Statuss:
Noslēdzies
interreglogoansamblis

Izglītības un zinātnes ministrija ievieš INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektu “Smart-up BSR”.

Projekta risināmās problēmas izklāsts

Saskaņā ar Eiropas Komisijas reformēto Eiropas kohēzijas politiku "viedā specializācija" ir uz vietas balstīta pieeja, kuras pamatā ir stratēģisko interešu jomu noteikšana, pamatojoties gan uz ekonomikas stiprajām pusēm un potenciālu, gan uz uzņēmējdarbības atklāšanas procesu (EDP), iesaistot plašu pušu līdzdalību.
Taču Eiropas Savienības valstis un to reģioni saskaras ar dažādām grūtībām un šķēršliem ar RIS3 ieviešanu dažādos politikas plānošanas līmeņos. Un lai arī Baltijas jūras reģions ir viens no vadošajiem reģioniem pētniecības un inovāciju jomā pasaulē arī šī reģiona valstis saskaras ar problēmu kā salāgot un izmantot RIS3 sava reģiona attīstībā un kā iesaistīt visas puses attīstības scenāriju veidošanā.

“Smart-up BSR” mērķis: Celt kapacitāti galvenajiem RIS3 lietotājiem un izstrādātājiem un meklēt risinājumus problēmām, ar kurām reģioni un citas iesaistītās puses saskaras, īstenojot reģionālās pētniecības un inovācijas politiku (RIS3).

Projekta uzdevumi:

  • Nodrošināt iespēju starpreģionu sadarbībai BJR
  • Aktivizēt starpreģionu tīklus lielo sociālo izaicinājumu risināšanai.
  • Inovāciju nometņu organizēšana: Inovāciju nometnes visas partnervalstīs, iesaistot dažādus spēlētājus atbilstoši četrkāršam spirāles konceptam.
  • Inovāciju nometņu metodes pielietošana, lai celtu kapacitāti reģionālo inovāciju un RIS3 stratēģiju ieviešanai.

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenojamās projekta aktivitātes:

  • Aktivitāte 2.1 “Attīstības scenāriju un RIS3 SWOT analīzes veikšana ”. Koordinē Latvijas partnerus RIS3 SWOT analīzes veikšanā atbilstoši izvirzītajiem attīstības scenārijiem, lai novērtētu un attēlotu reģiona darba vidi un noteiktu tā sociālos izaicinājumus;
  • Aktivitāte 2.3 “RIS3 stratēģijas atjaunināšana” un 2.6 “RIS3 ieviešanas plāna atjaunināšana”. Pamatojoties uz gūto pieredzi Smart-up BSR projektā, t.sk. izmantojot PXL rezultātus, sadarbībā ar projekta ekspertu sagatavo ieteikumus par iespējamiem uzlabojumiem Latvijas RIS3 stratēģijā un ieviešanas plānā;
  • Aktivitāte 3.2 “Metodoloģijas atskaite par pilotprojektiem”. Kopā ar Alto Universitāti vada pilotprojektu plānošanas metodoloģijas izstrādi;
  • Aktivitāte 3.5 “Pilot darbību plānošana saistībā ar Klimata pārmaiņām”. Kopā ar Alto Universitāti koordinē partneru rīcības plānu sagatavošanu un īstenošanu, kas saistīti ar klimata pārmaiņu pielāgošanu un mazināšanu RIS3 un Globālā mēru pakta par klimatu un enerģētiku kontekstā;

Projekta vadošais partneris ir Ālto Universitāte (Somija).

Pārējie partneri ir Izglītības un zinātnes ministrija (Latvija), Helsinki-Uusimaa reģionālā padome (Somija), Orhūsas pilsēta (Dānija), Tallinas pilsētas uzņēmējdarbības departaments (Igaunija), Brandenburgas Tieslietu ministrija, Eiropas lietas un Patērētāju aizsardzība (Vācija), Latvijas universitāte (Latvija), Liepājas universitāte (Liepāja), Zinātnes, inovāciju un tehnoloģiju aģentūra (Lietuva), Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks (Lietuva), Gdaņska-Gdiņa-Sopota metropoles teritorija (Polija), ITMO universitāte (Krievija), Kotka-Haminas reģiona attīstības uzņēmums “Cursor” (Somija).

Kopējais budžets: 2 448 882 EUR (78,3 % jeb 1 916 247 EUR - ERAF finansējums, 21,7 % jeb 532 635 EUR – nacionālais līdzfinansējums).

Izglītības un zinātnes ministrijas kopējais budžets: 44 915 EUR, no kuriem 85% jeb 38 177 EUR - ERAF finansējums, 15% jeb 6 017 EUR - nacionālais līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2017. gada 1.oktobris līdz 2020. gada 30.septembris.

 

Ronalds Štrauhs
INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas
Projekts “Baltic Science network”
projekta vadītājs
ronalds.strauhs@izm.gov