Eiropas Savienības fondu atbalsts vispārējās izglītības jomas attīstībai paredzēts, lai uzlabotu izglītības kvalitāti un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem, šādi veicinot iekļaujošas sabiedrības attīstību.

ES FONDU INVESTĪCIJAS UN NACIONĀLAIS LĪDZFINANSĒJUMS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI

Vispārējās izglītības jomā kopumā Eiropas Savienības fondu atbalsts plānots vairāk nekā 231,3 milj. eiro apmērā (33% no IZM pieejamā finansējuma), ES fondu atbalsts un nacionālais līdzfinansējums veido 272 miljonus eiro investīcijas.
Vispārējās izglītības jomā kopumā Eiropas Savienības fondu atbalsts plānots vairāk nekā 231,3 milj. eiro apmērā (33% no IZM pieejamā finansējuma), ES fondu atbalsts un nacionālais līdzfinansējums veido 272 miljonus eiro investīcijas.
 • 83,6 miljoni eiro
  • Mūsdienīgas mācību vides nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura ieviešanai
 • 50,8 miljoni eiro 
  • Talantu un karjeras attīstībai, mācību procesa daudzpusībai un paplašinātās izglītības pieredzei
 • 49,8 miljoni eiro 
  • Pedagogu profesionālajai  pilnveidei un metodiskajam atbalstam
 • 76,6 miljoni eiro
  • Iekļaujošas izglītības attīstībai, atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem

Mūsdienīgas mācību vides un efektīvas speciālās izglītības nodrošināšanai

Vispārējās izglītības attīstībai plānotais atbalsts paredzēts mūsdienīgas mācību vides un infrastruktūras uzlabojumu veikšanai, kas nepieciešama uz indivīda vajadzībām orientētai bērna attīstībai.

Pasākumu ietvaros tiks uzlabotas speciālās izglītības iestāžu  un psiholoģiskā atbalsta dienesta telpas. Iegādātas ergonomiskas mēbeles mūsdienīgu mācību metožu ieviešanai. Papildus tiks uzlabota piekļūstamība, kā arī labiekārtota izglītības iestādes ārtelpa - spēļu un sporta aktivitāšu zona.

Plānotais finansējums paredz nodrošināt arī asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) iegādi izglītības iestādēm, kā arī iesaistīto darbinieku mācības.

Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu speciālo izglītību, finansējums tiks piešķirts speciālo izglītības iestāžu tīkla sakārtošanai un atbalstīta speciālās izglītības programmu īstenošanai.

4.2.1.1. Infrastruktūras izveide starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas izveidei bērnu attīstībai

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

3 697 500*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt infrastruktūras uzlabojumus visaptveroša, integrēta, uz indivīda vajadzībām orientētas diagnostikas, profilakses aktivitāšu, konsultatīvā un atbalsta pakalpojumu kopuma īstenošanai bērnu veselīgai attīstībai un sekmīgai pašrealizācijai mūža garumā, t.sk.:

- pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta telpu pielāgošana,

- autotransports pakalpojumu mobilitātes nodrošināšanai.

 

Projektu iesniedzēji

Valsts kanceleja

Pasākuma laika grafiks

 

2024. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2025. gada I – atlases uzsākšana

31.12. 2026. – projekta īstenošanas noslēgums

 

 

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Evelina Bole, tālr.: +371 67047871, e-pasts: evelina.bole@izm.gov.lv 

Cita informācija

 

 *ieskaitot elastības finansējumu

 

 4.2.1.2. Izveidot asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmu izglītības iestādēm

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

1 479 000*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt:

 • asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izglītības iestādēm izveidi un tās

 apraksta izstrādi; 

 • sistēmas darbības nodrošināšanā iesaistīto speciālistu un izglītības iestāžu darbinieku apmācību;
 • asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) iegādi;
 • asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas ieviešanu (izmēģinājuma projekta īstenošana izglītības iestādēs un izmēģinājuma projekta rezultātu izvērtēšana).
 • informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

 

Projektu iesniedzēji

Valsts kanceleja

Pasākuma laika grafiks

 

2024. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2025. gada I – atlases uzsākšana

31.12. 2027. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Evelina Bole, tālr.: +371 67047871, e-pasts: evelina.bole@izm.gov.lv 

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.1.3. Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs 

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

14 790 000*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt efektīvu speciālo izglītību, sakārtojot speciālās izglītības iestāžu tīklu, pilnveidojot infrastruktūru un sniedzot nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu, nosakot speciālās izglītības vajadzību grozu un nodrošinot mācību līdzekļus un atbalsta pasākumus speciālās izglītības īstenošanai.

Pasākuma ietvaros tiks uzlabotas speciālās izglītības iestāžu klašu telpas un iegādātas ergonomiskas mēbeles mūsdienīgu mācību metožu un paņēmienu ieviešanai, kā arī īpašs speciālo programmu apguvei paredzēts aprīkojums. Atbilstoši vajadzībām tiks uzlabota piekļūstamība, izbūvējot izglītības iestādē liftu vai pacēlēju, kā arī atjaunota un labiekārtota izglītības iestādes ārtelpa - spēļu un sporta laukumi. Var tikt uzlabots arī speciālās izglītības iestāžu internāta pakalpojums.

Projektu iesniedzēji

Pašvaldības

Pasākuma laika grafiks

2023. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada I cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Edgars Lore, tālr.: +371 67047715, e-pasts: edgars.lore@izm.gov.lv  

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

Mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai

ES fondu investīcijas paredzētas pirmsskolas izglītības iestādēm, kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem resursiem - mācību līdzekļiem, izglītības tehnoloģijām un aprīkojumam.

Papildus, atbalsta mērķis ir nodrošināt izglītības iestādes ar pilnveidotā vispārējās izglītības mācību satura ieviešanai nepieciešamajiem resursiem.

Kā arī mācību satura kvalitatīvai ieviešanai nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, t.sk. iestāžu (muzeji, uzņēmumi, laboratorijas, u.c.) apmeklējumiem, nodrošinot izglītojamos ar iespēju teoriju sasaistīt ar pieredzi.

Izglītojamo izcilības attīstībai atbalsts tiks piešķirts reģionālo, valsts un starptautisko zinātnes pasākumu un mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanai un dalības nodrošināšanai. 

Talantu un karjeras attīstībai, paredzot starpdisciplinārus pasākumus, tostarp pasākumus vecākiem un metodisko atbalstu vadības komandām un pedagogiem.

Finansējums paredzēts arī  pedagogu profesionālā atbalsta un profesionālās kompetences pilnveides sistēmas izveidei, profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai, kas ietver  arī nacionāla līmeņa pieredzes tīkla izveidi.

4.2.1.4.pasākums  “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pirmsskolas izglītības pakāpē”

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

3 279 958*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt pirmsskolas izglītības iestādes ar mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības īstenošanai nepieciešamajiem  resursiem - mācību līdzekļiem, izglītības tehnoloģijām un aprīkojumu (piemēram, portatīvais dators, projektors, kopētājs/printeris, laminators, fotokamera, u.c.), sporta inventāru.

Projektu iesniedzēji

Pašvaldības

Pasākuma laika grafiks

 

2024. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada IV cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Signe Zvirbule, tālr.: +371  67047974, e-pasts: signe.zvirbule@izm.gov.lv  

Cita informācija

 

*neieskaitot elastības finansējumu

4.2.1.5. Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē

1.kārta

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

21 500 000

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu ar pilnveidotā vispārējās izglītības mācību satura ieviešanai nepieciešamajiem  resursiem visā izglītības sistēmā - izglītības tehnoloģijām un aprīkojumu (piemēram, dators).

Projektu iesniedzēji

 • Pašvaldības, kas dibinājušās vispārējās izglītības iestādes (t.sk. pirmskolas) vai profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādes;
 • Valsts pārvaldes iestādes, kas dibinājušas vispārējās izglītības iestādes vai profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādes;
 • Valsts dibināto augstskolu izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas.

Pasākuma laika grafiks

 

2024. gada II cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada III cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2025. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Evelina Bole, tālr.: +371 67047871, e-pasts: evelina.bole@izm.gov.lv

Cita informācija

 

4.2.1.5. Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē

2.kārta

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

42 248 895*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu ar pilnveidotā vispārējās izglītības mācību satura ieviešanai nepieciešamajiem  resursiem visā izglītības sistēmā - izglītības tehnoloģijām un aprīkojumu (piemēram, STEM vajadzībām nepieciešamais aprīkojums), t.sk. IKT aprīkojums pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības satura padziļināto kursu īstenošanai, sporta inventāru.

Projektu iesniedzēji

 • Pašvaldības, kas dibinājušās vispārējās izglītības iestādes vai profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādes;
 • Valsts pārvaldes iestādes, kas dibinājušas vispārējās izglītības iestādes vai profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādes;

Pasākuma laika grafiks

 

2024. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2025. gada I cet. – atlases uzsākšana

31.12.2027. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Evelina Bole, tālr.: +371 67047871, e-pasts: evelina.bole@izm.gov.lv

Cita informācija

 

* ieskaitot elastības finansējumu

4.2.1.5. Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē

3.kārta

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

4 250 000

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt izglītības iestāžu ar pilnveidotā vispārējās izglītības mācību satura ieviešanai nepieciešamajiem  resursiem visā izglītības sistēmā -  valsts uzturētu informācijas sistēmu attīstība mācību satura, metožu un procesu pilnveidošanai.

Projektu iesniedzēji

Izglītības un zinātnes ministrija

Pasākuma laika grafiks

 

2025. gada II cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2025. gada III cet. – atlases uzsākšana

31.12.2027. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Evelina Bole, tālr.: +371 67047871, e-pasts: evelina.bole@izm.gov.lv

Cita informācija

 

4.2.2.1. Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pirmsskolas izglītības pakāpē

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

5 205 488*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir pirmsskolas izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbalstu pasākumu un iestāžu (muzeji, u.c.) apmeklējumam

Projektu iesniedzēji

Pašvaldības

Pasākuma laika grafiks

 

2023. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada IV cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

 

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

 

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.2.2. Kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošana pamata un vidējās izglītības pakāpē

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

38 006 221*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķis ir:

 • Izglītības iestāžu nodrošināšana ar pilnveidotā vispārējās izglītības mācību satura kvalitatīvai ieviešanai nepieciešamajiem  atbalsta pasākumiem, t.sk. iestāžu (muzeji, uzņēmumi, laboratorijas, u.c.) apmeklējumam;
 • Atbalsts mācību iniciatīvām kompetenču satura kvalitatīvai ieviešanai un talantu attīstībai, paredzot starpdisciplinārus pasākumus, kas saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu, izglītības tehnoloģijām un karjeras attīstības atbalstu, tostarp pasākumus vecākiem un metodisko atbalstu vadības komandām un pedagogiem;
 • karjeras attīstības atbalsta funkcijas nodrošinājums izglītības iestādēs (pasākumi skolēniem, viņu vecākiem informatīvs un metodisks atbalsts pedagogiem un karjeras atbalstā iesaistītajiem speciālistiem)

Projektu iesniedzēji

Pašvaldības, profesionālās izglītības iestādes (kas īsteno vispārējo izglītību)

Pasākuma laika grafiks

 

2024. gada II cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada III cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2028. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Kristīne Grundmane, tālr.: 67047943, e-pasts: kristine.grundmane@izm.gov.lv 

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

  4.2.2.3. Pedagogu metodiskā atbalsta centra izveide profesijas attīstībai un prestiža uzlabošanai

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

42 339 154

Atbalsta mērķis

1. Profesionālais atbalsts. Vienota un stratēģiski pārraudzīta profesionālā atbalsta nodrošināšana nacionālā, pašvaldību un izglītības iestāžu līmenī, t.sk. didaktisko pētījumu veikšana, mācību resursu pieejamība un digitālo platformu attīstība, profesionālais atbalsts un mācības izglītības speciālistiem, pedagogiem, vadības komandām, didaktiķiem, mācību līdzekļu autoriem un metodiķiem, nacionāla līmeņa pieredzes tīkla izveide.

2. Metodiskā atbalsta materiāli. Izstrāde vai adaptācija prioritāro virzienu jomās, ievērojot pirmsskolas vadlīnijās un valsts izglītības standartos noteikto, kā arī identificētās izglītojamo mācīšanās un pedagogu profesionālā atbalsta vajadzības.

3. Izglītojamo izcilības attīstība. Izglītojoši, sadarbības un tīklošanās pasākumi izglītojamo talantu attīstībai, reģionālo, valsts un starptautisko zinātnes pasākumu un mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšana un dalības nodrošināšana

Projektu iesniedzēji

Valsts izglītības satura centrs

Pasākuma laika grafiks

 

2024. gada I cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada III cet. – atlases uzsākšana

01.01.2024. - darbību attiecināmība

31.08. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Kristīne Grundmane, tālr.: 67047943, e-pasts: kristine.grundmane@izm.gov.lv 

Cita informācija

 

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai

Vispārējās izglītības attīstības jomas ietvaros ir plānots turpināt attīstīt Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, kā arī veicināt datu pratības stiprināšanu pilnvērtīgai Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas ietvaros izstrādāto rīku lietošanai, lai pieņemtu datos balstītus lēmums, nodrošinot izglītības kvalitāti valsts, pašvaldību un izglītības iestādes līmenī.

Plānoto pasākumu ietvaros ir paredzēta dalība starptautiskajos salīdzinošajos izglītības pētījumos un programmās, kā arī sekundāro pētījumu veikšana. Atbalsts sniedz iespēju iegūt starptautiski salīdzināmums datus un analizēt Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes aspektus, kas nepieciešami izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai. 

4.2.2.4. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība un nodrošināšana

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

21 452 501 *

Atbalsta mērķis

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas (turpmāk – IKMS) attīstība izglītības kvalitātes uzraudzībai, novērtēšanai un nodrošināšanai valsts, pašvaldību un izglītības iestādes līmenī, kā arī datu pratības kapacitātes stiprināšana pilnvērtīgai IKMS lietošanai datos balstītiem lēmumiem izglītības kvalitātes uzraudzībai, novērtēšanai un nodrošināšanai

 

Projektu iesniedzējs

Izglītības un zinātnes ministrija

Pasākuma laika grafiks

 

2024. gada  IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada IV cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts:

https://vktap.mk.gov.lv/legal_acts/headers/05ac5182-7891-4468-92ac-201434382fe8

Kontaktinformācija

Zanda Rudene, tālr.: 67047992, e-pasts: zanda.rudene@izm.gov.lv 

Cita informācija

 Turpinājums 8.3.6.2.pasākumam

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.2.5. Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai

Plānotais ES fondu finansējums

(eiro)

5 810 265*

 

Atbalsta mērķis

Nodrošināt dalību starptautiskajos salīdzinošajos izglītības pētījumos (OECD PISA, TALIS, PIAAC, IEA PIRLS, TIMSS, ICILS, ICCS) un programmās (INES, CERI, EK SGIB), kā arī sekundāro pētījumu veikšana.

Plānotais atbalsts sniedz iespēju iegūt starptautiski salīdzināmums datus un analizēt Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes dažādus aspektus, kas nepieciešami izglītības politikas izstrādei, rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.

Projekta īstenošanā kā sadarbības partnerus piesaistīs Centrālās statistikas pārvaldi un augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, kas īsteno izglītības programmas virzienā “Izglītība un pedagoģija” un attiecībā uz starptautisko pieaugušo iedzīvotāju kompetenču mērījumu pētījumu papildus arī studiju virzienā “Socioloģija, politoloģija un atropoloģija”.

Projektu iesniedzēji

Izglītības un zinātnes ministrija

Pasākuma laika grafiks

 

27.10.2023. - apstiprināts projekts

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

( https://www.cfla.gov.lv/lv/4-2-2-5)

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

Ministru kabineta noteikumi pieejami: https://likumi.lv/ta/id/343564-eiropas-savienibas-kohezijas-politikas-programmas-20212027-gadam-422-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-izglitibas-un-macibu-sistemu-kvalitati-ieklautibu-efektivitati-un-nozimigumu-darba-tirgu-tostarp-ar-neformalas-un-ikdienejas-macisanas-validesanas-palidzibu-lai-atbalstitu-pamatkompetencu-tostarp-uznemejdarbibas-un-digitalo-prasmju-apguvi-un-sekmejot-dualo-macibu-sistemu-un-maceklibas-ieviesanu-4225-pasakuma-daliba-starptautiskos-izglitibas-petijumos-izglitibas-kvalitates-monitoringa-sistemas-attistibai-un-nodrosinasanai-istenosanas-noteikumi

Kontaktinformācija

Zanda Rudene, tālr.: +371 67047992, e-pasts: zanda.rudene@izm.gov.lv

Cita informācija

Turpinājums 8.3.6.1.pasākumam "Dalība starptautiskos pētījumos"

*ieskaitot elastības finansējumu

Iekļaujošas izglītības attīstībai

Ieguldījumi paredzēti integrēta "skola-kopiena" sadarbības programmas īstenošanai atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs. Plānotā atbalsta mērķis ir attīstīt pašvaldības izglītības ekosistēmas pieeju, veicinot starpinstitūciju sadarbību un izglītojamā vecāku iesaisti izglītības procesā, lai nodrošinātu koordinētu rīcību sociālās atstumtības un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska samazināšanai izglītojamiem un sekmētu vispārējās izglītības satura apguvi. 

Plānotā atbalsta mērķis ir nodrošināt interešu izglītības pieejamību gan izglītības iestādē, gan pie citiem īstenotājiem, papildus, arī brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamību un paplašināšanu sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām, sniedzot atbalstu gan speciālistu piesaistei, gan darba materiāliem. 

Atbalstu paredzēts sniegt arī jauniešiem (no 15 līdz 29 gadiem), kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, lai attīstītu šo jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

4.2.3.1. Integrēta "skola-kopiena" sadarbības programma atstumtības riska mazināšanai izglītības iestādēs

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

19 966 500*

Atbalsta mērķis

Pasākuma mērķis ir attīstīt integrētu skolas - kopienas jeb pašvaldības izglītības ekosistēmas pieeju, veicinot starpinstitūciju sadarbību un izglītojamā vecāku (personu, kas realizē aizgādību) iesaisti izglītības procesā, lai nodrošinātu koordinētu rīcību sociālās atstumtības un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska samazināšanai izglītojamiem un sekmētu vispārējās izglītības satura apguvi.

Projektu iesniedzēji

Valsts izglītības satura centrs

Pasākuma laika grafiks

2024. gada II cet. – MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada III cet. – atlases uzsākšana

31.12.2027. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Inese Indričāne, tālr.: 67047873; e-pasts:  inese.indricane@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.3.2. Interešu izglītības, brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana sociālās atstumtības riskam pakļautiem izglītojamajiem un bērniem ar speciālām vajadzībām

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

19 596 750*

Atbalsta mērķis

Plānotā atbalsta mērķa virzieni:

 • nodrošināt interešu izglītības pieejamības atbalstu gan izglītības iestādē, gan pie citiem īstenotājiem, ārpus izglītības iestādes, primāri atbalstot  maznodrošinātos un sociālā riska grupas, atbalstu plānojot gan pasākumu apmeklēšanai, gan mācību līdzekļu atbalstam;
 • nodrošināt atbalstu brīvā laika un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamībai, atbalstu plānojot gan speciālistu piesaistei, gan darba materiāliem.

Projektu iesniedzēji

Pašvaldības

Pasākuma laika grafiks

2024. gada I cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2024. gada I cet. – atlases uzsākšana

31.12.2027. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Inese Indričāne, tālr.: 67047873; e-pasts:  inese.indricane@izm.gov.lv

Cita informācija

 

*ieskaitot elastības finansējumu

4.2.3.4. pasākums “Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā”

Plānotais ES fondu finansējums (eiro)

6 525 000 *

Atbalsta mērķis

Sniegt atbalstu jauniešiem, kuri pirms iesaistes projektā ir vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, attīstīt šo jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projektu iesniedzēji

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Pasākuma laika grafiks

2023. gada IV cet. - MK noteikumu apstiprināšana

2023. gada IV cet./2024.gada I cet. – atlases uzsākšana

31.12. 2029. – projekta īstenošanas noslēgums

Projektu atlases veids

Ierobežota projekta iesnieguma atlase

Saistošie dokumenti

 

Kontaktinformācija

Signe Zvirbule, tālr.: 67047974; e-pasts:  signe.zvirbule@izm.gov.lv

Cita informācija

 Pasākums tiks īstenots sadarbībā ar pašvaldībām.

*ieskaitot elastības finansējumu

Sešas sievietes sež aplī, kopā salikušas rokas
Bērni skolā ar skolotāju