Darba vidē balstītas mācības

2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 484"Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības .

2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 483 Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi

2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 485 Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība

Audzēkņi

MK 2012.gada 20.novembra noteikumi Nr.785 "Mācību prakses organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2007.gada 2.oktobra noteikumi Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo" [ārēja saite]

MK 2005.gada 15.novembra noteikumi Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" [ārēja saite]

MK 2004.gada 24.augusta noteikumi Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" [ārēja saite]

MK 2023. gada 24. janvāra noteikumi Nr. 31 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem" [ārēja saite]

Izglītības iestādes galvenie dokumenti

MK 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti" [ārēja saite]

Izglītību un un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti

MK 2023.gada 7.februāra noteikumi Nr.52 "Valsts atzītu profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu, moduļa apliecību un profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinošu dokumentu noteikumi" [ārēja saite]

Pedagogi

2018.gada 11.septembra noteikumi Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" [ārēja saite]

2017.gada 22.augusta noteikumi Nr.501 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība"Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība" [ārēja saite]

MK 2011.gada 5.jūlija noteikumi Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas" [ārēja saite]

MK 2016. gada 5. jūlija noteikumi Nr. 445 ’ Pedagogu darba samaksas noteikumi’  [ārēja saite]

Reglamentētās profesijas un profesionālā kvalifikācijas atzīšana

MK 2017. gada 19 septembra noteikumi Nr.566 "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās" Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās" [ārēja saite]

MK 2006.gada 6.jūnija noteikumi Nr.460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām" [ārēja saite]

MK 2016. gada 20. decembra noteikumi Nr.827 ’Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā’ [ārēja saite]

MK 2017. gada 21. marta noteikumi Nr.164 ’Noteikumi par arhitekta profesionāliem nosaukumiem un izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu’  [ārēja saite]

MK 2005.gada 5.jūlija noteikumi Nr.489 "Noteikumi par izglītības programmu minimālajām prasībām veterinārārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai un par institūcijām, kuru tiešā kontrolē var apgūt praktisko izglītību veterinārārsta profesijā" [ārēja saite]

MK 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr.475 "Noteikumi par ārvalstīs iegūtajiem advokātu profesionālajiem nosaukumiem, kurus atzīst Latvijas Republikā" [ārēja saite]

MK 2017. gada 31. janvāra noteikumi Nr.71 ’Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās’ [ārēja saite]

MK 2005.gada 24.maija noteikumi Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" [ārēja saite]

MK 2005.gada 24.maija noteikumi Nr. 350 "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, pamatojoties uz profesionālās pieredzes ilgumu un veidu atsevišķās ekonomiskās darbības jomās" [ārēja saite]

MK 2005.gada 10.maija noteikumi Nr.320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" [ārēja saite]

MK 2005.gada 29.marta noteikumi Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" [ārēja saite]

MK 2005.gada 1.marta noteikumi Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" [ārēja saite]

MK 2005.gada 15.februāra noteikumi Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" [ārēja saite]

MK 2005.gada 15.februāra noteikumi Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" [ārēja saite]

MK 2001.gada 20. jūnija noteikumi  "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" [ārēja saite]

MK 2002.gada 23.jūlija noteikumi Nr.315 "Izglītības programmu minimālās prasības ārsta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai" [ārēja saite]

MK 2017.gada 19.septembrī "Noteikumi par informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās" [ārēja saite]

MK 2002.gada 21.maija noteikumi Nr.194 "Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai" [ārēja saite]

MK 2002.gada 19.februāra noteikumi Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai" [ārēja saite]