Dokumentācija

MK 2015.gada 14.jūlija noteikumi Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība" [ārēja saite]

MK 2013.gada 20.augusta noteikumi Nr.594 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā" [ārēja saite]

MK 2006.gada 6.novembra noteikumi Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti" [ārēja saite]

MK 2005.gada 18.oktobra noteikumi Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju" [ārēja saite]

Iestādes darbība un mācību procesa organizēšana

Ministru kabineta 2020. gada 14. janvāra noteikumi Nr.28 "Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"

Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 777  “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”

MK 2015. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" [ārēja saite]

MK 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi" [ārēja saite]

MK 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr.88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi" [ārēja saite]

MK 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr.831 ‘Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību’ [ārēja saite]

MK 2009.gada 24.novembra noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" [ārēja saite]

MK 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.871 "Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība" [ārēja saite]

MK 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes" [ārēja saite]

MK 2001.gada 20.marta noteikumi Nr.129 "Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji" [ārēja saite]

Izglītības saturs

Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumus Nr. 416 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem”

Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumus  Nr. 747  “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”

MK 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr. 480 "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2014.gada 12.augusta MK notiekumi Nr.468 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem" [ārēja saite]

MK 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.894 "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam" [ārēja saite]

MK 2013.gada 21.maija noteikumi Nr.281 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" [ārēja saite]

Pedagogi

2017.gada 22.augusta noteikumi Nr.501 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība" [ārēja saite]

2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs" [ārēja saite]

2018. gada 11. septembra noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" [ārēja saite]

2011.gada 10.maija MK noteikumi Nr.354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu" [ārēja saite]

MK 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 ’ Pedagogu darba samaksas noteikumi’  [ārēja saite]

MK 1999.gada 14.decembra noteikumi Nr.404 "Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei" [ārēja saite]

Pirmsskolas izglītība

MK 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" [ārēja saite]

MK 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām" [ārēja saite]

MK 2008.gada 22.jūlija noteikumi Nr.584 "Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros"” [ārēja saite]

MK 2001.gada 23.augusta noteikumi Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo" [ārēja saite]

MK 2013.gada 16.jūlija noteikumi Nr.404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība” [ārēja saite]

Valsts finansējums

MK 2018.gada 17.aprīļa noteikumi Nr.216 "Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem" [ārēja saite]

MK 2017. gada 25. jūlija noteikumi Nr. 420 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs" [ārēja saite]

Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs [ārēja saite]

MK 2016. gada 19. janvāra noteikumi Nr. 41 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm" [ārēja saite]

MK 2012.gada 9.oktobra noteikumi Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē" [ārēja saite]

MK 2010.gada 28.decembra noteikumi Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai" [ārēja saite]

MK 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr.477 ’Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība’ [ārēja saite]

MK 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr.447 ’Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs’ [ārēja saite]

MK 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 ’ Pedagogu darba samaksas noteikumi’  [ārēja saite]

MK 2001.gada 13.septembra noteikumi Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)" [ārēja saite]

MK 2001.gada 28.augusta noteikumi Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2001.gada 23.augusta noteikumi Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo" [ārēja saite]

Valsts pārbaudījumi

 

MK 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība" [ārēja saite]

MK 2010.gada 6.aprīļa noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" [ārēja saite]

MK 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem" [ārēja saite]

MK 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” [ārēja saite]

Veselības aprūpe, higiēnas prasības

MK 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" [ārēja saite]

MK 2010.gada 23.marta noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" [ārēja saite]

MK 2005.gada 14.jūnija noteikumi Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos" [ārēja saite]

MK 2002.gada 27.decembra noteikumi Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" [ārēja saite]

Speciālā izglītība

Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība [ārēja saite]

MK 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr.477 ’Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.492 "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās" [ārēja saite]

MK 2015. gada 13. oktobra noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" [ārēja saite]

MK 2016.gada 29.marta noteikumi Nt.187 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu”[ārēja saite]

 MK 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.174 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas”  [ārēja saite]

2016. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 336 "Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē" [ārēja saite]