Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikums

http://www.likumi.lv/doc.php?id=77830

29.07.2003. MK noteikumi Nr.422 "Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikums" ("LV", 111 (2876), 06.08.2003.) [stājas spēkā 07.08.2003.] ar grozījumiem:

30.05.2006. MK noteikumi Nr.433 ("LV", 86 (3454), 02.06.2006.) [stājas spēkā ar 01.08.2006.]
03.03.2008. MK noteikumi Nr.144 ("LV", 37 (3821), 06.03.2008.) [stājas spēkā ar 07.03.2008.]
25.09.2012. MK noteikumi Nr.653 ("LV", 157 (4760), 04.10.2012.) [stājas spēkā ar 05.10.2012.]

Ministru kabineta noteikumi Nr.422

Rīgā 2003.gada 29.jūlijā (prot. Nr.42 20.§)

Latvijas Nacionālās sporta padomes nolikums

Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 9.panta pirmo daļu

1. Latvijas Nacionālā sporta padome (turpmāk - padome) ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu ar sportu saistītajos jautājumos.

2. Padome veic Sporta likuma 9.panta trešajā daļā noteiktos uzdevumus.

3. Padomei ir šādas tiesības:

3.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, sporta federācijām un sporta klubiem padomes darbam nepieciešamo informāciju;

3.2. izveidot konsultatīvas komisijas un darba grupas, kā arī pieaicināt ekspertus ar sportu saistīto jautājumu analīzei un risināšanai.

4. Padomes sastāvu un padomes priekšsēdētāju apstiprina Ministru kabinets.

5. Padome no tās locekļu vidus, aizklāti balsojot, ar balsu vairākumu ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku.

6. Padomes priekšsēdētājs:

6.1. plāno un organizē padomes darbu;

6.2. apstiprina padomes sēdes darba kārtību un nodrošina tajā paredzēto jautājumu izskatīšanu;

6.3. sasauc un vada padomes sēdes;

6.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv padomi tās kompetencē esošajos jautājumos.

(Grozīts ar MK 30.05.2006. noteikumiem Nr.433)

7. Padomes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

8. Padomes loceklis savu pienākumu pildīšanu nevar uzticēt citai personai.

9. Padomes loceklis ir tiesīgs pieprasīt padomes sēdes sasaukšanu, un padomes priekšsēdētājs to sasauc ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

10. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no padomes locekļiem.

11. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

12. Padomes sēdes notiek vismaz reizi divos mēnešos. Padomes sēdes ir atklātas.

12.1 Padomes sekretariāts vismaz septiņas dienas pirms padomes sēdes elektro­niski nosūta padomes locekļiem uzaicinājumu uz sēdi un sēdes darba kārtību.

(MK 30.05.2006. noteikumu Nr.433 redakcijā)

13. Padomes sēdes protokolē, un padomes lēmumus ieraksta protokolā.

13.1 Padomes sekretariāts 15 darbdienu laikā pēc padomes sēdes elektroniski nosūta sēdes protokola projektu visiem padomes locekļiem.

(MK 30.05.2006. noteikumu Nr.433 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.09.2012. noteikumiem Nr.653)

14. Padomes sēdes protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un padomes priekšsēdētāja vietnieks. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā padomes sēdes protokolu paraksta padomes priekšsēdētāja vietnieks, bet viņa prombūtnes laikā – padomes priekšsēdētājs.

(MK 25.09.2012. noteikumu Nr.653 redakcijā)

15. Padomes sekretariāta pienākumu izpildi nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija.

(MK 30.05.2006. noteikumu Nr.433 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.03.2008. noteikumiem Nr.144)