MK 2016. gada 9. augusta noteikumi Nr. 533 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi" [ārēja saite]

MK 2016. gada 16. augusta noteikumi Nr. 561 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu" īstenošanas noteikumi [ārēja saite]

MK 2018.gada 11.decembra noteikumi Nr.794 "Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi" [ārēja saite]

MK 2018.gada 11.decembra noteikumi Nr.795 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi" [ārēja saite]

MK 2022.gada 19.aprīļa Nr.252 "Zinātniskās darbības bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2013.gada 16.aprīļa noteikumi Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus izglītības dokumentus" [ārēja saite]

MK 2012.gada 24. janvāra noteikumi Nr. 68 “Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem” [ārēja saite]

MK 2018.gada 14.augusta Nr.505 "Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi" [ārēja saite]

MK 2010.gada 16.novembra noteikumi Nr.1058 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.2.1.apakšaktivitātes "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu" [ārēja saite]

MK 2007.gada 27.marta noteikumi Nr.203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2006.gada 10.oktobra noteikumi Nr.846 "Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās" [ārēja saite]

MK 2006.gada 12.decembra noteikumi Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" [ārēja saite]

MK 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" [ārēja saite]

MK 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos" [ārēja saite]

MK 2002.gada 12.februāra noteikumi Nr.56 "Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja ārvalsts augstskolas pārstāvniecības atvēršanai un darbībai" [ārēja saite]

MK 2001.gada 20.marta noteikumi Nr.141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" [ārēja saite]

MK 2020.gada 21.aprīļa noteikumi Nr.231 "Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas garantēti no valsts budžeta un starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem" [ārēja saite]