Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēta sadarbības projekta ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju "Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība" īstenošanu"

Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi konceptuāli jaunas kompetencēs balstītas izglītības prasībām atbilstošas skolotāju izglītības nodrošināšanai Latvijā"

"Par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs"

Informatīvais ziņojums, "Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammu 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās"""

Informatīvais ziņojums, "Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma piešķiršanu praktiskās pētniecības projektu atbalstam""

Informatīvais ziņojums, "Informatīvais ziņojums par neformālajā Kosmosa padomes 2016.gada 30.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

"Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Pētniecības telpas ceļveža 2016.-2020.gadam īstenošanu Latvijā""

Informatīvais ziņojums "Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības koncentrācijas teritoriālo kartējumu"

Informatīvais ziņojums, "Informatīvais ziņojums "Informācija par situāciju vispārējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā""

Informatīvais ziņojums "Par starptautisko salīdzinošo pētījumu EUROSTUDENT" 

Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem psihologu pieejamības nodrošināšanai izglītības iestādēs nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem un finanšu resursiem 

Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2016.gada 19.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem 

Informatīvais ziņojums "Par konceptuālajā ziņojumā "Par jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā" ietvertā pasākuma plāna izpildi 2015. un 2016. gadā"