Statuss:
Īstenošanā
ESF
Skats no augšas: bērns ar zīmuli raksta burtnīcā, uz galda dažādi marķieri un grāmatas

Projekta mērķis

Projekts sniedz iespēju novērtēt Latvijas izglītības sistēmas kvalitāti un pieņemt datos balstītus lēmumus izglītības kvalitātes pilnveidei. Projekts paredz dalību septiņos starptautiskos izglītības pētījumos (OECD PISA, OECD TALIS, OECD PIAAC, IEA PIRLS, IEA TIMSS, IEA ICCS un IEA ICILS) un trīs starptautiskās datu analīzes programmās (OECD INES, OECD CERI un EK SGIB).

Īstenošanas laiks: 2022. gada 1. janvāris - 2028. gada 31. decembris

Projekta finansējums: 5 776 088 EUR (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 4 909 674 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums - 866 414 EUR)

Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija

Sadarbības partneri: Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Universitāte

līdzfinansē ES + NAP logo

Īstenošanas laiks: 2016. gada 1. janvāris - 2023. gada 31. decembris 

Projekta finansējums: 6 781 020,37 EUR (tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 5 763 867,32 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums - 1 017 153,05 EUR)

Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija 

Sadarbības partneri: Centrālā statistikas pārvalde, Latvijas Universitāte 

Projekta mērķis

Dalība starptautiskos izglītības pētījumos un starptautisku organizāciju īstenoti pētījumi izglītības politikas izstrādei, kā arī rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai. Kopumā projekts paredz dalību astoņos pētījumos (OECD PISA, OECD TALIS, OECD INES, OECD SCDH, OECD PIAAC, IEA PIRLS, IEA TIMSS, Pasaules Bankas pētījums), kuri skar dažādus izglītības līmeņus, tajā skaitā, izglītojamo sasniegumu novērtēšanu, izglītības sistēmas indikatoru apzināšanu, mācību vides izpēti, zinātņu doktoru karjeras gaitu apzināšanu, augstākās izglītības iestāžu pārvaldības un personāla vadības modeļu efektivizāciju.

Projekta pētījumi

 • OECD PISA
  • PISA ir ietekmīgākais starptautiski salīdzinošais pētījums, kurā piedalās apmēram 67 valstis. Latvija PISA pētījumos piedalās kopš 1998. gada. PISA pētījumi dod iespēju noteikt matemātikas, lasītpratības un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15 gadīgo skolēnu vidū, salīdzinājumā ar citām pasaules valstīm. PISA novērtējums notiek reizi 3 gados. Dalība pētījumā ir ļoti nozīmīga Latvijas izglītības sistēmas kvalitātes līmeņa starptautiskai noteikšanai un turpmākajai pilnveidei. 
   Vairāk informācijas par pētījumu.
 • OECD PIAAC
  • Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums PIAAC ir visaptverošākais starptautiskais instruments, kas nodrošina iespēju izvērtēt pieaugušo profesionālās kompetences, kā arī salīdzināt tās starptautiskā kontekstā. Latvijā pētījums sāksies 2019. gadā.
   Vairāk informācijas par pētījumu.
 • OECD TALIS
  • Starptautiskais mācību vides pētījums TALIS ir liela mēroga starptautisks pētījums par skolotājiem, skolu vadītājiem un mācību vidi skolās. Pētījumā piedalās 33 valstis un Latvija savu dalību uzsāka 2011.gadā. Mācību vides analīzes rezultāti ļauj novērtēt reformu ietvaros sasniegto un plānot pedagogu izglītības organizēšanu, kā arī jomas turpmāku attīstību.
   Vairāk informācijas par pētījumu.
 • OECD INES
  • INES ir OECD izglītības indikatoru programma. Programmas izglītības indikatori palīdz novērtēt skolēnu un skolu sasniegto, uzraudzīt izglītības sistēmu funkcionēšanu, resursu vadību un izglītības pakalpojumus. Tā nodrošina datus par izglītības sistēmu darbību OECD dalībvalstīs un partnervalstīs.
   Vairāk informācijas par pētījumu.
 • OECD SCDH
  • ​​​​​​​SCDH (Survey on the Careers of Doctorate Holders) apsekojums ļauj iegūt apkopotu un starptautiski salīdzināmu informāciju par zinātņu doktoriem Latvijā (vecumā līdz 69 gadiem), kas doktora grādu ieguvuši Latvijā vai ārpus tās. Apsekojumā tiek apkopota informācija par zinātņu doktoru izglītību, ekonomisko aktivitāti, ienākumiem u.c.
   Vairāk informācijas par pētījumu.
 • IEA PIRLS
  • Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (IEA) lasītprasmes novērtēšanas pētījuma (Progress in International Reading Literacy Study) ietvaros starptautiskā mērogā tiek analizēti dati par lasītprasmi sākumskolā, 4. klases skolēnu vidū, kas ļauj apsekot lasītprasmes sniegumu pamatizglītības posmā.
   Vairāk informācijas par pētījumu.
 • ​​​​​​​IEA TIMSS
 • ​​​​​​​Pētījums par augstākās izglītības pārvaldību sadarbībā ar Pasaules Banku
  • ​​​​​​​Pētījumā tiek vispusīgi izvērtēta Latvijas augstākās izglītības iestāžu jeb augstskolu iekšējā pārvaldība, ņemot vērā Eiropas valstu labo praksi un kvalitātes standartus, kā arī Viedās specializācijas mērķus un prioritātes. Pētījuma virsmērķis ir Latvijas augstākās izglītības modernizācijai atbilstoša augstskolu iekšējā pārvaldība.
   Vairāk informācijas par pētījumu.

Klausāmsaruna Zinātjauda

ESF Sociālais fonds