Līdzdalība ir process, kurā jauniešiem ir iespēja piedalīties sev būtisku jautājumu izlemšanā un apkārt notiekošā veidošanā ar mērķi uzlabot savu un līdzcilvēku dzīves kvalitāti. 

Jauniešiem ir tiesības līdzdarboties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā: 

  1. iesaistoties neformālās izglītības iegūšanā un sniegšanā un veicot brīvprātīgo darbu;
  2. darbojoties izglītības iestāžu pašpārvaldēs; 
  3. izstrādājot un īstenojot projektus, kā arī citas iniciatīvas; 
  4. piedaloties jaunatnes organizāciju, kā arī citu biedrību un nodibinājumu darbībā; 
  5. iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā; 
  6. iesaistoties citās aktivitātēs, kas vērstas uz jauniešu līdzdalības veicināšanu jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā.