MK 2021. gada 21. decembra noteikumi Nr. 885 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas

MK 2012.gada 20.marta noteikumi Nr.192 "Sporta bāzu un nacionālo sporta bāzu pārbaudes kārtība" [ārēja saite]

MK 2012.gada 3.janvāra noteikumi Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru" [ārēja saite]

MK 2020. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 494 "Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi [ārēja saite]

MK 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" [ārēja saite]

MK 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.76 "Noteikumi par sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību" [ārēja saite]

2009.gada 8.decembra noteikumi Nr.1396 „Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” [ārēja saite]

MK 2009.gada 18.augusta noteikumi Nr.940 "Noteikumi par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas iesnieguma veidlapas paraugu, iesniegumam pievienojamiem dokumentiem un iesnieguma iesniegšanas kārtību" [ārēja saite]

MK 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.819 "Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās" [ārēja saite]

MK 2023.gada 24.janvāra noteikumi Nr.31 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem" [ārēja saite]

MK 2009.gada 12.maija noteikumi Nr.422 "Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturu" [ārēja saite]

MK 2016. gada 6. septembra noteikumi Nr.594 ’Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība’ [ārēja saite]

MK 2005.gada 20.decembra noteikumi Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās" [ārēja saite]