Jaunumi

Valdība šodien, 2020. gada 19. maijā, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sadarbībā ar Veselības ministriju (VM) izstrādāto valsts pētījumu programmu “Covid-19 seku mazināšanai”, kā arī atsevišķas izmaiņas valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtībā.

Jaunā tipa koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 radījusi sarežģītus izaicinājumus visā Eiropā. Lai iespējami ātri atgūtos no pandēmijas radītajiem ierobežojumiem un atjaunotu ekonomikas un sabiedrības funkcionēšanu normālā režīmā, Eiropas valstis veic pētījumus par savu specifisko situāciju, lai izzinātu, kādi risinājumi varētu iespējami ātri radīt tiešu atjaunojošu ietekmi un palīdzēt mazināt krīzes sekas, tajā skaitā pārvarēt jaunus saslimšanas uzliesmojumus. Pētniecības nozīmīgā loma ātrai un efektīvai izejai no krīzes uzsvērta arī Eiropas Komisijas krīzes izejas plānā “Kopīgais Eiropas ceļvedis Covid-19 ierobežošanas pasākumu atcelšanai”.

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” galvenais mērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi.

Lai ierobežotu SARS-CoV-2 vīrusa izraisīto Covid-19 slimību un mazinātu tās sekas Latvijā, šī gada 30. aprīlī valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt finansējumu piecu miljonu eiro apmērā valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” (programma) īstenošanai 2020. gadā.

Programmas ietvaros ir paredzēts izstrādāt zinātniskas prognozes par turpmākās rīcības scenārijiem Latvijā 2020. gada rudenī, 2021. un 2022. gadā, tai skaitā jaunu saslimšanas uzliesmojumu pārvarēšanai, īstenojot pētījumus trijās tematiskajās jomās: 1. veselības aprūpe un sabiedrības veselība; 2. inženiertehniskie risinājumi; 3. tautsaimniecība un sabiedrības labklājība.

Veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā galvenais uzdevums ir COVID-19 izraisošā vīrusa cirkulācijas un epidemioloģijas izpēte Latvijā, kas palīdzētu mazināt infekcijas izplatību, laicīgi pamanīt un novērst jaunu uzliesmojumu rašanos. Sadarbojoties ar Eiropas Bioinformātikas institūtu, kur tiek apkopoti Covid-19 dati no visas Eiropas, tiks pētīta vīrusa izcelsme, mutācijas un kolektīvā imunitāte pret to. Programmā plānots atbalstīt projektus, kas pēta uzņēmību pret Covid-19, diagnostikas metodes un terapiju, jaunus ārstniecības līdzekļus un vakcīnas, slimības ietekmi uz sabiedrības veselību, pēcinfekcijas sekas un to ārstēšanu. Pieciem medicīnas un sabiedrības veselības projektiem kopumā paredzēts finansējums 2,5 miljonu eiro apmērā.

Inženiertehnisko risinājumu jomā plānoti praktiski pētījumi, kā ar tehnoloģiju palīdzību palielināt cilvēku drošumu pandēmijas apstākļos, ātri noteikt un novērst infekcijas izplatību. Programmā tiks izstrādāti, testēti un sertificēti individuālie aizsardzības līdzekļi, rasti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumi, piemēram, kā attālināti nodrošināt pakalpojumus tādās nozarēs kā izglītība, kultūra, sports, telemedicīna. Trijiem inženiertehnisko risinājumu projektiem kopumā paredzēts finansējums 1,5 miljonu eiro apmērā.

Tautsaimniecības un sabiedrības labklājības jomas projektiem ir noteikti divi pētniecības virzieni. Pirmajā tiks pētīts, kā optimāli pārvarēt Covid-19 izraisīto ekonomisko krīzi, kā stiprināt ekonomikas noturību pret epidēmijām un pandēmijām. Zinātnieku uzdevums būs dot skaidras un tūlīt praktiski ieviešamas rekomendācijas ekonomikas pēckrīzes attīstības iespējām. Otrs pētniecības virziens – kā mazināt Covid-19 izraisītās sociālās un psiholoģiskās sekas. Zinātnieki pētīs sabiedrības uzvedības modeļus un psiholoģisko noturību krīzes apstākļos, piemēram, darba un privātās dzīves saskaņošanas iespējas, vardarbības izplatību ģimenēs, valsts un pašvaldību sniegtā sociālā atbalsta pasākumu efektivitāti un citus jautājumus, lai sniegtu izsvērtas prognozes labvēlīgai tālākai sabiedrības funkcionēšanai. Projektos tiks izvērsta pētniecība arī par medijpratības, izglītības nozares un vērtību transformācijas tēmām. Diviem tautsaimniecības un sabiedrības labklājības projektiem paredzēts finansējums 1 miljona eiro apmērā.

Risinājumi Covid-19 izraisīto izaicinājumu mazināšanai ir nepieciešami jau šobrīd. Tāpēc šīs programmas īstenošanas termiņš ir aptuveni seši mēneši, kas ir būtiski īsāks, nekā tradicionāli valsts pētījumu programmu un citu valsts finansēto pētniecības projektu konkursos. Programmas ietvaros plānojam piesaistīt spēcīgākās starpdisciplinārās pētnieku grupas, kurām ir nepieciešamā kapacitāte un kuras spēs īsā laikā nodrošināt izcilus rezultātus un inovatīvus risinājumus.

Valsts pētījumu programmu “Covid-19 seku mazināšanai” IZM un VM izstrādāja sadarbībā ar stratēģiskās vadības padomi, piedaloties pārstāvjiem no Aizsardzības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts kancelejas, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Eiropas Bioinformātikas institūta (EBI).

Vienlaikus, IZM ir izstrādājusi vadlīnijas atvērtās zinātnes principu pielietošanai Covid-19 pētniecībai, kuras ir publicētas ministrijas mājaslapā, kā arī pieejamas programmas projektu pretendentiem un īstenotājiem.

Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju līdz 2020. gada 20. decembrim iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumos Nr.560 "Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība"" paredz papildus esošajam normatīvajam regulējumam par VPP īstenošanu noteikt īpašas normas, kas piemērojamas tikai valsts pētījumu programmas "Covid-19 seku mazināšanai" īstenošanai. Tāpat noteikumos atrunāta Studiju un zinātnes administrācijas uzdevumu pārņemšana, kas saistīta ar projektu administratīvu un finansiālu uzraudzību, jo ar 2020. gada 1.jūliju Studiju un zinātnes administrācija beidz pastāvēt un tās funkcijas attiecībā uz zinātnisko programmu un projektu uzraudzību pārņems Latvijas Zinātnes padome.

Ar MK rīkojuma projektu „Par valsts pētījumu programmu „Covid-19 seku mazināšanai”” var iepazīties MK mājaslapā.