logo

No 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim Latvija piedalās Eiropas Savienības programmu Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss īstenošanā.

Programmas mērķis ir izmantojot mūžizglītības pieeju un iespējas, atbalstīt cilvēku izglītojošo, profesionālo un personisko izaugsmi izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Eiropā un ārpus tās, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi, kvalitatīvu nodarbinātību un sociālo kohēziju, inovācijas virzīšanu un palīdzot stiprināt Eiropas identitāti un aktīvu pilsoniskumu. Programma ir būtisks instruments Eiropas izglītības telpas izveidei, atbalstot Eiropas stratēģiskās sadarbības īstenošanu izglītības un apmācības jomā, tostarp tās pamatā esošās nozaru darba kārtības, sekmējot jaunatnes politikas sadarbību saskaņā ar 2019.–2027. gada Eiropas Savienības jaunatnes stratēģiju un attīstot Eiropas dimensiju sportā.

Programma Erasmus+ izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās ir izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija regulu Nr. 2021/817.

Programmas mērķis ir veicināt jauniešu un organizāciju iesaistīšanos pieejamās un kvalitatīvās solidaritātes aktivitātēs, galvenokārt brīvprātīgajā darbā, tādā veidā stiprinot kohēziju, solidaritāti, demokrātiju, Eiropas identitāti un aktīvu pilsoniskumu Eiropas Savienībā un ārpus tās, risinot lokālus sociālus un humanitāra rakstura izaicinājumus, īpašu uzmanību veltot ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, sociālai iekļaušanai un vienlīdzīgām iespējām.

Programma Eiropas Solidaritātes korpuss jaunatnes un solidaritātes jomās ir izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija regulu Nr. 2021/888.

Kas atbildīgs par programmām Latvijā?

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā valsts iestāde (National Authority) Latvijā par abu programmu ieviešanas atbilstību Eiropas Komisijas nosacījumiem. Savukārt valsts aģentūru (National Agency) funkcijas Erasmus+ programmas izglītības, mācību un sporta jomās pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra, bet jaunatnes jomā - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Eiropas Solidaritātes korpuss programmas valsts aģentūras funkcijas pilda Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.