MK 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 533 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi" [ārēja saite]

MK 2016. gada 16. augusta noteikumi Nr. 561 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi [ārēja saite]

MK 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi" [ārēja saite]

MK 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"[ārēja saite]

MK 2013.gada2013.gada 12.novembra noteikumi Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām" [ārēja saite]

MK 2013.gada 16.aprīļa noteikumi Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus izglītības dokumentus" [ārēja saite]

MK 2012.gada 28.februāra noteikumi Nr.142 "Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2012.gada 24. janvāra noteikumi Nr. 68 “Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem” [ārēja saite]

MK 2012.gada 10.janvāra noteikumi Nr.36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi" [ārēja saite]

MK 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1058 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" [ārēja saite]

MK 2007.gada 27.marta noteikumi Nr.203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.348 "Kārtība, kādā augstskola un koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par savu darbību" [ārēja saite]

MK 2006.gada 10.oktobra noteikumi Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās" [ārēja saite]

MK 2006.gada 12.decembra noteikumi Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" [ārēja saite]

MK 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" [ārēja saite]

MK 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos" [ārēja saite]

MK 2002.gada 12.februāra noteikumi Nr.56 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja ārvalsts augstskolas pārstāvniecības atvēršanai un darbībai" [ārēja saite]

MK 2001.gada 20.marta noteikumi Nr.141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" [ārēja saite]

MK 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem" [ārēja saite]

MK 2001.gada 29.maija noteikumi Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" [ārēja saite]