Latvijas kosmosa stratēģija 2021. - 2027.gadam ir darba dokuments, kuru kopīgi izstrādājušas Izglītības un zinātnes ministrija un Ekonomikas ministrija. Stratēģija ir izskatīta un saskaņota Valsts Kosmosa politikas darba grupā un tās mērķis ir strukturēt un koordinēt ar kosmosa politiku saistītos jautājumus Latvijā.

Stratēģija izstrādāta 2020. gadā (atjaunota 2023. gadā), Latvijai kļūstot par Eiropas Kosmosa aģentūras asociēto dalībvalsti, un tā veido fokusētu ietvaru Latvijas sadarbībai ar Eiropas Kosmosa aģentūru.

Stratēģija sniedz ieguldījumu arī Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021.-2027. gadam, Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam un Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteikto mērķu, prioritāšu un rīcības virzienos definēto uzdevumu sasniegšanā.

Latvijas kosmosa stratēģija 2021. - 2027. gadam izklāsta Valsts Kosmosa politikas darba grupas redzējumu par kosmosa nozares mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem līdz 2027.gadam un tā četri galvenie virzieni ir šādi:

Stratēģija ir atjaunota 2023. gadā.