Publicēts 30 augusts 2019

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izsludinātajā atklātajā konkursā “Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšana” ir saņemts piedāvājums no uzņēmuma Technopolis Group Eesti. Tā kā iesniegtais piedāvājums atbilst visām iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija 27. augustā atzinusi, ka uzņēmumam Technopolis Group Eesti var tikt piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

Šobrīd IZM iepirkuma komisija atklāta konkursa ietvaros veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu neesamību.

2019. gadā IZM organizē zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu, kura ietvaros ārvalstu eksperti vērtēs 38 valsts un privāto zinātnisko institūciju darbību. Novērtējuma mērķis ir uzlabot zinātnisko institūciju darbības kvalitāti un palielināt starptautisko konkurētspēju, institūcijām sekmīgāk iekļaujoties Eiropas pētniecības telpā un īstenojot efektīvu, pierādījumos balstītu valsts zinātnes, tehnoloģiju attīstību un inovāciju politiku.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 619 “Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība” un atbilstoši normatīvo aktu prasībām publisko iepirkumu jomā ministrija novērtējuma organizēšanai piesaista novērtējuma izpildītāju, kas ir juridiska persona ar profesionālo pieredzi un kompetenci zinātnisko institūciju zinātniskās darbības novērtējumu organizēšanā, kā arī labu reputāciju un atbilstošu kapacitāti.