Erasmus

2014. gada 1. janvārī darbību uzsāka Eiropas Savienības (turpmāk - ES) programma izglītības, mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ 2014.–2020. gadam. Tā ir turpinājums 2007.-2013. gada perioda Mūžizglītības programmai izglītības jomā un programmai Jaunatne darbībā jaunatnes jomā, kā arī programmām Erasmus Mundus, Tempus, Alfa III, Edulink un Jean Monnet. Erasmus+ programma sniedz atbalstu:

  • mācību mobilitātei,
  • institūciju sadarbībai, lai veicinātu inovācijas un labās prakses apmaiņu,
  • politikas reformu ieviešanai (t.sk. iesaistei informācijas platformās un sadarbības tīklos),
  • jaunatnes jomai (īpaši saistībā ar neformālo un ikdienējo mācīšanos),
  • sporta jomai (īpaši tautas sportam).

Kopējais ES budžets Erasmus+ programmas septiņu gadu periodam ir 14,7 miljardi euro, kas par 40% pārsniedz iepriekšējam periodam piešķirtā finansējuma apmēru. Sagaidāms, ka visā ES laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam ap 4 miljoniem cilvēku saņems atbalstu mācībām, praksei un studijām, profesionālajai pilnveidei, dalībai jauniešu apmaiņās vai brīvprātīgajā darbā ārzemēs. Turklāt Erasmus+ programma veicina starptautiskās partnerības un sadarbību starp dažādām nozarēm, kā arī dalībvalstu centienus izglītības sistēmu modernizēšanai un izglītības kvalitātes uzlabošanai.

Latvijai pieejams ES finansējums visam Erasmus+ periodam ap 105 miljonu euro apmērā. Dažādos projektos piedalīsies vismaz 70 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju (pedagogi, studenti, jaunieši, skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, pieaugušo izglītotāji, izglītības politikas veidotāji un īstenotāji, sporta politikas veidotāji un īstenotāji). ES finansējuma lielākā daļa ir atvēlēta augstākajai izglītībai. Valsts budžeta līdzfinansējums ik gadu nodrošina 20% no kopējā finansējuma apmēra, kas nepieciešams studentu un mācībspēku mobilitātes projektu īstenošanai.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā iestāde par programmas Erasmus+ īstenošanu Latvijā, savukārt programmas decentralizētās aktivitātes administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra (projekti izglītības un mācību jomā) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (projekti jaunatnes jomā). Centralizētās aktivitātes administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Informācija par Erasmus+ programmu: