EU un NAP 2027 logo

Eiropas Atveseļošanas fonds

Izglītības un zinātnes jomā Eiropas Atveseļošanas fonda (Recovery and Resilience Facility) plāna ietvaros līdz 2027. gadam paredzēti ieguldījumi 212,9 miljonu eiro apmērā augstākās izglītības un zinātnes konkurētspējas stiprināšanai, pamatskolu modernizācijai un pieejamības nodrošināšanai, kā arī digitālo prasmju attīstībai.

infografika

Eiropas Atveseļošanas fonds ir viens no nozīmīgiem resursiem kā īstenot Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktos mērķus - kvalitatīvas izglītības iespēju nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem, veicinot katra potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā.

Izglītībā Atveseļošanas fonda būtiskākie ieguldījumi paredzēti augstākajai izglītībai un digitālo prasmju attīstībai 

Digitālā transformācija

Digitālās transformācijas jomā Atveseļošanas fonda ietvaros paredzēts ieguldīt 84,7 miljonus eiro. Ieguldījumu mērķis ir digitālo prasmju attīstība sabiedrības un pārvaldes digitalizācijai, uzņēmumu digitālo pamatprasmju attīstības stiprināšana, augsta līmeņa digitālo prasmju apguve, atvērtās zinātnes ieviešana, kā arī digitālās plaisas novēršana. Paredzēts, ka ar plānoto atbalstu 120 000 iedzīvotāju un 3000 uzņēmumu būs pilnveidojuši un saņēmuši atbalstu digitālo prasmju pilnveidei.

Digitālā-transformācija

Plašāka informācija par projektu 

Reformu un investīciju virziens 2.3. Digitālās prasmes  Reforma 2.3.2.r. Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai:

2.3.2.3.i. Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajiem izglītojamajiem un izglītības iestādēs

Kopējās attiecināmās izmaksas

Atveseļošanas fonda (turpmāk - AF) finansējums: 15 000 000 eiro

Valsts budžeta finansējums:  3 000 000 eiro

Kopā: 18 000 000 eiro

Finansējuma saņēmēji

Izglītības un zinātnes ministrija

Investīcijas projektu īstenošanas termiņš

Līdz 2026. gada 30. jūnijs

Atbalstāmās darbības

Investīcijai mērķis ir mazināt šķēršļus vispārējās izglītības satura apguvei:

 • nodrošinot portatīvās datortehnikas pieejamību izglītojamajiem no sociāli neaizsargātām grupām; Projekta ietvaros tiks iegādāta portatīva datortehnika izglītojamajiem no sociāli neaizsargātām grupām;
 • nodrošinot datu pārraides pieejamību kvalitatīvai, jēgpilnai un plānveidīgai digitālo tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā. Projekta ietvaros tiks veikti datu pārraides interneta pakalpojuma un iekšējā interneta tīkla funkcionēšanas uzlabojumi izglītības iestādēs mācību procesa nodrošināšanai. Pirms risinājumu ieviešanas tiks veikta priekšizpēte, apkopojot un analizējot informāciju par esošā datu pārraides interneta pakalpojuma un iekšēja interneta tīkla nodrošināšanu izglītības iestādēs, un izstrādājot ekonomiski pamatota uzlabojumu plānu.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi

Investīcijas sasniedzamie rādītāji:

 • līdz 2022.gada 31. decembrim nodrošinātas 13 310 informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) aprīkojuma vienības mērķa grupai (izglītojamajiem);
 • līdz 2023.gada 31. decembrim nodrošinātas 26 620 IKT aprīkojuma vienības mērķa grupai (izglītojamajiem) - kumulatīvi;
 • līdz 2024. gada 30. jūnijam veikts datu apkopojums un analīze par interneta datu pārraides jaudas problēmām un vajadzībām izglītības iestādēs un sagatavoti priekšlikumi datu pārraides iespēju pilnveidošanai, tostarp izglītības iestāžu iekšējā interneta tīkla funkcionēšanas uzlabojumiem.

Ierobežota projektu atlase

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Saistītie normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr. 168 

Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.reformas "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.3.i. investīcijas "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi (likumi.lv)

Cita informācija

Projekta īstenotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas veidos sadarbību ar izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējo pamata un vedējās izglītības programmas,  profesionālās pamatizglītības programmas un profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatizglītības apguves vai arodizglītības programmas pēc pamatizglītības apguves, dibinātājiem.

Atbalsta ieviešanā iesaistītas izglītības iestādes nodrošina attālināto mācību īstenošanu, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību attālināto mācību organizēšanā un īstenošanā.

Portatīvās datortehnikas saņēmēju grupas ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos nr.168.

Kontaktinformācija

Signe Briķe
T: 65488001
E: signe.brike@izm.gov.lv

 

Reformu un investīciju virziens 2.3. Digitālās prasmes 2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība:

2.3.1.1.i. Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana

Plānotais finansējums

AF - 17 000 000 eiro

Valsts budžets – 561 000 eiro

KOPĀ – 17 561 000 eiro

Finansējuma saņēmēji

Rīgas Tehniskā universitāte

Latvijas universitāte

Investīcijas projektu īstenošanas termiņš

Līdz 2026.gada 30.jūnijs

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstāmās darbības

Investīcijai ir šādi mērķi:

- palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm, kas spēj lietot augstās tehnoloģijas, lai attīstītu zināšanu un tehnoloģiju ietilpīgus jaunus produktus un pakalpojumus dažādās nozarēs;

- radīt augstākās izglītības, zinātnes un industrijas sinerģiju, kas veicina  inovācijas ar maksimālu komercializācijas un eksporta potenciālu.

 

Investīcijas projektā atbalstāmas ir šādas darbības kvantu tehnoloģiju, augstas veiktspējas skaitļošanas vai valodu tehnoloģiju jomā:

- mācību satura izstrāde, izveide un īstenošana augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, aktuālā satura uzturēšana un pilnveide mācību procesā investīcijas projekta īstenošanas laikā;

- pētniecības un attīstības aktivitāšu īstenošana;

- investīcijas projekta vadība un īstenošana.

 

 

 

 

 

 

 

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Investīcijas 2.3.1.1.i mērķa rādītājs – līdz 2026. gada 30. jūnijam to speciālistu (uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora) un studentu skaits, kam ir padziļinātas digitālās prasmes kvantu tehnoloģijās, augstas veiktspējas datošanas un valodu tehnoloģiju jomā, – vismaz 3000:

- augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā – vismaz 2000;

- valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 820;

- kvantu tehnoloģiju jomā – vismaz 180;

Investīcijas uzraudzības rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim izstrādāti studiju moduļi – vismaz 14:

- augstas veiktspējas skaitļošanas jomā – vismaz 10;

- valodu tehnoloģiju jomā – vismaz 2;

- kvantu tehnoloģiju jomā – vismaz 2.

 

Ierobežota projektu atlase:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

 

 

 

Saistītie normatīvie akti:

Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr.453 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.r. reformas “Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība” 2.3.1.1.i. investīcijas “Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana” īstenošanas noteikumi”

Cita informācija

Apstiprinātie projekti:

 • Latvijas Universitāte, projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/001 “Kvantu tehnoloģiju iniciatīva”;
 • Latvijas Universitāte, projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/002 “Valodu tehnoloģiju iniciatīva”;
 • Rīgas Tehniskā universitāte, projekta Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003 “Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā”

 

Kontaktinformācija

Sarmīte Mickeviča, tālr.: 67047984, e-pasts: sarmite.mickevica@izm.gov.lv;
Lauma Sīka, tālr.: 
67047981, e-pasts: lauma.sika@izm.gov.lv

 

Reformu un investīciju virziens 2.3. Digitālās prasmes  Reforma 2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība:

2.3.1.3.i Pašvadītas IKT speciālistu mācību pieejas attīstība

Plānotais finansējums

AF* - 7 600 000 eiro, t.sk. 1. kārtai - 3 600 000 eiro un 2. kārtai – 4 000 000 eiro

Finansējuma saņēmēji

Nodibinājums, biedrība

Investīcijas projektu īstenošanas termiņš

Līdz 2026. gada 30. jūnijam

 

 

Atbalstāmās darbības

Investīcijai mērķis ir straujāk palielināt IKT speciālistu skaitu valstī:

 

Papildus tradicionālajai IKT speciālistu izglītībai profesionālās un augstākās izglītības iestādēs, investīciju plāna ietvaros ir paredzēts attīstīt pašvadītu IKT mācību pieeju, izveidojot šim nolūkam nepieciešamo mācību vidi un plāna investīciju ietvaros nodrošināt papildus IKT speciālistu mācības ārpusformālās izglītības vidē (1. kārta). Tāpat, plānots arī atbalstīt un mērogot iniciatīvas, kas ir vērstas uz lielāka sieviešu īpatsvara sasniegšanu IKT speciālistu vidū, ņemot vērā īpaši zemo sieviešu īpatsvaru IKT jomā Latvijā (2. kārta).

 

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

 • 1 000 ārpusformālās izglītības pieejā sagatavotu IKT speciālistu;
 • izveidota un darbību uzsākusi pašvadītu mācību pieejas izglītības iestāde IKT speciālistu sagatavošanai. 

Projektu atlase:

Atklāts projektu iesniegumu konkurss

Saistītie normatīvie akti:

Izstrādes stadijā.

Cita informācija

 

Kontaktinformācija

Signe Briķe, tālr.: 65488001, epasts: signe.brike@izm.gov.lv

*-Atveseļošanas fonds

 

 

Reformu un investīciju virziens 2.3. Digitālās prasmes  

Reforma 2.3.1.r. Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība:

2.3.1.4.i. investīcijas Individuālo mācību kontu pieejas attīstība

Plānotais finansējums

AF* - 14 306 000 eiro

 

Finansējuma saņēmēji

Valsts izglītības un attīstības aģentūra

Investīcijas projektu īstenošanas termiņš

Līdz 2026.gada 31.augustam

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstāmās darbības

 • Individuālo mācību kontu ieviešanas un aprobācijas koncepta izstrāde;
 • 16.2.    Prasmju pārvaldības platformas koncepta izstrāde;
 • Prasmju pārvaldības platformas izstrāde, aprobācija un pilnveide;
 • Individuālo mācību kontu pieejas aprobācija – atbalsta nodrošināšana digitālo prasmju mācībām un saistītajiem pakalpojumiem klātienē un attālinātu mācību formā;
 • Starptautisko un ārvalstu mācību platformu mācību kursu un mācību materiālu lokalizācija, adoptācija un integrācija platformā un piekļuves nodrošināšana Latvijā veidotiem mācību platformu mācību kursiem un mācību materiāliem;
 • Sabiedrības informēšanas un mērķa grupas motivācijas pasākumi;
 • Projekta vadība.

 

 

 

 

 

 

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Investīcijas mērķis ir līdz 2026. gada jūnijam attīstīt un aprobēt Latvijas kontekstam atbilstošu individuālo mācību kontu (IMK) pieeju, kas stiprina indivīda mācību ceļa īstenošanu, pārvaldību un informācijas par mācīšanas rezultātiem uzglabāšanu, kā arī sekmē pieaugušo dalību izglītībā, tostarp piekļuvi starptautisku un ārvalstu mācību platformu mācību iespējām. Latvijas IMK pieeju plānots veidot un īstenot, ņemot vērā ES Padomes ieteikuma rekomendācijas, kā arī jau esošo un plānoto pieaugušo izglītības atbalstu un instrumentus. IMK aprobācija tiks vērsta uz digitālo prasmju apgūšanu. Aprobācijas rezultāti tiks izmantoti IMK ieviešanai valsts pieaugušo izglītības sistēmā kopumā, lai virzītos uz ilgstpējīgas un sociāli atbildīgas pieaugušo izglītības sistēmas izveidi:

 

 • līdz 2024. gada 31. decembrim sasniedzot 1 500 pieaugušos[1], kuriem palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus” (Nr.66);
 • līdz 2026. gada 30. jūnijam sasniedzot 3 500 pieaugušos, kuriem palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus (Nr.67);
 • līdz 2023. gada 31. decembrim ir stājušies spēkā MK noteikumi, kuros precizēta pieeja individuālā mācību konta izveidei, tostarp: a) atbilstības kritēriju noteikšana, b) izglītotāju atlases kritēriju noteikšana;

līdz 2026. gada 3. ceturksnim īstenojot vienu individuālo mācību kontu pieejas izmēģinājuma projektu (Nr.61.).

Ierobežota projektu atlase:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

 

 

 

Saistītie normatīvie akti:

Informatīvā ziņojuma projekts “Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.komponentes “Digitālā transformācija” 2.3.reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.r. reformas “Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība” īstenošanu”

Cita informācija

Līdz 2023. gada beigām IMK pieejas aprobācijai tiks izstrādāts normatīvais regulējums (MK noteikumi), lai IMK lietotājiem nodrošinātu publisko finansējumu personalizētam mācību budžetam, kas aprobācijas periodā būs paredzēts indivīda digitālo prasmju attīstībai un saistītajiem izdevumiem.

Kontaktinformācija

Jeļena Muhina, tālr.: 67047934, epasts: jelena.muhina@izm.gov.lv

*-Atveseļošanas fonds

 


[1] Investīcijas mērķa rādītājs “Pieaugušie, kuriem palīdzēts apgūt digitālās prasmes, izmantojot individuālo mācību kontu resursus” (Nr.66) tiks samazināts līdz 1 000 personām pēc AF plāna grozījumu apstiprināšanas, pamatojoties uz Eiropas Komisijas Paskaidrojumiem par Padomes 2021. gada 6. jūlija īstenošanas lēmuma (CID) pielikuma grozījumu projektu par AF novērtējuma apstiprināšanu” (17.01.2023.)

Nevienlīdzības mazināšana

Vispārējā izglītībā nevienlīdzības mazināšanai un kvalitatīvas pieejamas izglītības nodrošināšanai Atveseļošanas fondā paredzēti 45,7 miljoni eiro. Nevienlīdzības mazināšanas komponentes ietvaros 30,7 miljonus eiro paredzēts ieguldīt 20 reģionāli nozīmīgās pamatskolās vidusskolu tīkla sakārtošanas ietvaros. Tas sekmēs kvalitatīvas izglītības pieejamību, kā arī nostiprinās pilnvērtīgu jaunā izglītības satura ieviešanu un sekmēs ilgtspējīgu skolu tīkla attīstību, ņemot vērā jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu. Digitālās transformācijas ietvaros 15 miljoni eiro ieguldījumi plānoti, lai mazinātu digitālo plaisu, kas paredz nodrošināt vismaz 26 tūkstošus viedierīču iegādi, nostiprinot skolu “datoru bibliotēkas” mācību procesa uzlabošanai un nevienlīdzības mazināšanai, nodrošinot datoru pieejamību skolēniem, kuriem tas nepieciešams.

Izglītības-pieejamiba

 

Reformu un investīciju virziens 3.1.: Reģionālā politika

3.1.1.5.i. Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana

Plānotais finansējums

AF* - 30 690 000 eiro

 

Finansējuma saņēmēji

Pašvaldības

Investīcijas projektu īstenošanas termiņš

Līdz 2026. gada 31. maijs

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 2024. gada 30. aprīlis

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstāmās darbības

Investīcijas projektā atbalstāmas ir šādas darbības:

 • ergonomiskas mācību vides izveide:
  • vispārējās izglītības iestādes ēkas pilna apjoma pārbūves vai ēkas piebūves būvniecība;
  • vispārējās izglītības iestādes ēkas un telpu pārbūve un atjaunošana;
  • mācību telpas aprīkojuma un mēbeļu iegāde, apgaismojuma modernizēšana un trokšņu slāpētāju izveide;
 • mācību procesa nodrošināšanai aprīkojuma iegāde;
 • dabaszinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) mācību priekšmetu tehnisko ierīču un aprīkojuma iegāde;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana;
 • projekta īstenošanas informācijas un publicitātes pasākumi.
 • būvuzraudzība un autoruzraudzība;
 • būvprojekta izstrāde vai aktualizēšana;
 • neatkarīgu būvekspertīžu veikšana un tehniskā apsekošana, tai skaitā neatkarīgas būvprojekta ekspertīzes veikšanas izmaksas;
 • izmaksas, kas saistītas ar ēkas nodošanu ekspluatācijā, ja tās nav paredzētas līgumā par būvdarbu veikšanu.

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi:

Investīcijas mērķis ir uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi, nodrošinot efektīvu resursu koncentrāciju un izmantošanu un stiprinot visaptveroša pašvaldību izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas rezultātā izveidotās pamatskolas, tādējādi veicinot kvalitatīvas izglītības ieguvi ārpus novadu pašvaldību administratīvajiem centriem - līdz 2026. gada 31. maijam pilnveidojot un aprīkojot infrastruktūru 20 pašvaldību dibinātās vispārējās izglītības iestādēs.

Ierobežota projektu atlase:

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Saistītie normatīvie akti:

Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra noteikumi Nr.619 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.5.i investīcijas “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana” īstenošanas noteikumi”

Cita informācija

Projektu iesniedzēju priekšatlasē piedalās novadu pašvaldības, kas līdz 2023.gada 28.februārim pieņem lēmumu par vidusskolu tīkla sakārtošanu – reorganizējot ārpus novada pašvaldības administratīvā centra esošās vidusskolas, izņemot šādus gadījumus:

 1. 10.–12. klašu grupā ir vismaz 60 izglītojamie;
 2. izglītojamo skaita attiecība vispārējās vidējās izglītības iestādē pret vienu skolotāju ir 11 vai lielāka;
 3. pašvaldība sniedz pierādījumos balstītu apliecinājumu, ka vispārējās vidējās izglītības iestādes atbilstība 1. un 2. punktā minētajiem nosacījumiem tiks nodrošināta līdz 2025. gada 1. septembrim, tostarp veicot citu izglītības iestāžu reorganizāciju.

Projektu iesniedzēju priekšatlasē ņem vērā pašvaldību domju lēmumus, ja tie pieņemti pēc 2020. gada 1. janvāra.

Lai nodrošinātu vienmērīgu investīciju reģionālo pārklājumu, ir noteikti nosacījumi attiecībā uz atbalstāmo izglītības iestāžu skaitu pašvaldībā un plānošanas reģionā, t.i. četras izglītības iestādes, vienlaikus paredzot iespēju kvotu pārdalīt.

Atbilstoši noteikumiem, ja projektu iesniedzēju priekšatlasē piedalīties paredz par 20 mazāk novadu pašvaldības, tad tās atbalstam var izvirzīt citu atbilstoši noteikumiem reorganizētu izglītības iestādi.

Noteikumi nosaka, ka IZM divu mēnešu laikā pēc 2023.gada 28.feruāra iesniedz Ministru kabinetā informāciju lēmuma pieņemšanai par priekšatlasē atlasītajām pašvaldībām, katrai pašvaldībai plānoto maksimālo Atveseļošanas fonda finansējumu.

Maksimāli pieejamais AF finansējums vienai izglītības iestādei – ne vairāk kā 1,8 milj. euro.

Projektu iesniegumu atlases organizēšana plānota2023.gada 3.ceturksnī.

Projekta iesniegšana

 

Informācija par projektu iesniegšanu e-vidē

Projekta iesniegšana (e-vide)

Projektu iesniedzēji: 
 1. Cēsu novada pašvaldība;
 2. Gulbenes novada pašvaldība;
 3. Jelgavas novada pašvaldība;
 4. Kuldīgas novada pašvaldība;
 5. Limbažu novada pašvaldība;
 6. Madonas novada pašvaldība;
 7. Ogres novada pašvaldība;
 8. Smiltenes novada pašvaldība;
 9. Valmieras novada pašvaldība.

Projektu iesniedzēju saraksts noteikts ar Ministru kabineta 2023. gada 15. novembra rīkojumu Nr. 769 “Par Atveseļošanas fonda 3.1.1.5. investīcijas “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana”.

Kontaktinformācija

Ramona Urtāne, tālr.: 67047807, e-pasts: Ramona.Urtane@izm.gov.lv
Edgars Lore, tālr.: 67047715; e-pasts: Edgars.Lore@izm.gov.lv

*-Atveseļošanas fonds

Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma

Augstākās izglītības un zinātnes attīstībai un starptautiskajai konkurētspējai ekonomikas transformācijas un produktivitātes komponentes ietvaros augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reformas īstenošanai no Atveseļošanas fonda paredzētas investīcijas 82,5 miljonu eiro apmērā. Ieguldījumu mērķis ir nostiprināt augstskolu stratēģisko specializāciju, nodrošinot atbilstošu ietekmi reģionā vai nozarē. Stiprinot studiju un pētniecības kvalitāti un starptautisko konkurētspēju, paredzēts ieguldīt līdzekļus, lai koncentrētu izglītības piedāvājumu un efektīvāk izmantotu pieejamos resursus, tostarp augstskolu akadēmisko personālu un infrastruktūru. Augstskolu institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana, resursu koplietošana un konsolidācija nodrošina augstākas kvalitātes studijas studentiem un pētniecību zinātniskajam personālam, kam savukārt ir ietekme uz jaunu zināšanu radīšanu un inovācijām, kas ir pamats tautsaimniecības transformācijai uz augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu.

ai

 

Reformu un investīciju virziens 5.2. Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana Reforma 5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma:

5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti":

Atveseļošanas fonda finansējums

81 005 000 euro

Finansējuma saņēmēji

 1. Augstākās izglītības institūcijas
 2. Zinātniskie institūti

 

Investīcijas projektu īstenošanas termiņš

Līdz 2026. gada 31. maijs

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstāmās darbības

Investīcijas otrās kārtas mērķis ir veikt augstākās izglītības institūciju un zinātnisko institūtu strukturālās pārmaiņas, lai veicinātu izcilību un augstākās izglītības un zinātnes kvalitātes un resursu ieguldījumu efektivitāti un starptautisko konkurētspēju.

 

Investīcijas otrās kārtas projektā atbalstāmas ir šādas darbības:

1. konsolidācijas grantu īstenošana:

1.1. strukturālo pārmaiņu īstenošana (ārējai vai iekšējai konsolidācijai);

1.2. digitalizācija, tehnoloģiju attīstība un pētniecības un izglītības infrastruktūras uzlabošana, tai skaitā vienkāršotā atjaunošana, ja tā paredzēta ar nozares ministriju saskaņotajā konsolidācijas plānā;

1.3. jaunu un nākotnes izaicinājumiem un tematiskajai specializācijai pielāgotu studiju programmu izveide;

1.4. "exit" granti darba tiesisko attiecību izbeigšanai, ja finansējuma saņēmējs vai tā sadarbības partneris saskaņā ar attīstības stratēģijā paredzēto zinātnisko virzienu attīstības koncepciju neplāno turpināt un attīstīt profesora vai asociētā profesora vadīto zinātnisko virzienu vai neplāno turpināt sadarbību ar akadēmisko personālu virs 65 gadiem;

2. akadēmiskās karjeras grantu īstenošana:

2.1. doktorantūras grantu īstenošana;

2.2. pēcdoktorantūras grantu īstenošana;

2.3. zinātnieku (profesoru) grantu īstenošana;

3. iekšējo pētniecības un attīstības grantu īstenošana;

4. projekta vadība un īstenošana;

5. komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi, tai skaitā lai informētu par investīcijas otrās kārtas projektu kā par stratēģiski svarīgu.

 

 

 

 

 

 

Sasniedzamie atskaites punkti un mērķi

Investīcijas otrās kārtas mērķa rādītāji:

1.reformas mērķa rādītāji:

1.1. līdz 2023. gada 31.decembrim ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņoti augstākās izglītības institūciju konsolidācijas plāni – vismaz 4;

1.2. līdz 2026. gada 30. jūnijam valsts augstāko izglītības institūciju īpatsvars, kurās ieviestas pārvaldības izmaiņas - 100%;

2. investīcijas otrās kārtas mērķa rādītāji – līdz 2026. gada 30. jūnijam:

2.1. ieviesti  konsolidācijas plāni - 4;

2.2. parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi - 315;

2.3. parakstīti iekšējie pētniecības un attīstības grantu līgumi - 90;

3. investīcijas otrās kārtas uzraudzības rādītāji līdz 2024.gada 30.septembrim:

3.1. parakstīti akadēmiskās karjeras grantu līgumi - 150;

3.2. parakstīti iekšējie pētniecības un attīstības grantu līgumi - 45.

Ierobežota projektu atlase

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Saistītie normatīvie akti 

Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumi Nr. 721 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" īstenošanas noteikumi"

Cita informācija

Konsolidācijas plāns ir investīcijas otrās kārtas priekšnoteikums, lai iegūtu tiesības iesniegt projektu finansējuma saņemšanai, kurš sniedz pamatojumu nepieciešamajām investīcijām augstākās izglītības institūcijas un zinātniskā institūta institucionālās kapacitātes stiprināšanai, lai nodrošinātu virzību uz izcilību studijās un pētniecībā.

Sasniegtie rezultāti

Saskaņotie valsts dibinātu augstskolu konsolidācijas plāni

Saskaņotie valsts zinātnisko institūtu konsolidācijas plāni

Metodikas

Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodika 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" īstenošanai:

Kontaktinformācija 

Ina Pakalniņa, tālr.: 67047856,
e-pasts: 
ina.pakalnina@izm.gov.lv

Reformu un investīciju virziens 5.2. Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana Reforma 5.2.1.r. Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma:

5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" pirmā kārta "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grants"

Plānotais finansējums

AF* - 1 495 000 eiro

Finansējuma saņēmēji

Rīgas Tehniskā universitāte

Investīcijas projektu īstenošanas termiņš

Līdz 2026.gada 30.jūnijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstāmās darbības

Investīcijas pirmās kārtas mērķis ir stiprināt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu tehnoloģiju zināšanu kapacitāti Latvijā, lai veicinātu finanšu nozares un saistīto nozaru drošu un kvalitatīvu attīstību.

 

Investīcijas pirmās kārtas ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

- specializēto studiju moduļu izstrāde, tai skaitā moduļu satura lietošanas tiesību iegāde, un aprobācija (īstenošana) noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu tehnoloģiju jomā esošo akreditēto bakalaura un maģistra studiju programmu ietvaros;

- akadēmiskā personāla profesionālās kompetences pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu tehnoloģiju jomā; 

- pētniecības un attīstības aktivitāšu īstenošana, lai stiprinātu pētniecisko kapacitāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu nozares analītikas jomā, tai skaitā:

 - finanšu nozares pētījumu īstenošana, tai skaitā gadskārtējais Latvijas finanšu industrijas konkurētspējas un attīstības iespēju novērtējums, specializēti ekspertīzes pētījumi un zinātnisko publikāciju sagatavošana;

 - dalība starptautiskajās profesionālajās organizācijās, kas saistītas ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un finanšu pakalpojumu attīstību, lai nodrošinātu informatīvo bāzi pētījumiem;

 - dalība starptautiskajos pasākumos, tai skaitā Eiropas un Ziemeļatlantijas valstu finanšu nozares profesionālajās un zinātniskajās konferencēs, darba grupās un semināros;

 • informācijas izplatīšanas un komunikācijas pasākumi, lai popularizētu projektā izstrādātos specializētos studiju moduļus, veiktos pētījumus un veicinātu zināšanu uzkrāšanu un apmaiņu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un finanšu tehnoloģijām.

 

 

 

 

 

 

 

Sasniedzamie  nacionālie rādītāji

Investīcijas 5.2.1.1.i. pirmās kārtas  nacionālie rādītāji:

- izveidoto specializēto studiju moduļu skaits noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu tehnoloģiju jomā akreditēto bakalaura un maģistra studiju programmu ietvaros – līdz 2024. gada 31. decembrim vismaz 6;

- studējošo skaits, kas apguvuši specializētos studiju moduļus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu tehnoloģiju jomā, – līdz 2026. gada 30. jūnijam vismaz 150;

- sagatavotā akadēmiskā personāla skaits specializēto studiju moduļu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un finanšu tehnoloģiju jomā – līdz 2024. gada 31. decembrim vismaz 20;

- gadskārtējo kompleksi analītisko pētījumu skaits par Latvijas finanšu nozares konkurētspēju un attīstības iespējām starptautiskā kontekstā – līdz 2026. gada 30. jūnijam vismaz 3;

- specializēto ekspertīzes pētījumu skaits, kas veicina pierādījumos, datu analīzē un starptautiski salīdzinošā praksē balstītu nozares un nozares politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādi, – līdz 2026. gada 30. jūnijam vismaz 6;

- zinātnisko publikāciju skaits – līdz 2026. gada 30. jūnijam vismaz 4.

Ierobežota projektu atlase:

Ierobežota projektu atlase

 

 

 

Saistītie normatīvie akti:

Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumi Nr.18 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” pirmās kārtas “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grants” īstenošanas noteikumi”

 

Kontaktinformācija

Inta Jaunzeme, tālr.: 67047881, e-pasts: Inta.Jaunzeme@izm.gov.lv

 

*-Atveseļošanas fonds