Profesionālā izglītība ir praktiska un teorētiska sagatavošanās darbam noteiktā profesijā, profesionālās kvalifikācijas ieguvei un pilnveidei. Profesionālo izglītību pēc pamatizglītības ieguves var apgūt:

  1. profesionālās vidējās izglītības programmās – mācību ilgums četri gadi, iegūstot profesionālo vidējo izglītību un 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Pēc profesionālās vidējās izglītības programmas apguves jaunietis var uzsākt darba gaitas vai turpināt mācības augstākās izglītības iestādē;
  2. arodizglītības programmās – mācību ilgums trīs gadi, iegūstot daļēju profesionālo vidējo izglītību un 2. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Pēc arodizglītības programmas apguves jaunietis var uzsākt darba gaitas, kā arī turpināt mācības, lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību.

Vairākas profesionālās izglītības iestādes piedāvā iegūt profesionālo kvalifikāciju vidusskolu absolventiem, mācoties atbilstoši iegūstamajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, profesionālās izglītības programmās, kuru apguves ilgums ir no viena līdz diviem gadiem.

Profesionālās izglītības raksturīga iezīme ir skolu specializācija noteiktā izglītības tematiskajā jomā ar atbilstošu profesiju apguves piedāvājumu. Skolas piedāvā iespēju dzīvot dienesta viesnīcās.

Audzēkņiem ir iespēja saņemt valsts budžeta stipendiju. Minimālā stipendija ir 15 eiro, bet maksimālā stpendija ir līdz 150 eiro. Paugstinātās stipendijas apmērs atkarīgs no sekmēm, nodarbību apmeklējuma, sabiedriskajām aktivitātēm u.c.).