Sociālā korekcija – izglītības programma, kas metodiski un organizatoriski pielāgota personām obligātās izglītības vecumā ar sociālās uzvedības novirzēm. 

Sociālās korekcijas izglītības iestāde izpilda vispārējās izglītības iestādes funkciju, veicot pedagoģisko darbu, īstenojot sociālās korekcijas izglītības programmu un nodrošinot obligātās vispārējās pamatizglītības ieguvi vai pilnveidojot tās ieguves kvalitāti. Sociālās korekcijas izglītības programma paredz organizēt audzēkņu vērtībizglītību un sagatavošanu sociālajai reintegrācijai. Nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem tiek sniegtas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā. Svarīgs sociālās korekcijas izglītības iestādes uzdevums ir gādāt par audzēkņu veselības nostiprināšanu un, ja nepieciešams, nodrošināt ārstēšanu no alkoholisma, narkomānijas, toksikomānijas u.c. slimībām.

Saskaņā ar likumu “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” Latvijā darbojas sociālās korekcijas izglītības iestāde „Naukšēni” [ārēja saite], kura ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā. Minētā iestāde atrodas Valmieras novada Naukšēnu pagastā un tajā tiek ievietoti zēni un meitenes vecumā no 11 līdz 18 gadiem. Sociālās korekcijas izglītības iestādē audzēkņi tiek ievietoti tikai ar tiesas (tiesneša) lēmumu. Nepilngadīgo ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē piemēro tiem jauniešiem, kuri ir izdarījuši Krimināllikumā paredzētus sabiedriski bīstamus nodarījumus. Saskaņā ar likumu “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” tiesa (tiesnesis), ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas īpašus apstākļus, var atbrīvot nepilngadīgo no soda un noteikt audzinoša rakstura piespiedu līdzekli – ievietot nepilngadīgo sociālās korekcijas izglītības iestādē. Šādā gadījumā jaunietis netiek saukts pie kriminālatbildības. Piemērojot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli, viņš ir atzīstams par nesodītu. Tas anulē visas izdarītā noziedzīgā nodarījuma krimināltiesiskās sekas.

Iemesls nosūtīšanai uz sociālās korekcijas izglītības iestādi pārsvarā ir zādzības. Tiesa šādu lēmumu pieņem, balstoties uz vairākiem faktoriem:

- pārtraukt nepilngadīgā noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu; 
- mainīt vidi, resp., līdzšinējā vidē laboties nav iespējams (draugi, nelabvēlīgi ģimenes apstākļi, antisociāli sadzīves apstākļi); 
- nodrošināt regulāru skolas apmeklējumu un kontroli u.c.

Noderīga informācija:

Sociālās korekcijas programmas paraugs atrodams Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumos Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumi Nr. 388 “Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē