Eiropas Savienības fondu atbalsts plānots 74 miljonu eiro apmērā (10% no IZM pieejamā finansējuma), bet ES fondu investīcijas un nacionālais līdzfinansējums veido 87 miljonus eiro.
 • 19,7 miljoni eiro
  • Mācību satura pilnveidei atbilstoši nozaru vajadzībām, darba vidē balstītu mācību attīstībai, profesionālās izcilības un talantu atbalstam, partnerības un inovāciju ieviešanas atbalstam
 • 19,4 miljoni eiro
  • Klimatneitrālu un energoefektīvu risinājumu ieviešanai mācību vidē
 • 47,7 miljoni eiro
  • Mācību vides modernizācijai un mācību tehnoloģijām, IT risinājumiem un mācību satura digitalizācijai 

Klimatneitrālu risinājumu ieviešanai mācību vidē un infrastruktūrā

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālajās izglītības iestādēs un koledžās investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanā, modernizējot un uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un saistītos inženiertīklus, tostarp atbalsts tiks sniegts viedās energovadības ieviešanā. Papildus atbalsts videi draudzīgiem apsaimniekošanas risinājumiem, enerģijas taupīšanai vai ieguvei no atjaunojamiem resursiem, kā arī videi draudzīgas darbības demonstrējumiem.

Mācību vides modernizācijai un procesa digitalizācijai

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas un Kultūras ministrijas pārziņā esošo profesionālās izglītības iestāžu un Iekšlietu ministrijas koledžu mācību vides pieejamību un infrastruktūras uzlabošanu, tai skaitā mācību telpu modernizāciju un tehnoloģiju iegādi mācību satura un procesa digitalizācijai.

Atbalsta pasākumu īstenošanas mērķis ir stiprināt audzēkņu inovētspēju, tehnoloģiju un radošuma prasmju attīstību, kā arī inovāciju un radošo eksperimentu rezultātu pārnesi produktos un pakalpojumos starpnozaru izglītības attīstībai. 

Izglītības procesa individualizācijai un starpnozaru sadarbībai

Atbalsta mērķis ir attīstīt profesionālās izglītības satura pilnveides mehānismu un nodrošināt darba vidē balstītas mācības, iesaistot nozares partnerus sadarbības modeļa izstrādē un izglītības satura īstenošanā. Kā arī identificēt darba tirgū aktuālās prasmes un ieviest tās izglītības saturā atbilstoši nozaru vajadzībām - ilgtspējīgas, digitālas un zaļās ekonomikas nodrošināšanai. Programmas ietvaros tiktu sniegts atbalsts talantu attīstībai un prasmju meistarības konkursu organizēšanai nacionālajā un starptautiskajā līmenī.

Projekta īstenošanā kā sadarbības partnerus paredzēts piesaistīt Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, profesionālās izglītības iestādes. 

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalstu tehnikumu partnerības projektiem inovāciju ieviešanai un labās prakses pārnesei profesionālajā izglītībā.

2.1.1.5. Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

  16 269 000  *

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālajās izglītības iestādēs un koledžās investīcijas energoefektivitātes paaugstināšanā, modernizējot un uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un saistītos inženiertīklus, tostarp investīcijas viedā energovadībā, videi draudzīgos ilgtermiņa apsaimniekošanas risinājumos enerģijas taupīšanai vai ieguvei no atjaunojamiem resursiem, un videi draudzīgas izglītības iestādes darbības demonstrējumu iniciatīvās.

Projektu iesniedzēji

Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības iestādes, koledžas

Pasākuma laika grafiks

2023. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2023. gada IV cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Zenta Iļķēna, tālr.: 67047793; e-pasts:  zenta.ilkena@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

 4.2.1.6. (1.-3.kārta) Profesionālās izglītības iestāžu un koledžu mācību vide nozarēm aktuālo prasmju apguvei

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

40 571 663*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt Izglītības un zinātnes ministrijas un  Kultūras ministrijas pārziņā esošo profesionālās izglītības iestāžu, t.sk. tehnikumu, mākslu izglītības kompetences centru un profesionālo vidusskolu, un Iekšlietu ministrijas koledžu infrastruktūras, mācību vides un pieejamības uzlabošanu:

 • mācību klašu, mācību poligonu, testa laboratoriju un darbnīcu modernizāciju;
 • koplietošanas telpu, t.sk. sporta un dienesta viesnīcu infrastruktūras modernizēšanu;
 • tehnoloģiju, t.sk. dizaina tehnoloģiju, un IT risinājumu iegādi mācību satura un procesa digitalizācijai.

Atbalsta pasākumu īstenošanas mērķis ir stiprināt audzēkņu inovācijas, tehnoloģiju un radošuma prasmju attīstību un nodrošinātu izglītojamo centrētu pieeju atbilstoši nozaru, t.sk. reģionālā perspektīvā, vajadzībām, kā arī inovāciju un radošo eksperimentu rezultātu pārnesei produktos un pakalpojumos praktiskā pielietojumā, saskatot nākotnes perspektīvas starpnozaru izglītības attīstībai.

Projektu iesniedzēji

Profesionālās izglītības iestādes, koledžas

Pasākuma laika grafiks

2023. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2023. gada IV cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Zenta Iļķēna, tālr.: 67047793; e-pasts:  zenta.ilkena@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.2.9. Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai

1.kārta

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

8 839 650

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis attīstīt sistemātisku profesionālās izglītības satura pilnveides koordinēšanas mehānismu un nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu un nozaru sadarbību profesionālās izglītības satura īstenošanā, identificējot darba tirgū aktuālas prasmes un ieviešot prasmes izglītības saturā ilgtspējas, digitālas un zaļās ekonomikas nodrošināšanai un nodrošināt profesionālās izglītības darba vidē balstītu mācību  sadarbības un īstenošanas modeļa izstrādi.

Projekta īstenošanā kā sadarbības partnerus paredzēts piesaistīt Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomi, Izglītības kvalitātes valsts dienestu, profesionālās izglītības iestādes.

Projektu iesniedzēji

Valsts izglītības satura centrs

Pasākuma laika grafiks  

2023. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada I cet. – atlases uzsākšana

31.05.2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

MK noteikumi:

Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" pirmās projekta iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Kontaktinformācija

Elīna Usāre, tālr.: +371 67047818, e-pasts: elina.usare@izm.gov.lv

Cita informācija

 

4.2.2.9. Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai 2.kārta

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

3 272 500

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt:

 • prasmju meistarības konkursu organizēšanu nacionālajā un starptautiskajā līmenī;
 • talantu attīstības atbalstu.

Projektu iesniedzēji

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Pasākuma laika grafiks  

2023. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2023. gada IV cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2027. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

MK noteikumi:

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.9. pasākuma "Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Kontaktinformācija

Elīna Usāre, tālr.: 67047818, e-pasts: elina.usare@izm.gov.lv  

Cita informācija

 

4.2.2.9. (3.kārta) Izglītības procesa individualizācija un starpnozaru sadarbība profesionālās izglītības izcilībai

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

4 675 000*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalstu tehnikumu partnerības projektiem inovāciju ieviešanai un labās prakses pārnesei profesionālajā izglītībā.

Projektu iesniedzēji

Tehnikumi

Pasākuma laika grafiks  

2025. gada I cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2025. gada I cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Elīna Usāre, tālr.: 67047818, e-pasts: elina.usare@izm.gov.lv  

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

Darba vidē balstītas mācības