Vecākiem, kuri ar bērniem gatavojas atgriezties Latvijā, ieteicams jau savlaicīgi sākt interesēties par nākamo izglītības iestādi un nosacījumiem, lai bērns pēc iespējas veiksmīgāk iekļautos jaunajos apstākļos un izglītības sistēmā.

 • Pirmais solis, ko vajadzētu veikt - sazinieties ar konkrētās pilsētas/novada izglītības speciālistu un izrunājiet visus interesējošos jautājumus. Novadu, pilsētu izglītības speciālistu kontaktinformācija pieejama IZM mājaslapā.
 • Dzīvojot ārvalstīs, ģimenēm ir plašas iespējas kopā ar bērnu atraktīvā un saistošā veidā uzlabot gan latviešu valodas zināšanas, gan vienlaikus apgūt citu mācību priekšmetu saturu Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli, kas pieejami tīmekļa vietnē, ir visbiežāk izmantotais resurss reemigrējušo bērnu mācību procesā:
  • ir izstrādāta terminu vārdnīca sešos mācību priekšmetos – bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā un vēsturē. Terminu vārdnīca ir lielisks palīgs pedagogiem, bērniem un arī vecākiem. Tā pieejama vietnē.
  • Izveidota vārdnīca angļu, franču, vācu un krievu valodā.

Ko nosaka normatīvie akti:

2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” nosaka:

 • skolēniem, kuri iepriekš mācījušies Latvijā, pēc atgriešanās tiek sniegti nepieciešamie atbalsta pasākumi pamatizglītības programmas apguvei vismaz viena mācību gada garumā. Tiek pilnveidota bērnu latviešu valodas prasme un papildus apgūti mācību priekšmeti “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī tie mācību priekšmeti, kuri atšķiras Latvijas un bērna iepriekš apgūtajā izglītības programmā.
 • skolēniem, kuri iepriekš nav mācījušies Latvijā, atbalsts tiek sniegts no viena līdz trīs mācību gadu garumā. Ja citas valsts izglītojamais, kurš iepriekš nav ieguvis izglītību Latvijā, ir ieradies no mācībām citā valstī, tad: izglītības iestādes vadītājs:
  • izveido komisiju trīs pedagogu sastāvā, lai novērtētu skolēna valodas prasmi un sasniegumus mācību priekšmetu apguvē;
  • kopā ar skolēnu un skolēna vecākiem novērtē komisijas secināto;
  • skolēniem nosaka mācību procesā nodrošināmos atbalsta pasākumus pamatizglītības programmas apguvei, papildus nodrošinot mācību priekšmetu “Latviešu valoda” vai “Literatūra”, vai “Latviešu valoda un literatūra”, “Sociālās zinības”, “Latvijas vēsture”, kā arī to mācību priekšmetu, kuri atšķiras Latvijas un izglītojamā iepriekš apgūtajā izglītības programmā, apguvi.
 • bērns, kurš ierodas no mācībām citā valstī, izglītības iestādē jāuzņem klasē, kas atbilst skolēna vecumam.

Atbalsts pedagogiem:

Lai nodrošinātu visu iespējamo atbalstu reemigrējušo bērnu iekļaušanai Latvijas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un sagatavotu pedagogus darbā ar bērniem, kuri atgriežas Latvijā no ārvalstīm, IZM padotības iestāde – Latviešu valodas aģentūra regulāri organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus.

Tiek organizēti arī informatīvie semināri pašvaldību izglītības darba koordinatoriem, skolu administrācijām un skolotājiem, kuri strādā vai strādās ar reemigrantiem, imigrantiem un patvēruma meklētājiem. Notiek arī pedagogu meistarklases darbā ar reemigrējušiem bērniem.

Mācību gads Skolēnu skaits, kuri ieradušies Latvijā  no citām valstīm
2020./2021.m.g.  1100
2019./2020. m.g. 1066
2018./2019.m.g. 854
2017./2018.m.g. 835
2016./2017.m.g. 874
2015./2016.m.g. 664


Ceļvedis vecākiem: ģimenes atgriešanās Latvijā un bērna mācības Latvijas skolāAtbalsta pasākumiem skolās drīkst tarificēt papildu stundas un maksāt no valsts budžeta mērķdotācijas.

Ceļvedis pedagogiem darbam ar reemigrantu bērniem