LANGUAGEUA and EN

saulespuķe

Valsts vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” 

+37127380380


izglitibaukrainiem@izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais e-pasts par Ukrainas iedzīvotāju izglītības iespējām Latvijā un pieejamo atbalstu.

Pirmsskolas izglītība

Bērnam ir tiesības apmeklēt bērnudārzu tajā pašvaldībā, kurā jūs dzīvojat. Sazinieties ar savas pašvaldības Civilās aizsardzības komisiju un uzrakstiet iesniegumu.


Vispārējā izglītība        

Rakstiet iesniegumu pašvaldībai, norādot, kurā klasē bērns mācījās Ukrainā. Ar jums sazināsies atbildīgie speciālisti, tiks nokārtoti nepieciešamie dokumenti, un bērns varēs uzsākt mācības. Bērnam ir tiesības iegūt izglītību latviešu valodā vai apgūt mazākumtautību izglītības programmu, kas tiek īstenota ukraiņu valodā, ievērojot likumā noteikto proporciju latviešu valodas lietošanā mācību procesā.


Profesionālā izglītība    

Pastāv iespēja iegūt, tai skaitā turpināt iepriekš uzsākto, profesionālo vidējo izglītību pēc pamatizglītības ieguves, kā arī iegūt  iepriekš iesākto  profesionālās ievirzes izglītību. 

Primāri aicinām vērsties Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijā vai vienotajā valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta koordinācijas punktā, kas apkopos informāciju un nosūtīs attiecīgajām institūcijām.

Uzsākot vai turpinot profesionālās vidējās izglītības ieguvi pēc pamatizglītības apguves nav nepieciešama dokumenta atzīšana Akadēmiskās informācijas centrā.


Interešu izglītība, sporta nodarbības     

Par iespējām apmeklēt dažādus pulciņus interesējieties izglītības iestādē, kurā mācās bērns. Jums sniegs informāciju gan par iespējām darboties pulciņos konkrētajā skolā, gan pašvaldībā.


Speciālās izglītības programmas             

Ja bērns Ukrainā ieguva speciālo izglītību pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, viņu Latvijā uzņem atbilstīgā speciālās izglītības programmā bez pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena.


Augstākā izglītība

2022./2023. mācību gadā. Ukrainas civiliedzīvotājiem pieejams atbalsts iepriekš iegūtās izglītības atzīšanai, lai iestātos studiju programmās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, kā arī pieejamas stipendijas studentiem un atalgojums zinātniekiem.

Ukrainas civiliedzīvotāji, kas līdz 2022.gada 24.februārim studējuši Ukrainā akreditētās augstākās izglītības studiju programmās var tikt uzņemti akreditētās Latvijas augstskolās.

#ScienceForUkraine iniciatīva – lai apzinātu zinātniskās institūcijas visā pasaulē, kuras gatavas nodrošināt Ukrainas studentiem un zinātniekiem iespēju turpināt viņu studijas vai darbu. Mājaslapā tiek centralizēti apkopoti piedāvājumi dzīves un darba vietām.

Study in Latvia tīmekļvietne.

Stipendijas Ukrainas civiliedzīvotājiem

Ukrainas studējošajiem tiek piedāvāts tāds pats atbalsts studijām, kāds ir studējošajiem Latvijā.

Latviešu valodas apguve


Sarunās par karu un drošību


Darbs ar jaunatni

MĀCĪBU PROCESS

Ukraiņu skolēns vēlas pabeigt skolu un iegūt atestātu par vidējo izglītību. Vai, kārtojot nobeiguma eksāmenus, viņam tiks izsniegti arī sertifikāti, lai varētu turpināt izglītību? Kādus vērtējumus viņš saņem sekmju izrakstā? Vai vērtējumi ir jāiegūst visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu, literatūru un Latvijas vēsturi?

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 pantam ukraiņu skolēni ir atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. Šobrīd plānots, ka izglītojamajam vispārējās vidējās izglītības pakāpē jāiegūst vērtējumi visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu, literatūru un Latvijas vēsturi (lūdzam sekot informācijai par normatīvo aktu grozījumiem).


Ja ukraiņu skolēns vēlas beigt 9. kl. un iegūt dokumentu par pamatizglītības ieguvi, vai ir jāliek eksāmeni un kādos priekšmetos?

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 pantam ukraiņu skolēni ir atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas.


Kādu dokumentu izsniegt Ukrainas skolēnam, kurš mācās 12.klasē?

Ukraiņu izglītojamais iegūst vidējās izglītības atestātu, ja ir ieguvis vērtējumus visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu, literatūru un Latvijas vēsturi.


Vai ukraiņu skolēniem var likt ieskaitīts par iesaisti aktivitātēs?

Vērtēšana notiek atbilstoši skolas noteiktajai kārtībai, ja nav citas vienošanās.


Vai pieļaujama situācija, ka šajā mācību gadā ukraiņu skolēniem nav vērtējuma nevienā priekšmetā?

Ukraiņu izglītojamais 1.-8.klasē un 10.-11.klasē var tikt pārcelts uz nākamo klasi bez nosacījumiem, taču ar tiesībām atkārtoti mācīties tajā pašā klasē. Ja nav iegūts vērtējums, nosakāmi papildu mācību pasākumi. 


Vai Ukrainas civiliedzīvotājus var uzņemt pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs? Kā notiek uzņemšana?

9.aprīlī stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā", kas cita starpā paredz: Nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības turpināt iepriekš uzsākto profesionālās ievirzes izglītības ieguvi, apgūstot attiecīgas profesionālās ievirzes izglītības programmas pašvaldību izglītības iestādēs, tādā pašā kārtībā, kādā nodrošina izglītības ieguves iespējas nepilngadīgam patvēruma meklētājam atbilstoši Patvēruma likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam, izņemot regulējumu attiecībā uz valsts finansējuma piešķiršanu pedagogu atalgojuma un mācību līdzekļu nodrošināšanai.


Vai mācību līdzekļiem paredzēto naudu Ukrainas skolēnam drīkst izlietot, lai nopirktu, piemēram, sporta tērpu?

Nē, mācību līdzekļiem paredzēto naudu nevar izlietot, lai nopirktu sporta tērpu.


Kā iegūt un izlikt vērtējumus mācību priekšmetos, kuri ukraiņu skolēniem nav mācīti, piemēram, datorikā 4. un 5. klasē, inženierzinībās 7. klasē, krievu valodā (skolēns Latvijā mācās mazākumtautību skolā, bet Ukrainā nav mācījies krievu valodu)?

Veidojot individuālo plānu, nepieciešams apzināt skolēna iepriekšējās zināšanas un prasmes visos  mācību priekšmetos. Iekļaujot izglītojamos Latvijas izglītības iestādē, pedagogam ir tiesības veidot pārbaudes darbus ar pielāgotiem sasniedzamajiem rezultātiem. Pārbaudes darbu veidošanā aicinām ņemt vērā mācību priekšmetu saiknes – datorika un inženierzinības ir saistītas ar Ukrainas izglītības sistēmā iekļauto informātiku un mājturību, vizuālā māksla – ar Ukrainas izglītības sistēmā iekļauto rasēšanu.

Attiecībā uz mazākumtautību valodu aicinām vērtējumu izlikt ukraiņu valodā analoģiski šobrīd esošai mazākumtautību izglītības programmas īstenošanas praksei.


Vai var ņemt vērā Ukrainā iegūtos vērtējumus līdz šim?

Tā kā Ukrainas un Latvijas izglītības sistēmas (gan mācību programmas, gan standarti, gan vērtēšanas kārtība) ir atšķirīgas, Ukrainā iegūtajiem vērtējumiem ir tikai informatīva nozīme.


Vai var izlikt vērtējumus, piemēram, matemātikā, angļu valodā par tēmām, kuras skolēns apgūst tiešsaistes skolā Ukrainā?

Izglītības iestāde mācību priekšmetu vērtējumus izliek atbilstoši izveidotajam individuālajam plānam un mācību plānam, kas atbilst Latvijas izglītības standartiem. Skolēni, apgūstot mācību saturu, var izmantot mācību līdzekļus savā dzimtajā valodā, taču nav iespējams izlikt vērtējumus, kas nav tieši izrietoši no Latvijas izglītības sistēmas standartā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem.


Vai mācību priekšmetā Latvijas un pasaules vēsture skolēns saņem vērtējumu?

Šobrīd tiek gatavoti grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz vērtējuma neizlikšanu mācību priekšmetā “Latvijas vēsture”. Attiecībā uz vērtējuma izlikšanu mācību priekšmetā “Latvijas un pasaules vēsture” aicinām vērtēt ukraiņu izglītojamo zināšanas un prasmes saistībā ar pasaules un Eiropas reģionu vēsturi.


Kurā klasē jāuzņem Ukraiņu civiliedzīvotājs, kurš Ukrainā esot pabeidzis pamatskolu? Atbilstoši vecumam viņam būtu jāmācās 9. klasē, bet Latvijā pēc pamatizglītības iegūšanas skolēns tiek uzņemts 10. klasē.

Šajā gadījumā svarīgi ņemt vērā to, ka uzņemšana nav saistīta ar vecumu, bet ar iepriekš iegūto izglītību. Ja tā ir atbilstoša uzņemšanai 10. klasē, tad to drīkst darīt.


Vai mācību programmu īstenošanai ukraiņu valodā ir nepieciešama papildu jaunas programmas licencēšana?

Nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam tiek nodrošināta iespēja iegūt izglītību valsts valodā. Nepilngadīgs Ukrainas civiliedzīvotājs pirmsskolas izglītības vai pamatizglītības pakāpē ir tiesīgs apgūt mazākumtautību izglītības programmu, kas tiek īstenota ukraiņu valodā, ievērojot Izglītības likumā noteikto attiecībā uz izglītības ieguves valodu mazākumtautību izglītības programmās. (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 pants).

Ja grib veidot jaunu izglītības programmu, kurā integrē ukraiņu valodas mācību priekšmetu, tad jaunā programma jālicencē. Šādos gadījumos aicinām vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā (vecākā eksperte Dina Jēkabsone, tālr. +371 67507832, dina.jekabsone@ikvd.gov.lv)


Skolēns apmeklē skolu tikai 2 reizes nedēļā. Vecāki skaidro, ka pārējās dienās meita mācās attālināti Ukrainā. Vai tā drīkst rīkoties?

Nē. Ja vecāki ir izvēlējušies, ka skolēns mācās Latvijas skolā, tad šim skolēnam ir saistoši LR normatīvie akti par izglītību, kā arī izglītības iestādes iekšēji noteikumi, t.sk., par mācību stundu apmeklējumu.


FINANSĒJUMS

Kā notiek naudas plūsma privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās ir uzņemti Ukrainas civiliedzīvotāji? Vai iestāde iesniedz rēķinu pašvaldībai un pēc VARAM piešķirtā finansējuma tas tiek pārvirzīts pašvaldībai?

Pašvaldība, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati,  reizi mēnesī (līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša desmitajam datumam) iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) pārskatu par pirmsskolas izglītības iestādes izdevumiem, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu. Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija atbilstoši kompetencei piecu darbdienu laikā saskaņo, un VARAM reizi mēnesī kompensē pašvaldībām izdevumus, kas radušies sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu, pieprasot līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".


Kā izglītības iestādes saņem finansējumu par pedagogu papildus veiktajiem pienākumiem darbā ar Ukrainas skolēniem (257 eiro par katru izglītojamo)?

Pašvaldība, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu „ePārskati”  reizi mēnesī (līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša desmitajam datumam) iesniedz VARAM pārskatu par izdevumiem, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu. Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija atbilstoši kompetencei piecu darbdienu laikā saskaņo, un VARAM reizi mēnesī kompensē pašvaldībām izdevumus sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu, pieprasot līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".


No dažādiem informācijas avotiem ir saņemta atšķirīga informācija par valsts dotāciju 1.- 4.klašu izglītojamo ēdināšanai. Vai tiks piešķirta valsts mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju (1.-4.klašu) ēdināšanai?

Uz laiku līdz 90 dienām ukraiņu bērnu ēdināšanas izdevumi par ēdināšanu skolās un pirmsskolās jāiekļauj pārskatos, ko sniedz saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 168 „Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”.


Vai tiks piešķirts papildu finansējums par Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri mācās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs?

Šobrīd nav paredzēts piešķirt papildu finansējumu par Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri mācās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.


Ukrainas skolēns mācās attālināti Ukrainas izglītības iestādē, bet vēlētos mācīties latviešu valodu. Vai pastāv kāda iespēja piedāvāt latviešu valodas stundas, piemēram projekta  “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros SAM 8.3.2.)  vai izmantojot valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu 257 EUR? Vai bērns šādā gadījumā jāreģistrē izglītības iestādē, vai pietiek ar vecāku iesniegumu par šādu apmācību?

Lai skolēns saņemtu atbalstu no SAM 8.3.2. projekta vai valsts budžeta, skolēnam jābūt uzņemtam kādā no izglītības iestādēm.

Šajā gadījumā, ja skolēns vai vecāki izrāda interesi, bet netiek uzņemts izglītības iestādē, bērnu var iesaistīt pasākumos, kuri notiek citiem izglītības iestādē uzņemtiem ukraiņu skolēniem. Atsevišķi veidot nodarbības latviešu valodas apguvei, neuzņemot skolēnu izglītības iestādē, nevar.


Vai projektā 8.3.2. ar Ukrainas civiliedzīvotājiem var slēgt uzņēmuma līgumus? Vai ir noteikts, kāda veida līgumus var slēgt?

8.3.2. projektā ir slēdzami darba līgumi vai vainošanās par darbu projektā, ja persona jau ir izglītības iestādē noslēgusi darba līgumu. Līgums saturiski neatšķiras no citiem projektā jau noslēgtiem darba līgumiem ar mūsu pašu pedagogiem. Vienīgā nianse - noslēdzot līgumu, ir nepieciešams papildu iesniegums VID ar lūgumu piešķirt personai nodokļu maksātāja kodu.


Vai arī sporta skolām tiks piešķirts finansējums piemaksām par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā - no 2022.gada janvāra līdz maijam?

4. aprīlī nosūtīta informācija visām sporta skolām un dibinātājiem par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogiem/administrācijai piešķirto vienreizējo piemaksu par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos. (Ministru kabineta 2022. gada 17. marta rīkojumu Nr. 189 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Izglītības un zinātnes ministrijas 2022.gada 31. marta rīkojumu Nr. 1-2e/22/123

SERTIFIKĀTI

Vai septembrī izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem būs nepieciešams sertifikāts?

No 2022. gada 1.jūlija tiek atcelta prasība par sertifikāta nepieciešamību jizglītības nozarē.


 

UKRAINAS PEDAGOGA NODARBINĀTĪBA

Kas apmaksā obligāto veselības pārbaudi Ukrainas pedagogiem?

Darba devējs trīs mēnešus kopš darba līguma noslēgšanas dienas ir tiesīgs nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību. Šis izņēmums neattiecas uz pirmreizējo veselības pārbaudi personām, kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 2. pielikumam.

Ukrainas karogs
Augstskolu likuma grozijumi
skolniece ar mugursomu