ES struktūrfondi
es fondi

Attālināto mācību procesa atbalstam skolēniem, kā arī sociālās atstumtības riska grupu jauniešiem ir paplašinātas Eiropas Savienības (ES) fondu programmu atbalsta iespējas. Tas ļaus mazināt COVID-19 izraisītās krīzes sekas un nodrošinās ilgtermiņa risinājumus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un prasmju attīstībai, kā arī nodrošinās iespējas sniegt papildu psihoemocionālo atbalstu skolēniem sekmīgākai zināšanu apguvei attālinātajā mācību procesā un atsākot mācības klātienē. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie ES fondu programmu noteikumu grozījumi, kas šodien, 2021. gada 8. aprīlī, apstiprināti valdībā. 

Lai nodrošinātu plašāku atbalstu sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās (NEET) un sniegtu atbalstu COVID-19 krīzes seku novēršanai, projekta “PROTI un DARI!” īstenošanai būs pieejams papildu finansējums 900 tūkstošu eiro apmērā. Tas sniedz iespējas papildu atbalsta pasākumiem 350 jauniešiem, kā arī pagarina atbalsta pasākumu termiņu līdz 2022. gada 31.martam. 

Projekta ietvaros NEET jaunieši var saņemt atbalsta pasākumus, kas saistīti ar neformālo un ikdienas mācīšanos. Var saņemt psihologa, karjeras konsultanta un citu speciālistu konsultācijas, atbalstu profesionālās kvalifikācijas vai aroda iegūšanai. Tāpat specifiski atbalsta pasākumi nodrošināti jauniešiem ar invaliditāti.

“PROTI un DARI!” projektā ir iesaistījušās 103 pašvaldības, no kurām 82 noslēgušas sadarbības līgumus. Līdz 2021. gada februārim projektā tika iesaistīti 3616 NEET jauniešu, no kuriem lielākā daļa atgriezušies izglītībā, iesaistījušies nodarbinātībā un citās jauniešu aktivitātēs.

Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, nepieciešams paplašināt izglītības iestādes atbalsta iespējas skolēniem jau no 1. klases. Covid-19 infekcijas izplatības izraisītās krīzes seku mazināšanai paredzēts paplašināt Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) īstenotā ES fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS  atbalsta mērķa grupu, nodrošinot atbalstu arī vispārējās izglītības iestāžu 1.–4. klašu skolēniem un pagarinot projekta darbības ilgumu par 12 mēnešiem. Skolēniem būs iespēja saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos, psihologa, sociālā pedagoga un citu speciālistu, kā arī materiālu atbalstu. Līdz šim noteikumi paredzēja, ka  specifiskā atbalsta mērķa grupa ir vispārējās izglītības iestāžu 5. līdz 12. klašu skolēni, kā arī profesionālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie no 1. līdz 4. kursam profesionālās izglītības programmās.

Atbalsta pasākumu termiņš līdz 2023.gada 31.decembrim tiek pagarināts arī projektā, kas paredz izglītojamo individuālo kompetenču attīstību. Atbalsta pagarināšana sniegs iespēju mazināt COVID-19 pandēmijas laikā īstenoto attālināto mācību riskus mācību satura apguvē un individuālo kompetenču attīstībā, vienlaikus nodrošinot atbalsta pasākumus pilnveidotā vispārējās izglītības satura ieviešanai izglītības iestādēs.