Statuss:
Īstenošanā
Līdzfinansē Eiropas savienība logo, Nacionālais attistības plāns logo, dators ar austiņām un mikrofonu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumiem Nr. 342 “Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu” Izglītības un zinātnes ministrija īsteno Eiropas Savienības fondu tehnisko palīdzību.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības mērķis ir nodrošināt efektīvu, pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu Eiropas Savienības fondu ieviešanu Latvijā, kā arī celt Izglītības un zinātnes ministrijas kā Eiropas Savienības fondu plānošanā un administrēšanā iesaistītās institūcijas (Eiropas Savienības fondu atbildīgās iestādes) kapacitāti.

Izglītības un zinātnes ministrija Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības ietvaros īsteno šādas atbalstāmās darbības: 

  1. Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda un Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda fondu plānošana un uzraudzība,
  2. Eiropas Savienības fondu publicitātes un informatīvie pasākumi,
  3. Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas un pētījumu nodrošināšana;
  4. mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi, kuru mērķis ir pilnveidot Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto darbinieku un finansējuma saņēmēju profesionālo kompetenci;.
  5. Citas darbības, kas nepieciešamas tehniskās palīdzības mērķa sasniegšanai.

Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības nodrošināšanai pieejamais finansējums laika periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim ir 7 674 041 euro.