Projektu aktualitātes
Pētījums studentu kompetenču novērtēšanai

Latvijā ir uzsākts pētījums par augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējumu un to attīstības dinamiku studiju periodā. Gūtie rezultāti palīdzēs vairot izpratni par studējošo sasniegumiem un sniegs pārskatu par izglītības piedāvājuma kvalitāti.

Eiropas Komisijas Jaunā prasmju programma Eiropai (The new Skills Agenda for Europe) vēsta, ka viens no aktuālākajiem mūsdienu augstākās izglītības izaicinājumiem ir neatbilstība starp augstskolu absolventu studiju procesā iegūtajām kompetencēm un tautsaimniecībai nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Pētījuma ietvaros tiks pētītas studējošo caurviju kompetences. To vidū ir pētniecības un inovāciju, uzņēmējspējas, digitālās un globālās, kā arī pilsoniskās kompetences. Iegūtie dati ļaus vērtēt attīstības dinamiku Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3), radošo industriju, sabiedrības pārvaldības un izglītības jomās.

Tāpat pētījuma gaitā tiks izstrādāts skolotāju profesionālo kompetenču novērtēšanas instruments. Tas tiks izmantots kā piemērs profesionālo un caurviju kompetenču mērīšanas instrumentu saskaņošanai un pārbaudei. Visbeidzot pētījumā tiks izstrādāta un aprobēta metodoloģija studējošo kompetenču un to attīstības dinamikas novērtēšanai.

Pētījumu ar Izglītības un zinātnes ministriju noslēgtā sadarbības līguma ietvaros veic 27 vadošie pētnieki, pētnieki, eksperti un zinātniskie asistenti no astoņām augstākās izglītības iestādēm un viena uzņēmuma. Pētījuma veicēji pārstāv Latvijas Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Daugavpils Universitāti, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmiju, Groningenas Universitāti Nīderlandē un izglītības uzņēmumu “Lielvārds”. Projekta zinātniskā vadītāja ir profesore Zanda Rubene.

Kopš pētījuma sākuma ir notikuši vairāki informatīvie un darba semināri. Februārī pētījumā iesaistītie zinātnieki tikās pirmajā pārskata seminārā, kurā prezentēja pētījumu un labās pieredzes analīzi par studējošo caurviju kompetenču izpēti un novērtēšanu augstākajā izglītībā. Nākamais pārskata seminārs plānots marta nogalē, kad tiks ziņots par caurviju kompetenču specifiku pētījumam nozīmīgajās profesionālajās jomās. Pētījuma pirmā kārta noslēgsies 2021. gada augustā.

Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros.

ESF Sociālais fonds