Eiropas skola (European Schools), pievienošanās gads - 2005.gads.

Eiropas skolas un tajās īstenotās vispārējās izglītības programmas ir nozīmīgs atbalsta instruments, lai radītu ES dalībvalstīs izvietoto ES institūciju darbībai atbilstošus apstākļus, jo nodrošina šajās institūcijās strādājošo darbinieku bērniem iespējas vispārējo izglītību iegūt saskaņā ar vienotu izglītības programmu neatkarīgi no ES dalībvalsts, kurā šo bērnu vecāki strādā. Šādu iespēju ES institūcijās strādājošajiem nodrošina 1994. gada 21. jūnijā, Luksemburgā ES dalībvalstu parakstītā Konvencija, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus (turpmāk – Konvencija). Latvija šai Konvencijai pievienojās 2005.gadā, kad Saeima ratificēja Konvenciju. Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina Konvencijā paredzēto saistību izpildi attiecībā uz Latvijas valstspiederīgiem izglītojamajiem Eiropas skolās un piedalās Eiropas skolu pārvaldības institūcijās. Saskaņā ar šo Konvenciju darbojas tās Eiropas skolas, ko ir dibinājusi Eiropas skolu Augstākā valde, jeb tā sauktās I tipa Eiropas skolas. Tās, galvenokārt, ir izvietotas pie lielajām ES institūcijām, un tajās tiek uzņemti tikai ES institūcijās strādājošo darbinieku bērni.