Zinātniskās darbības bāzes finansējums

Zinātniskajām institūcijām bāzes finansējumu piešķir dibinātājs. Valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, tai skaitā valsts dibināto universitāšu zinātniskajiem institūtiem - atvasinātām publiskām personām, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, zinātniskās darbības bāzes finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem piešķir Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Zinātnes bāzes finansējumu zinātniskās institūcijas izmanto:

  • zinātniskā personāla atlīdzībai;
  • zinātniskās institūcijas administratīvo un saimniecisko izdevumu segšanai;
  • zinātniskās institūcijas darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai, tai skaitā izgudrojumu patentēšanai, uzturēšanai spēkā, jaunu augu šķirņu reģistrēšanai un to izmantošanas tiesību aizsardzībai, saimnieciskās izmantošanas (komercializācijas) sagatavošanai;
  • Eiropas Savienības struktūrfondu, citu ārvalstu un starptautisko finanšu instrumentu un starptautisko zinātnisko pētījumu projektu līdzfinansējumam.

Lai saņemtu ikgadējo zinātnes bāzes finansējumu, zinātniskajai institūcijai līdz kārtējā finansēšanas perioda 1.aprīlim, Izglītības un zinātnes ministrijā un attiecīgās nozares ministrijā ir jāiesniedz informācija, kas sagatavota, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotās vadlīnijas. Zinātniskajām institūcijām, kuras saņem bāzes finansējumu, ik pēc sešiem gadiem jāsaņem to darbības starptautiskais izvērtējums.

ES struktūrfondu finansējums


2014.-2020. gada periodā Latvijas zinātnisko institūciju pētnieciskās un inovāciju kapacitātes un spējas piesaistīt ārējo finansējumu stiprināšanai, cilvēkresursu attīstībai un infrastruktūras modernizācijai tika nodrošināts atbalsts 120 milj. euro apmērā 1.1.1.4. pasākuma P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana ietvaros.