LANGUAGEUA and EN

Vienotais informatīvais tālrunis par palīdzību ukraiņiem Latvijā

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet:

+37127380380

Palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijā (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde)


Iestāde Kā rīkoties Piezīmes
Pirmsskolas izglītības iestāde Bērnam ir tiesības apmeklēt bērnudārzu tajā pašvaldībā, kurā jūs dzīvojat. Sazinieties ar savas pašvaldības Civilās aizsardzības komisiju un uzrakstiet iesniegumu. Jautājiet informāciju ikvienam iedzīvotājam savā pašvaldībā un viņš jums palīdzēs sazināties ar nepieciešamajiem dienestiem
Vispārējās izglītības iestāde Rakstiet iesniegumu pašvaldībai, norādot, kurā klasē bērns mācījās Ukrainā. Ar jums sazināsies atbildīgie speciālisti, tiks nokārtoti nepieciešamie dokumenti, un bērns varēs uzsākt mācības. Bērnam ir tiesības iegūt izglītību latviešu valodā vai mazākumtautību valodā. 
Profesionālā izglītītība Pastāv iespēja turpināt iepriekš iesākto profesionālo izglītību vai profesionālās ievirzes izglītību.  Primāri aicinām vērsties  Sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijā,vai  vienotajā valsts un pašvaldības sniegtā atbalsta koordinācijas punktā vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, kas apkopos informāciju un nosūtīs attiecīgajām institūcijām. 
Interešu izglītības, sporta nodarbības Par iespējām apmeklēt dažādus pulciņus interesējieties izglītības iestādē, kurā mācās bērns. Jums sniegs informāciju gan par iespējām darboties pulciņos konkrētajā skolā, gan pašvaldībā.
Speciālās izglītības programmas Ja bērns Ukrainā ieguva speciālo izglītību pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpē, viņu Latvijā uzņem atbilstīgā speciālās izglītības programmā bez pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziena.
Augstskolas

Ukrainas civiliedzīvotāji, kas līdz 2022.gada 24.februārim studējuši Ukrainā akreditētās augstākās izglītības studiju programmās var tikt uzņemti akreditētās Latvijas augstskolās. Informāciju par augstskolu piedāvātajām iespējām meklējiet šeit.

#ScienceForUkraine iniciatīva – lai apzinātu zinātniskās institūcijas visā pasaulē, kuras gatavas nodrošināt Ukrainas studentiem un zinātniekiem iespēju turpināt viņu studijas vai darbu. Mājaslapā tiek centralizēti apkopoti piedāvājumi dzīves un darba vietām.

Study in Latvia tīmekļvietne

Stipendijas Ukrainas civiliedzīvotājiem

Ukrainas studējošajiem tiek piedāvāts tāds pats atbalsts studijām, kāds ir studējošajiem Latvijā 

Vai varu strādāt Latvijā par pedagogu, sniegt aukles pakalpojumu?

Jā, Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi strādāt par pedagogu/pedagoga palīgu un sniegt arī aukļu pakalpojumus, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības, bet ar nosacījumu - ja viņi piedalās tikai nepilngadīgu Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības procesa īstenošanā/bērnu pieskatīšanā.

Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri Ukrainā strādājuši par profesionālās un interešu izglītības pedagogiem, kā arī vispārējās izglītības svešvalodas skolotājiem, ir iespēja šajās profesijās strādāt arī Latvijā (šie pedagogi strādā sadarbībā ar skolotāju  mentoru).izglitibaukrainiem@izm.gov.lv - Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais e-pasts par Ukrainas iedzīvotāju izglītības iespējām Latvijā un pieejamo atbalstu.


Valsts vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” 

27380380

Informatīvais tālrunis nodrošina kara bēgļiem no Ukrainas centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā: kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus. Savukārt Latvijas iedzīvotāji var saņemt informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā. 


Palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijāvienotā tīmekļvietne latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā.

Informatīvi materiāli:

Angļu valodā

Krievu valodā
 


Rīgas atbalsta centrs Ukrainas iedzīvotājiem atrodas Kaļķu ielā 1, Rīgā. Tas ir atvērts no plkst. 9.00 līdz 18.00. 

Valsts vienotais informatīvais tālrunis “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” 

27380380

Latvijas iedzīvotāji var saņemt informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā. 


Palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijāvienotā tīmekļvietne latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā.

Informatīvi materiāli:

Angļu valodā

Krievu valodā

 

Nosaka kārtību Ukrainas bēgļu bērnu izglītības turpināšanai nākamajā mācību gadā

 

 

“Kā rīkoties krīzes gadījumā” - bukletu sagatavojusi Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts policiju un Valsts robežsardzi, kā arī citiem sadarbības partneriem un nevalstiskajām organizācijām. Buklets sagatavots, ieviešot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu, kuras mērķis ir nodrošināt visas sabiedrības iesaisti krīzes plānošanā un pārvarēšanā.

Kā runāt ar bērniem par karu” - bukletu sagatavojuši Pusaudžu un jauniešu centra speciālisti. Te apkopoti speciālistu ieteikumi un atbildes uz bērnu biežāk uzdotajiem jautājumiem, kas ļaus vecākiem saglabāt nosvērtību un sniegt bērniem pārliecību, ka arī lielu briesmu gadījumā vecāki spēs parūpēties par viņu drošību.

"Kā sarunāties ar bērnu par karu un citām supersarežģītām tēmām"  - Uzvediba.lv sagatavotais materiāls.

Dažas idejas, kā audzēkņiem no Ukrainas palīdzēt iejusties labāk skolā - Uzvediba.lv sagatavotais materiāls.

Jauns bērns klasē un pirmie vardarbības signāli - Uzvediba.lv sagatavotais materiāls.

Informatīvi izglītojošie materiāli bērniem un jauniešiem, kas ļauj izprast svarīgu informāciju par drošību (sagatavojis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests).

“Krievzeme vai Krievija? Ukrainas konflikts un viduslaiku vēsture” - vēsturnieka Valda Klišāna lekcija 2022. gada 2. martā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā.

Mācību video no Tavaklase.lv par tēmām “Informācijpratība. Medijpratība. Patiesa un maldinoša informācija”, kurus šobrīd ikvienam ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē būtu vērtīgi noskatīties un sev atgādināt.  Atlasīto mācību video sarakstu atradīsi šeit.

Mācību stundas skolēniem par drošību un emocijām:

(ne)MIERĪGĀ PASAULE – Pulkvežleitnants, Jaunsardzes centra vadītājs Aivis Mirbahs skolēniem stāsta par galvenajiem drošības aspektiem, drošības situāciju Latvijā, mūsu katra atbildību un rīcību šādās situācijās.

DROŠĪBA NEDROŠĪBĀ – Mūsu emocionālā drošība, bailes, trauksme un neziņa. Sajūtas, ko piedzīvojam. Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs skolēniem stāsta par to, ko darīt ar emocijām, ko šobrīd piedzīvojam.

Programma "Latvijas skolas soma" izveidojusi kultūras norišu izlasi, kas var noderēt pedagogiem, runājot par aktuālām šodienas norisēm.

Cilvēces pamatvērtība ir dzīvība: Izglītības kvalitātes valsts dienesta sagatavotais materiāls par vērtībām

Cilvēku rīcība balstās vērtībās. Jo stiprāka mūsu iekšējā vērtību sistēma, jo skaidrākas mūsu atbildes uz jautājumiem, kurus krīzes brīžos uzdodam sev un citiem. Vairāk informācijas IKVD tīmekļvietnē.

Informācija par latviešu valodas apguvi bērniem un pieaugušajiem: Latviešu valodas aģentūras sagatavotie metodiskie materiāli.

 

Lai skaidrotu dezinformācijas, vēstures, ģeopolitikas un ekonomikas jautājumu un runātu par citām aktuālām tēmām saistībā ar Krievijas Federācijas karu Ukrainā, Izglītības un zinātnes ministrija aicināja 9. - 12. klašu skolēnus uz tikšanos ar pētniekiem tiešsaistes lekcijās ZINĀTNE.ZOOMED.IN: SABIEDRĪBA UN MŪSDIENU POLITIKA. Ieraksti pieejami Youtube kanālā.

MĀCĪBU PROCESS

Ukraiņu skolēns vēlas pabeigt skolu un iegūt atestātu par vidējo izglītību. Vai, kārtojot nobeiguma eksāmenus, viņam tiks izsniegti arī sertifikāti, lai varētu turpināt izglītību? Kādus vērtējumus viņš saņem sekmju izrakstā? Vai vērtējumi ir jāiegūst visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu, literatūru un Latvijas vēsturi?

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 pantam ukraiņu skolēni ir atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. Šobrīd plānots, ka izglītojamajam vispārējās vidējās izglītības pakāpē jāiegūst vērtējumi visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu, literatūru un Latvijas vēsturi (lūdzam sekot informācijai par normatīvo aktu grozījumiem).


Ja ukraiņu skolēns vēlas beigt 9. kl. un iegūt dokumentu par pamatizglītības ieguvi, vai ir jāliek eksāmeni un kādos priekšmetos?

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13.1 pantam ukraiņu skolēni ir atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas.


Kādu dokumentu izsniegt Ukrainas skolēnam, kurš mācās 12.klasē?

Šobrīd plānots, ka ukraiņu izglītojamais iegūst vidējās izglītības atestātu, ja ir ieguvis vērtējumus visos mācību priekšmetos, izņemot latviešu valodu, literatūru un Latvijas vēsturi (lūdzam sekot informācijai par normatīvo aktu grozījumiem).


Vai ukraiņu skolēniem var likt ieskaitīts par iesaisti aktivitātēs?

Vērtēšana notiek atbilstoši skolas noteiktajai kārtībai, ja nav citas vienošanās.


Vai pieļaujama situācija, ka šajā mācību gadā ukraiņu skolēniem nav vērtējuma nevienā priekšmetā?

Šobrīd plānots, ka ukraiņu izglītojamais 1.-8.klasē un 10.-11.klasē var tikt pārcelts uz nākamo klasi bez nosacījumiem, taču ar tiesībām atkārtoti mācīties tajā pašā klasē. Ja nav iegūts vērtējums, nosakāmi papildu mācību pasākumi. Lūdzam sekot informācijai par normatīvo aktu grozījumiem.


Vai Ukrainas civiliedzīvotājus var uzņemt pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs? Kā notiek uzņemšana?

9.aprīlī stājās spēkā grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā", kas cita starpā paredz: Nepilngadīgam Ukrainas civiliedzīvotājam ir tiesības turpināt iepriekš uzsākto profesionālās ievirzes izglītības ieguvi, apgūstot attiecīgas profesionālās ievirzes izglītības programmas pašvaldību izglītības iestādēs, tādā pašā kārtībā, kādā nodrošina izglītības ieguves iespējas nepilngadīgam patvēruma meklētājam atbilstoši Patvēruma likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam, izņemot regulējumu attiecībā uz valsts finansējuma piešķiršanu pedagogu atalgojuma un mācību līdzekļu nodrošināšanai.


Vai mācību līdzekļiem paredzēto naudu Ukrainas skolēnam drīkst izlietot, lai nopirktu, piemēram, sporta tērpu?

Nē, mācību līdzekļiem paredzēto naudu nevar izlietot, lai nopirktu sporta tērpu.


Kā iegūt un izlikt vērtējumus mācību priekšmetos, kuri ukraiņu skolēniem nav mācīti, piemēram, datorikā 4. un 5. klasē, inženierzinībās 7. klasē, krievu valodā (skolēns Latvijā mācās mazākumtautību skolā, bet Ukrainā nav mācījies krievu valodu)?

Veidojot individuālo plānu, nepieciešams apzināt skolēna iepriekšējās zināšanas un prasmes visos  mācību priekšmetos. Iekļaujot izglītojamos Latvijas izglītības iestādē, pedagogam ir tiesības veidot pārbaudes darbus ar pielāgotiem sasniedzamajiem rezultātiem. Pārbaudes darbu veidošanā aicinām ņemt vērā mācību priekšmetu saiknes – datorika un inženierzinības ir saistītas ar Ukrainas izglītības sistēmā iekļauto informātiku un mājturību, vizuālā māksla – ar Ukrainas izglītības sistēmā iekļauto rasēšanu.

Attiecībā uz mazākumtautību valodu aicinām vērtējumu izlikt ukraiņu valodā analoģiski šobrīd esošai mazākumtautību izglītības programmas īstenošanas praksei.


Vai var ņemt vērā Ukrainā iegūtos vērtējumus līdz šim?

Tā kā Ukrainas un Latvijas izglītības sistēmas (gan mācību programmas, gan standarti, gan vērtēšanas kārtība) ir atšķirīgas, Ukrainā iegūtajiem vērtējumiem ir tikai informatīva nozīme.


Vai var izlikt vērtējumus, piemēram, matemātikā, angļu valodā par tēmām, kuras skolēns apgūst tiešsaistes skolā Ukrainā?

Izglītības iestāde mācību priekšmetu vērtējumus izliek atbilstoši izveidotajam individuālajam plānam un mācību plānam, kas atbilst Latvijas izglītības standartiem. Skolēni, apgūstot mācību saturu, var izmantot mācību līdzekļus savā dzimtajā valodā, taču nav iespējams izlikt vērtējumus, kas nav tieši izrietoši no Latvijas izglītības sistēmas standartā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem.


Vai mācību priekšmetā Latvijas un pasaules vēsture skolēns saņem vērtējumu?

Šobrīd tiek gatavoti grozījumi normatīvajos aktos, kas paredz vērtējuma neizlikšanu mācību priekšmetā “Latvijas vēsture”. Attiecībā uz vērtējuma izlikšanu mācību priekšmetā “Latvijas un pasaules vēsture” aicinām vērtēt ukraiņu izglītojamo zināšanas un prasmes saistībā ar pasaules un Eiropas reģionu vēsturi.


Kurā klasē jāuzņem Ukraiņu civiliedzīvotājs, kurš Ukrainā esot pabeidzis pamatskolu? Atbilstoši vecumam viņam būtu jāmācās 9. klasē, bet Latvijā pēc pamatizglītības iegūšanas skolēns tiek uzņemts 10. klasē.

Šajā gadījumā svarīgi ņemt vērā to, ka uzņemšana nav saistīta ar vecumu, bet ar iepriekš iegūto izglītību. Ja tā ir atbilstoša uzņemšanai 10. klasē, tad to drīkst darīt.


Vai mācību programmu īstenošanai ukraiņu valodā ir nepieciešama papildu jaunas programmas licencēšana?

Mācības Latvijā notiek valsts valodā vai valsts valodā un mazākumtautību valodā.  Likums skaidro, ka Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja iegūt izglītību valsts valodā vai mazākumtautības valodā. Ja grib veidot jaunu izglītības programmu, kurā integrē ukraiņu valodas mācību priekšmetu, tad jaunā programma jālicencē. Šādos gadījumos aicinām vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā (vecākā eksperte Dina Jēkabsone, tālr. +371 67507832, dina.jekabsone@ikvd.gov.lv)


Skolēns apmeklē skolu tikai 2 reizes nedēļā. Vecāki skaidro, ka pārējās dienās meita mācās attālināti Ukrainā. Vai tā drīkst rīkoties?

Nē. Ja vecāki ir izvēlējušies, ka skolēns mācās Latvijas skolā, tad šim skolēnam ir saistoši LR normatīvie akti par izglītību, kā arī izglītības iestādes iekšēji noteikumi, t.sk., par mācību stundu apmeklējumu.


FINANSĒJUMS

Kā notiek naudas plūsma privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās ir uzņemti Ukrainas civiliedzīvotāji? Vai iestāde iesniedz rēķinu pašvaldībai un pēc VARAM piešķirtā finansējuma tas tiek pārvirzīts pašvaldībai?

Pašvaldība, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati,  reizi mēnesī (līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša desmitajam datumam) iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) pārskatu par pirmsskolas izglītības iestādes izdevumiem, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu. Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija atbilstoši kompetencei piecu darbdienu laikā saskaņo, un VARAM reizi mēnesī kompensē pašvaldībām izdevumus, kas radušies sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu, pieprasot līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".


Kā izglītības iestādes saņem finansējumu par pedagogu papildus veiktajiem pienākumiem darbā ar Ukrainas skolēniem (257 eiro par katru izglītojamo)?

Pašvaldība, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu „ePārskati”  reizi mēnesī (līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša desmitajam datumam) iesniedz VARAM pārskatu par izdevumiem, kas saistīti ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu. Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija atbilstoši kompetencei piecu darbdienu laikā saskaņo, un VARAM reizi mēnesī kompensē pašvaldībām izdevumus sakarā ar Ukrainas civiliedzīvotājiem sniegto atbalstu, pieprasot līdzekļu piešķiršanu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".


No dažādiem informācijas avotiem ir saņemta atšķirīga informācija par valsts dotāciju 1.- 4.klašu izglītojamo ēdināšanai. Vai tiks piešķirta valsts mērķdotācija Ukrainas civiliedzīvotāju (1.-4.klašu) ēdināšanai?

Uz laiku līdz 90 dienām ukraiņu bērnu ēdināšanas izdevumi par ēdināšanu skolās un pirmsskolās jāiekļauj pārskatos, ko sniedz saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 168 „Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem”.


Vai tiks piešķirts papildu finansējums par Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri mācās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs?

Šobrīd nav paredzēts piešķirt papildu finansējumu par Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri mācās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.


Ukrainas skolēns mācās attālināti Ukrainas izglītības iestādē, bet vēlētos mācīties latviešu valodu. Vai pastāv kāda iespēja piedāvāt latviešu valodas stundas, piemēram projekta  “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros SAM 8.3.2.)  vai izmantojot valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu 257 EUR? Vai bērns šādā gadījumā jāreģistrē izglītības iestādē, vai pietiek ar vecāku iesniegumu par šādu apmācību?

Lai skolēns saņemtu atbalstu no SAM 8.3.2. projekta vai valsts budžeta, skolēnam jābūt uzņemtam kādā no izglītības iestādēm.

Šajā gadījumā, ja skolēns vai vecāki izrāda interesi, bet netiek uzņemts izglītības iestādē, bērnu var iesaistīt pasākumos, kuri notiek citiem izglītības iestādē uzņemtiem ukraiņu skolēniem. Atsevišķi veidot nodarbības latviešu valodas apguvei, neuzņemot skolēnu izglītības iestādē, nevar.


Vai projektā 8.3.2. ar Ukrainas civiliedzīvotājiem var slēgt uzņēmuma līgumus? Vai ir noteikts, kāda veida līgumus var slēgt?

8.3.2. projektā ir slēdzami darba līgumi vai vainošanās par darbu projektā, ja persona jau ir izglītības iestādē noslēgusi darba līgumu. Līgums saturiski neatšķiras no citiem projektā jau noslēgtiem darba līgumiem ar mūsu pašu pedagogiem. Vienīgā nianse - noslēdzot līgumu, ir nepieciešams papildu iesniegums VID ar lūgumu piešķirt personai nodokļu maksātāja kodu.


Vai arī sporta skolām tiks piešķirts finansējums piemaksām par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos Covid-19 pandēmijas laikā - no 2022.gada janvāra līdz maijam?

4. aprīlī nosūtīta informācija visām sporta skolām un dibinātājiem par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogiem/administrācijai piešķirto vienreizējo piemaksu par izglītības pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu augsta epidemioloģiskā riska apstākļos. (Ministru kabineta 2022. gada 17. marta rīkojumu Nr. 189 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Izglītības un zinātnes ministrijas 2022.gada 31. marta rīkojumu Nr. 1-2e/22/123

SERTIFIKĀTI

Vai septembrī izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem būs nepieciešams sertifikāts?

No 2022. gada 1.jūlija tiek atcelta prasība par sertifikāta nepieciešamību jizglītības nozarē.


 

UKRAINAS PEDAGOGA NODARBINĀTĪBA

Kas apmaksā obligāto veselības pārbaudi Ukrainas pedagogiem?

Darba devējs trīs mēnešus kopš darba līguma noslēgšanas dienas ir tiesīgs nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez pirmreizējās obligātās veselības pārbaudes veikšanas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību. Šis izņēmums neattiecas uz pirmreizējo veselības pārbaudi personām, kuras paredzēts nodarbināt darbā īpašos apstākļos atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude" 2. pielikumam.

Ikvienas krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms, daudzi no mums izjūt spriedzi, trauksmi, dusmas, bēdas vai nomāktību. Šādas emocijas ir saprotamas un nav nosodāmas, taču ir ļoti svarīgi darīt visu iespējamo, lai palīdzētu sev un saviem līdzcilvēkiem. Lai izvairītos no krīzes radītām sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm. Šeit var atrast atbalstu un palīdzību, ja esi nokļuvis grūtībās.

Meklē atbalstu:

BĒRNIEM

JAUNIEŠIEM

VECĀKIEM

PEDAGOGIEM

TIEM, KAS MEKLĒ GARĪGU ATBALSTU

Noderīgi interneta resursi

Video: Palīdzi sev mazināt nomāktību, trauksmi vai paniku


BĒRNIEM

Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir iespējams saņemt 3 veidos:

1. Zvanot uz bezmaksas tālruni  116111 jebkurā diennakts laikā;

2. Rakstot uz e-pasta adresi uzticibaspasts116111@bti.gov.lv 

3. Mājaslapā pieejamas e-konsultācijas.

Sniedz atbalstu jebkādai vardarbības novēršanai pret bērniem un viņu ģimenēm.

Centrs “Dardedze”

Zvanu centra darba laiks: darba dienās 9.00-17.00
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: 29556680

Īpaši apmācīta speciālistu komanda, kuru darbs ir uzlabot pusaudžu garīgo veselību. Speciālisti palīdz pusaudžiem tikt galā ar tām lietām, kas viņus nomāc, satrauc vai sadusmo.

Pusaudžu resursu centrs

Konsultē (10 - 18 gadu vecuma pusaudžus):

Facebook.com

e-pastā: info@pusaudzucentrs.lv 

sms un WhatsApp +37129164747

konsultatīvais tālrunis: 25737363


JAUNIEŠIEM

Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir iespējams saņemt 3 veidos:

1. Zvanot uz bezmaksas tālruni 116111 jebkurā diennakts laikā;

2. Rakstot uz e-pasta adresi uzticibaspasts116111@bti.gov.lv 

3. Mājaslapā pieejamas e-konsultācijas.

Īpaši apmācīta speciālistu komanda, kuru darbs ir uzlabot pusaudžu garīgo veselību. Speciālisti palīdz pusaudžiem tikt galā ar tām lietām, kas viņus nomāc, satrauc vai sadusmo.

Pusaudžu resursu centrs

Konsultē (10 - 18 gadu vecuma pusaudžus):

Facebook.com

e-pastā: info@pusaudzucentrs.lv 

sms un WhatsApp +37129164747

konsultatīvais tālrunis: 25737363

Sniedz atbalstu jebkādai vardarbības novēršanai pret bērniem un viņu ģimenēm.

Centrs “Dardedze”

Zvanu centra darba laiks: darba dienās 9.00-17.00
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: 29556680

Arī STUDENTAM ir jārisina dažādas problēmas, ja netiec galā - meklē atbalstu (interesējies par iespējām arī savā augstākās izglītības iestādē):

Saņem profesionālu palīdzību, atbalstu un informāciju, ja esi nonācis krīzes situācijā. Atbalstu var saņemt jebkurš pilngadīgais.

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”.

Zvanu centra darba laiks: diennakts
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: 116123 
Zvanot uz 116123, ir iespējams pieteikties 10 bezmaksas attālinātam psihologa konsultācijām.

Psihologa, psihoterapijas speciālistu un tiesību konsultācijas, it īpaši krīzes situācijās.
Zvanu centra darba laiks: darba dienās 9.00-17.00.
Zvani: 24551700
 


VECĀKIEM

Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir iespējams saņemt 3 veidos:

1. Zvanot uz bezmaksas tālruni 116111 jebkurā diennakts laikā;

2. Rakstot uz e-pasta adresi uzticibaspasts116111@bti.gov.lv 

3. Mājaslapā pieejamas e-konsultācijas.

Sniedz profesionālus sociālos, juridiskos, psiholoģiskos pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām, nodrošina palīdzību sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās.

Centrs “Marta”

Zvanu centra darba laiks: 10.00-18.00
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: +37167378539

Sniedz atbalstu jebkādai vardarbības novēršanai pret bērniem un viņu ģimenēm.

Centrs “Dardedze”

Zvanu centra darba laiks: darba dienās 9.00-17.00
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: 29556680

Palīdzība noziegumos cietušajiem, daudzpusīga praktiska informācija par iespējām rast atbalstu dažādās krīzes situācijās un nodrošināt aktuālās vajadzības.

Cietusajiem.lv 

Zvanu centra darba laiks: 12.00-22.00
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: 116006

Ja tavs bērns mācās attālināti un ģimenē pieaug apjukums, bailes, trauksme vai dusmas, atceries - tu neesi viens!

Konsultatīvās nodaļas speciālistu (psihologi, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki, ārsts psihiatrs un ārsts, atkarību profilakses speciālists) komanda var tev palīdzēt.

Lai saņemtu attālinātu atbalstu, darba dienās no 9.00 līdz 15.00 zvani Konsultatīvās nodaļas vadītājai Ingai Gulbei, mob. 26808563 vai sūti ziņu inga.gulbe@bti.gov.lv 

Saņem profesionālu palīdzību, atbalstu un informāciju, ja esi nonācis krīzes situācijā. Atbalstu var saņemt jebkurš pilngadīgais.

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”.

Zvanu centra darba laiks: diennakts
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: 116123 
Zvanot uz 116123, ir iespējams pieteikties 10 bezmaksas attālinātam psihologa konsultācijām.

Psihologa, psihoterapijas speciālistu un tiesību konsultācijas, it īpaši krīzes situācijās.
Zvanu centra darba laiks: darba dienās 9.00-17.00.
Zvani: 24551700

Latvijas Psihologu biedrība ir apzinājusi dažādu profesionālās darbības jomu psihologus, kuri ir gatavi sniegt konsultācijas tiešsaistē, kas palīdzētu pārvarēt šo neierasto spriedzes situāciju. Vecāki un pedagogi ir aicināti sūtīt e-pastu uz info@psihologubiedriba.lv 

Latvijas psihologu biedrība

Zvanu centra darba laiks: 9.00-21.00
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: +37126468079


PEDAGOGIEM

Bezmaksas psiholoģiskā palīdzība, kas ir pieejama visu diennakti. Krīzes laikā, kad izjaukts ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ierobežojumi, daudzi izjūt spriedzi. Lai izvairītos no tās sekām, psihologa konsultācija ir viena no efektīvākajām metodēm.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Uzticības tālruņa piedāvāto palīdzību ir iespējams saņemt 3 veidos:

1. Zvanot uz bezmaksas tālruni 116111 jebkurā diennakts laikā;

2. Rakstot uz e-pasta adresi uzticibaspasts116111@bti.gov.lv 

3. Mājaslapā pieejamas e-konsultācijas.

Ja tavs bērns mācās attālināti un ģimenē pieaug apjukums, bailes, trauksme vai dusmas, atceries - tu neesi viens!

Konsultatīvās nodaļas speciālistu (psihologi, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki, ārsts psihiatrs un ārsts, atkarību profilakses speciālists) komanda var tev palīdzēt.

Lai saņemtu attālinātu atbalstu, darba dienās no 9.00 līdz 15.00 zvani Konsultatīvās nodaļas vadītājai Ingai Gulbei, mob. 26808563 vai sūti ziņu inga.gulbe@bti.gov.lv 

Sniedz profesionālus sociālos, juridiskos, psiholoģiskos pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām, nodrošina palīdzību sievietēm un viņu bērniem, kuri atrodas ievainojamās dzīves situācijās.

Centrs “Marta”

Zvanu centra darba laiks: 10.00-18.00
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: +37167378539

Saņem profesionālu palīdzību, atbalstu un informāciju, ja esi nonācis krīzes situācijā. Atbalstu var saņemt jebkurš pilngadīgais.

Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”.

Zvanu centra darba laiks: diennakts
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: 116123 
Zvanot uz 116123, ir iespējams pieteikties 10 bezmaksas attālinātam psihologa konsultācijām.

Psihologa, psihoterapijas speciālistu un tiesību konsultācijas, it īpaši krīzes situācijās.
Zvanu centra darba laiks: darba dienās 9.00-17.00.
Zvani: 24551700

Palīdzība noziegumos cietušajiem, daudzpusīga praktiska informācija par iespējām rast atbalstu dažādās krīzes situācijās un nodrošināt aktuālās vajadzības.

Cietusajiem.lv 

Zvanu centra darba laiks: 12.00-22.00
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: 116006

Sniedz atbalstu jebkādai vardarbības novēršanai pret bērniem un viņu ģimenēm.

Centrs “Dardedze”

Zvanu centra darba laiks: darba dienās 9.00-17.00
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: 29556680

Latvijas Psihologu biedrība ir apzinājusi dažādu profesionālās darbības jomu psihologus, kuri ir gatavi sniegt konsultācijas tiešsaistē, kas palīdzētu pārvarēt šo neierasto spriedzes situāciju. Vecāki un pedagogi ir aicināti sūtīt e-pastu uz info@psihologubiedriba.lv 

Latvijas psihologu biedrība

Zvanu centra darba laiks: 9.00-21.00
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: +37126468079


TIEM, KAS MEKLĒ GARĪGU ATBALSTU

Latvijas klostermāsas un brāļi ir gatavi sniegt garīgo un emocionālo atbalstu, atbild uz jautājumiem savas kompetences robežās.

Uzklausīšanas un garīgā atbalsta tālrunis „Emausas līnija”

Zvanu centra darba laiks: 9.00 līdz 21.00
Zvana izmaksas: bezmaksas
Zvani: 28495847 


Tiešsaistes sarunas EMOCIJU VIESISTABĀ