bērni liek puzli pie galda
meitene ar mugursomu
ilustratīvs attēls
meitene ar mugursomu

LANGUAGEUA and EN

saulespuķe

Valsts vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā”  +37127380380

UKRAINAS IEDZĪVOTĀJU IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS UN ATBALSTS:

Bērnam ir tiesības apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi tajā pašvaldībā, kurā ir ģimenes dzīvesvieta.

Bērnam ir tiesības iegūt izglītību latviešu valodā vai apgūt mazākumtautību izglītības programmu, kas tiek īstenota ukraiņu valodā.


Bērnam, kurš ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā uz 01.09.22. valsts nodrošina atbalstu pirmsskolas izglītības pakāpē  (līdz 4 gadu vecumam) speciālās izglītības programmas īstenošanai,   piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei un vispārējās izglītības posmā  1.-12.klasei, nosakot valsts budžeta  mērķdotāciju, papildu atbalstu individuālā izglītības programmas apguves  plāna īstenošanai 2022.gadā  50% apjomā no 257 euro ( kopā 128,5 eiro).


Bērnam,  kurš  ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā pēc 01.09.22. valsts nodrošina atbalstu  2022.gadā pirmsskolas izglītības pakāpē  (līdz 4 gadu vecumam), atbalstu  pirmsskolas izglītības pakāpē  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai pamatizglītības ieguvei un vispārējās izglītības posmā  1.-12.klase, nosakot  finansējumu par pedagogu papildu pienākumiem darbā ar Ukrainas skolēniem individuālā izglītības programmas apguves  plāna īstenošanai – 257 eiro par katru izglītojamo, kā arī  vienreizēju atbalstu 50 eiro mācību  gadā mācību līdzekļu iegādei.


Valsts izglītības informācijas sistēmā obligāti ir  saglabājama  atzīme par Ukrainas izglītojamo.


Tiem Ukrainas bēgļu bērniem, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē, no valsts budžeta tiks finansētas brīvpusdienas.


Izglītības iestādēs, kurās mācās Ukrainas bēgļu bērni, no projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” tiks nodrošināta pedagogu palīgu darba apmaksa atbalstam mācību stundās un papildu nodarbības latviešu valodas apguvei grupās.

Nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības uz profesionālās izglītības ieguvi, apgūstot profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatizglītības ieguves valsts un pašvaldības izglītības iestādē – gan uzsākot apguvi no sākuma, gan arī turpinot iepriekš Ukrainā uzsāktās profesionālās vidējās izglītības ieguvi.


Turpināt iepriekš uzsāktās profesionālās vidējās izglītības ieguvi  ir tiesības arī  pilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam, kurš iepriekš sācis un turpinājis profesionālās izglītības ieguvi 2021./2022. mācību gadā.


Izglītojamam, kurš ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā profesionālās vidējās izglītības ieguvei uz 2022. gada 1.septembri valsts nodrošina atbalstu, nosakot dotāciju profesionālajai izglītībai un  papildus finansējumu kā patvēruma meklētājam piešķir terminēti līdz 2022. gada 31. decembrim samazinātā apmērā:

·         pedagogu darba samaksai – 50% apmērā

·         Mācību līdzekļiem  – papildus finansējumu proporcionāli tādā apmērā, ko pārējiem izglītojamiem

·         Papildus atbalstu, stipendijām profesionālās izglītības programmas īstenošanai nepiešķir, jo  minētās izmaksas  tiks nodrošinātas kā vispārējā kārtībā uzņemtajiem izglītojamiem.


Izglītojamam, kurš ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā profesionālās vidējās izglītības ieguvei pēc 2022. gada 1.septembra, valsts nodrošina

  • finansējums pedagogu atalgojumam individuālā izglītības programmas apguves plāna izpildei ir 257 eiro apmērā mēnesī,
  • mācību līdzekļu nodrošināšanai - 50 eiro apmērā mācību gadā,
  • finansējums ikmēneša stipendijas izmaksai - 15 eiro apmērā.
  • vidējās profesionālās izglītības programmas īstenošanas izmaksas uz vienu civiliedzīvotāju mēnesī 76,08 eiro apmērā, bet izglītības tematiskajā jomā "Mākslas" 108,32 eiro apmērā.

Pastāv iespēja iegūt, tai skaitā turpināt iepriekš uzsākto profesionālās ievirzes izglītību. 


Uzsākot vai turpinot profesionālās vidējās izglītības ieguvi pēc pamatizglītības apguves nav nepieciešama dokumenta atzīšana Akadēmiskās informācijas centrā.

Par iespējām apmeklēt dažādus pulciņus interesējieties izglītības iestādē, kurā mācās bērns. Jums sniegs informāciju gan par iespējām darboties pulciņos konkrētajā skolā, gan pašvaldībā.

Ja bērns Ukrainā ieguva speciālo izglītību pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, viņu Latvijā uzņem atbilstīgā speciālās izglītības programmā bez pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena.

Ukrainas studējošajiem tiek piedāvāts tāds pats atbalsts studijām, kāds ir studējošajiem Latvijā.


Studējošiem Ukrainas civiliedzīvotājiem būs iespējas pretendēt uz atbalstu Erasmus+ mobilitātes ietvaros vai arī valsts budžeta stipendiju 140 eiro mēnesī. Stipendiju izmaksās no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim.


#ScienceForUkraine iniciatīva – lai apzinātu zinātniskās institūcijas visā pasaulē, kuras gatavas nodrošināt Ukrainas studentiem un zinātniekiem iespēju turpināt viņu studijas vai darbu. Mājaslapā tiek centralizēti apkopoti piedāvājumi dzīves un darba vietām.


Study in Latvia tīmekļvietne.

Ukrainas pētniekus var iesaistīt esošajos, Latvijas Zinātnes padomes (LZP) apstiprinātajos projektos valsts pētījuma programmas (VPP) un fundamentālo lietišķo zinātņu programmas (FLP) ietvaros.

Ukrainas pētnieks, iesaistoties VPP ai FLP projektā pilnā slodzē, mēnesī var saņemt  2000 eiro lielu atalgojumu (pirms nodokļu nomaksas), kā arī zinātniskā institūcija saņems 50 eiro netiešās attiecināmās izmaksas, kas rodas, iesaistot Ukrainas pētnieku pētījuma projektā. Tāpat Ukrainas pētniekiem, kam Latvijas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija nodrošina stažēšanos (nesaņemot atalgojumu)  un to zinātniskās darbības profils ir pārāk atšķirīgs, lai varētu iesaistīties īstenotajās VPP vai FLPP, valsts nodrošina pētniecības stipendiju zinātniskā un akadēmiskā darba veikšanai 900 eiro mēnesī.

Semināri – praktiskās darbnīcas pedagogiem visās izglītības pakāpēs latviešu valodas kā svešvalodas apguves metodikā.

Plānoti 18 četru stundu semināri, izglītoti 360 pedagogi.


Pedagogu profesionālās pilnveides kursi 12 stundu apjomā latviešu valodas pedagogiem visās izglītības pakāpēs.

Plānoti 6 kursi 12 stundu apjomā, izglītoti 120 pedagogi.


Sagatavotas trīs latviešu valodas apguves programmas (1.-3. klasei, 4.-6. klasei, 7-9. klasei). Augusta beigās programmas tiks ievietotas LVA vietnē “Māci un mācies latviešu valodu”.


Atbalsta materiāls latviešu valodas skolotājam un citiem interesentiem -  zinātniski metodisks žurnāls “Tagad”: Kā mācīt un kā mācīties latviešu valodu kā svešvalodu skolā?”.


Latviešu valodas apguves A1 līmeņa kursi 120 st.apjomā  ukraiņu pedagogiem, kuri strādā ar ukraiņu bērniem.

Plānots 1 kurss 120 st. apjomā, izglītoti 15-20 pedagogi.


Ir sagatavoti materiāli par latviešu valodas apguvi LVA mājaslapā ukraiņu, angļu un latviešu valodā.


LVA mājaslapā tiek publicēta Ukrainas Valsts valodas tiesībsarga sagatavotā informatīvā lapa “Lingvocīdam STOP”

Kā izveidot un izmantot e-adresi portālā Latvija.lv

Atverot video caur youtube, video uzstādījumos (settings) izvēlies subtitrus (subtitles/cc) un izvēlies ukraiņu valodu.


Latviešu valodas apguve


Sarunās par karu un drošību


Darbs ar jaunatni

izglitibaukrainiem@izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais e-pasts par Ukrainas iedzīvotāju izglītības iespējām Latvijā un pieejamo atbalstu.

MĀCĪBU PROCESS 

Kurā klasē jāuzņem Ukraiņu civiliedzīvotājs, kurš Ukrainā esot pabeidzis pamatskolu? Atbilstoši vecumam viņam būtu jāmācās 9. klasē, bet Latvijā pēc pamatizglītības iegūšanas skolēns tiek uzņemts 10. klasē. 

Šajā gadījumā svarīgi ņemt vērā to, ka uzņemšana nav saistīta ar vecumu, bet ar iepriekš iegūto izglītību. Ja tā ir atbilstoša uzņemšanai 10. klasē, tad to drīkst darīt. 


Skolēns apmeklē skolu tikai 2 reizes nedēļā. Vecāki skaidro, ka pārējās dienās meita mācās attālināti Ukrainā. Vai tā drīkst rīkoties? 

Nē. Ja vecāki ir izvēlējušies, ka skolēns mācās Latvijas skolā, tad šim skolēnam ir saistoši LR normatīvie akti par izglītību, kā arī izglītības iestādes iekšēji noteikumi, t.sk., par mācību stundu apmeklējumu. 


Kā tiek vērtētas ukraiņu skolēnu zināšanas? 

Vērtēšana notiek atbilstoši skolas noteiktajai kārtībai, ja nav citas vienošanās. 


Kā iegūt un izlikt vērtējumus mācību priekšmetos, kuri ukraiņu skolēniem nav mācīti, piemēram, datorikā 4. un 5. klasē, inženierzinībās 7. klasē? 

Veidojot individuālo plānu, nepieciešams apzināt skolēna iepriekšējās zināšanas un prasmes visos  mācību priekšmetos. Iekļaujot izglītojamos Latvijas izglītības iestādē, pedagogam ir tiesības veidot pārbaudes darbus ar pielāgotiem sasniedzamajiem rezultātiem. Pārbaudes darbu veidošanā aicinām ņemt vērā mācību priekšmetu saiknes – datorika un inženierzinības ir saistītas ar Ukrainas izglītības sistēmā iekļauto informātiku un mājturību, vizuālā māksla – ar Ukrainas izglītības sistēmā iekļauto rasēšanu. 


Vai var ņemt vērā Ukrainā iegūtos vērtējumus līdz šim? 

Tā kā Ukrainas un Latvijas izglītības sistēmas (gan mācību programmas, gan standarti, gan vērtēšanas kārtība) ir atšķirīgas, Ukrainā iegūtajiem vērtējumiem ir tikai informatīva nozīme. 
 


Vai var izlikt vērtējumus, piemēram, matemātikā, angļu valodā par tēmām, kuras skolēns apgūst tiešsaistes skolā Ukrainā? 

Izglītības iestāde mācību priekšmetu vērtējumus izliek atbilstoši izveidotajam individuālajam plānam un mācību plānam, kas atbilst Latvijas izglītības standartiem. Skolēni, apgūstot mācību saturu, var izmantot mācību līdzekļus savā dzimtajā valodā, taču nav iespējams izlikt vērtējumus, kas nav tieši izrietoši no Latvijas izglītības sistēmas standartā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem. 


Vai pieļaujama situācija, ka 2021./2022. mācību gadā ukraiņu skolēniem nebija vērtējuma nevienā priekšmetā? 

2021./2022. mācību gadā ukraiņu izglītojamais 1.-8.klasē un 10.-11.klasē varēja tikt pārcelts uz nākamo klasi bez nosacījumiem, taču ar tiesībām atkārtoti mācīties tajā pašā klasē. Ja netika iegūts vērtējums, skola noteica papildu mācību pasākumus.  


Vai 2022./2023.m.g. 9.un12. klašu ukrainu skolēniem būs jākārto valsts pārbaudes darbi?

Šobrīd tiek izstrādāti grozījumi noteikumos, kas paredz, ka pārbaudes darbi būs jākārto, bet būs noteikti dažādi atvieglojumi (piemēram, dots ilgāks izpildes laiks, iespēja izmantot vārdnīcu u.c.)


Vai mācību līdzekļiem paredzēto naudu Ukrainas skolēnam drīkst izlietot, lai nopirktu, piemēram, sporta tērpu? 

Nē, mācību līdzekļiem paredzēto naudu nevar izlietot, lai nopirktu sporta tērpu. 


Vai mācību programmu īstenošanai ukraiņu valodā ir nepieciešama papildu jaunas programmas licencēšana? 

Nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam tiek nodrošināta iespēja iegūt izglītību valsts valodā. Nepilngadīgs Ukrainas civiliedzīvotājs pirmsskolas izglītības vai pamatizglītības pakāpē ir tiesīgs apgūt mazākumtautību izglītības programmu, kas tiek īstenota ukraiņu valodā, ievērojot Izglītības likumā noteikto attiecībā uz izglītības ieguves valodu mazākumtautību izglītības programmās. (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 pants). 

Ja grib veidot jaunu izglītības programmu, kurā integrē ukraiņu valodas mācību priekšmetu, tad jaunā programma jālicencē. Šādos gadījumos aicinām vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā (vecākā eksperte Dina Jēkabsone, tālr. +371 67507832dina.jekabsone@ikvd.gov.lv)