Datubāze “Holokausta piemiņas vietas Latvijā” ir veidota Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra 2013. gadā uzsāktā projekta “Holokausta piemiņa Latvijā no Otrā pasaules kara beigām līdz mūsdienām: izpēte un zināšanu izplatīšana” ietvaros, pateicoties Starptautiskās Holokausta piemiņas alianses (IHRA) atbalstam. Projekts ir īstenots sadarbībā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi un muzeju “Ebreji Latvijā”.

Latvijas Universitātes Jūdaikas studiju centra datubāze "Holokausta piemiņas vietas Latvijā" http://memorialplaces.lu.lv.

Izraēlas vēstniecība Latvijā un D. Krupņikovs vispārējās izglītības iestādēm dāvinājuši grāmatas, kuras skolas var izmantot kā papildu mācību literatūru vēstures notikumu izzināšanai.

Pētera Krupņikova grāmata “Dialogā ar vēsturi” ir vēstures profesora Pētera Krupņikova (1920-2009) biogrāfija, kurā vienlaikus ar dzīvesstāstu tiek atklāts nozīmīgs laikmets Latvijas vēsturē un Latvijas sabiedrības daudzveidība. Grāmatu 2016.gadā ir saņēmusi katra vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāde.
Savukārt 2017.gadā katra vispārējās un profesionālās izglītības iestāde saņēma Jēkaba Barkāna grāmatu “Noklusētās sāpes”, kurā stāstīts ar Otro pasaules karu, nacistisko okupācijas režīmu un holokausta saistītām tēmām.

Abas grāmatas var izmantot kā papildu literatūru pamatizglītības mācību priekšmetu “Pasaules vēsture” un “Latvijas vēsture” un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta “Latvijas un pasaules vēsture” standartos noteiktā mācību satura izpratnei un apguvei.

Šonedēļ 22 vēstures un sociālo zinību skolotāji no dažādām Latvijas vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēm dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Izraēlu, lai piedalītos ikgadējos profesionālās pilnveides kursos par Holokausta izglītību, vēršanos pret antisemītismu un diskrimināciju. Kursos ik gadu piedalās arī Ž.Lipkes memoriāla darbinieki un augstskolu pārstāvji.

Saskaņā ar Ministru kabineta  2015. gada 27. oktobra rīkojumu Nr. 663 “Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē” Izglītības un zinātnes ministrijai ir  uzdots  nodrošināt Latvijas dalību Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA). IZM iesaistās IHRA darbā, piedalās alianses darba grupu sēdēs un informē pedagogus  par pieņemtajiem lēmumiem. 2019.gadā IHRA tika sagatavotas  “Vadlīnijas: ko un kā  mācīt par holokaustu”. Šobrīd vadlīnijas ir pieejamas angļu valodā (piejams:https://holocaustremembrance.com/resources/educational-materials/ihra-recommendations-teaching-and-learning-about-holocaust) un latviešu valodā

Lai nodrošinātu Latvijas dalību Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē (International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA), izdots Ministru kabineta rīkojums Nr. 663 “Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē”. Ministru kabineta rīkojumu lūdzu skatīt šeit.

Latvijas delegācija aicina iepazīties ar Starptautiskās holokausta piemiņas alianses sagatavotu materiālu angļu valodā “International Holocaust Remembrance Alliance Marking 15 years of the Stockholm Declaration 2000-2015” (.pdf), kurā katra IHRA dalībvalsts (kopā 31 valsts) ir sagatavojusi informāciju par labās prakses piemēriem holokausta izglītībā, pētniecībā un piemiņā.

Vairāk par Starptautiskās holokausta piemiņas alianses publikācijām lūdzu skatīt šeit

No 2015.gada 30.jūnija līdz 2.jūlijam Rīgā, ES mājā, norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Holokausta vēsturiskā pieeja".

Kursos ar prezentācijām un lekcijām uzstājās pārstāvji no Latvijas Universitātes, Latvijas Okupācijas muzeja, Bauskas muzeja, muzeja ‘Ebreji Latvijā” , Sorbonas Universitātes (L'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), Sociālo zinātņu augstākās izglītības un pētniecības centra un Francijas – Krievijas studiju centra. Pedagogi apmeklēja Rumbulu, vienu no ebreju iznīcināšanas vietām, kā arī uzklausīs holokausta aculiecinieka Marģera Vestermaņa atmiņas.

Profesionālās kompetences pilnveides kursos piedalījās pedagogi no Latvijas pilsētām un novadiem, kuri māca mācību priekšmetus "Latvijas vēsture" un "Pasaules vēsture" gan vispārējās vidējās, gan arī profesionālājās izglītības iestādēs. Kursu noslēgumā pedagogi saņēma apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas "Holokausta vēsturiskā pieeja" apguvi.

Pilsētu un novadu izglītības pārvalžu apkopotos pieteikumus par pedagogiem, kuri vēlas piedalīties profesionālās kompetences pilnveides kursos "Holokausta vēsturiskā pieeja", izvērtēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar darba grupu, kurā piedalījās Ārlietu ministrijas, Rīgas Ebreju kopienas, Latvijas Universitātes un Vēstures skolotāju biedrības deleģēti pārstāvji.

Kursi rīkoti ar Starptautiskās Holokausta piemiņas alianses un Memoriāla “Mémorial de la Shoah” (Francija) atbalstu.

Ikgadējos profesionālās pilnveides kursus par Holokausta izglītību, vēršanos pret antisemītismu un diskrimināciju organizē Holokausta tālākizglītības centrs Yad Vashem Jeruzalemē, Izraēlā. Ar vēstnieces Hagitas Ben Jākovas iniciatīvu brauciena organizēšanā piedalās Izraēlas vēstniecība Latvijā, sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM).

Pieredzes brauciens ilga desmit dienas - no 16. līdz 25..februārim. Tā dalībnieki bija 25 vēstures un sociālo zinību skolotāji no dažādām vispārējās izglītības iestādēm Latvijā, tajā skaitā arī profesionālajām, speciālās, vakara (maiņu), kā arī privātās izglītības iestādēm.

Yad Vashem Starptautiskā Holokausta studiju skola (Izraēla) jau piekto gadu rīko profesionālās kompetences pilnveides kursus par Holokausta izglītību, kuros aicināti piedalīties Latvijas pedagogi, augstskolu un muzeju pārstāvji.

IZM sadarbībā  ar  pilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītājiem un speciālistiem regulāri informē vispārējās  izglītības iestādes  par iespējām kursos deleģēt pedagogus, kuri  māca mācību priekšmetus, piemēram, “Pasaules vēsture”, “Latvijas vēsture”, “Sociālās zinības” un “Ētika” .

Darba grupa, kurā IZM ir aicinājusi piedalīties  Ārlietu ministrijas, Rīgas Ebreju kopienas, Latvijas Universitātes, Valsts izglītības satura centra un Vēstures skolotāju biedrības pārstāvjus, izvērtē profesionālās kompetences pilnveides kursu pieteikumus un veido Latvijas pedagogu, muzeju darbinieku un augstskolu pārstāvju grupu, kas piedalās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā.  

Latvijas skolu pedagogi, kā arī muzeju darbinieki un augstskolu pārstāvji no profesionālās pilnveides kursiem Izraēlā pārveduši krietnu zināšanu  un pieredzes bagāžu, kas turpmāk sniegs būtisku atbalstu darbā, mācot audzēkņiem par Holokaustu, kā arī palīdzēs jauniešu un sabiedrības izglītošanā par vēsturisko ebreju kopienu Latvijā un ebreju tautai aktuāliem  jautājumiem.

„Dzīvojot  Latvijā, redzu vietas, kur tiek rīkoti Holokausta piemiņas pasākumi un esmu pārliecināta, ka par to stāsta skolās, vēstures stundās. Es priecājos, ka sabiedrība un īpaši jaunā paaudze  zina vēstures notikumus. Tāpēc ļoti svarīgi, lai iespējami vairāk tiktu apmeklētas  piemiņas  vietas, kurās godinātu Holokaustā bojāgājušo cieņu un piemiņu,” savā uzrunā skolotājiem pirms brauciena sacīja Izraēlas vēstniece Latvijā Hagita Ben Jākova. Tikšanās norisinājās IZM 26.janvārī pirms Starptautiskās Holokausta piemiņas dienas, kas tiek atzīmēta 27.janvārī.

Šajā gadā tikšanās  IZM ar kursu dalībniekiem bija īpaši gaidīta, jo kopā ar  Izraēlas vēstnieci Latvijā, pasākumā piedalījās arī Noa Sigal Holokausta tālākizglītības centra Yad Vashem Jeruzalemē pārstāve.

IZM Izglītības departamenta direktores vietniece  Ineta Īvāne kursu dalībniekiem pirms došanās ceļā pauda viedokli, ka izglītība ir galvenais instruments, lai risinātu tolerances problēmas un iemācītu vitāli svarīgas vērtības - iecietību, cieņu un savstarpēju sapratni.

Šādi un līdzīgi skolotāju braucieni no Latvijas uz Izraēlu rīkoti jau kopš 2007.gada.

Kursu nodarbībām Izraēlā katru dienu bija paredzēts konkrēts temats. Tā, piemēram, ievads ebreju vēsturē un tās avotos, mācības par tēmu „Ebreji starp diviem pasaules kariem”, došanās uz Izraēlas muzeju, aplūkojot jautājumu „Antisemītisms un nacistu ideoloģija”, lekcijas un stāstījumi par holokausta ietekmi gan Izraēlā, gan pasaulē un ieskats pedagoģijas metodēs, mācot  par holokaustu.

Lai uzklausītu atbraucēju iespaidus un pārdomas, kā arī pārrunātu turpmākos plānus un sadarbības iespējas, Izraēlas vēstniece Latvijā Hagita Ben Jākova   pēc katras kursu norises aicina uz tikšanos kursu dalībniekus un brauciena organizatorus. Tikšanās ar 2015.gada kursu dalībniekiem notiks 2015.gada 26.martā.

Ar Izraēlas un Vācijas vēstniecību Latvijā, Rietumu Bankas labdarības fonda un Holokaustā Latvijā izdzīvojošo ebreju apvienības Ņujorkā atbalstu biedrība "Kultūras un atbalsta centrs - ICEJ Latvija” ir  izdevusi Frīdas Mihelsones grāmatu "Es izdzīvoju Rumbulā".

Grāmata ir par Holokaustu izdzīvojušas  jaunietes atmiņām, par Frīdas Mihelsones, vienas no diviem Rumbulas nežēlību izdzīvojušiem cilvēkiem, dzīvesstāstu. Tas ir stāsts par  brīnumaino izglābšanos un dzīvi baisajos Holokausta gados. Tā ir skaudra liecība par Holokausta noziegumiem un vienlaikus atgādinājums  par visaugstākajām morāles vērtībām. Frīda Mihelsone spēja izdzīvot, vēl vairāk, liecināt par savu  brīnumaino izglābšanos, pierakstot atmiņas, kas kalpo par kā atgādinājums katram no mums būt atbildīgam, lai nekas līdzīgs pasaulē neatgrieztos. 

Izraēlas vēstniecība Latvijā un biedrība "Kultūras un atbalsta centrs - ICEJ Latvija” F.Mihelsones grāmatu "Es izdzīvoju Rumbulā" ir dāvinājusi katrai vispārējās izglītības iestādei Latvijā. Grāmatas dāvinājumu vispārējās izglītības iestādes  ir saņēmušas  2015.gada 22.janvārī.

Holokausta upuru un varoņu memoriālā kompleksa "Jad Vašem" ceļojošā izstāde "Vairāk nekā bērnu spēles" (No Child's Play) izveidota latviešu valodā. Izstādes materiāli, tajā skaitā dokumentālās filmas "Aušvicas-Birkenavas bērni" un "Jaele Roznere un lelle" ir izmantoti izglītības procesā, mācot par holokaustu Preiļos, Daugavpilī, Krāslavā, Riebiņos, Saldū, Vaiņodē, Priekulē, Kuldīgā, Limbažos, Rīgā, Audriņos, Lielvārdē, Tukumā un Jelgavā. Materiāli izmantoti mācot šādus mācību priekšmetus: “Pasaules vēsture”, “Latvijas vēsture”, “Sociālās zinības” un “Ētika” un “Filozofija”, kā arī ārpusstundu nodarbībās.

Izstādes organizētāji ir Holokausta upuru un varoņu memoriālais komplekss "Jad Vashem", Biedrība "Kultūras un atbalsta centrs - ICEJ Latvija", kā arī Izraēlas Valsts vēstniecība Latvijā.

Sadarbības partneri  - Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs, Vēstures skolotāju biedrība.

Aicinām izglītības iestādes pieteikties  ceļojošās izstādes "Vairāk nekā bērnu spēles" izvietošanai arī 2015.gadā, sazinoties ar  biedrību "Kultūras un atbalsta centrs - ICEJ Latvija (e-pasts: Latvia@icejworldwide.org).