Jaunatnes politikas valsts programma 2024.- 2026. gadam 

(stājas spēkā 01.01.2024.)

Jaunatnes politikas valsts programma 2024.- 2026. gadam izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.  

Programmas mērķis – ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.-2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2022.-2024. gadam noteiktajam.

Pamatnostādnēs izvirzītais jaunatnes politikas mērķis ir radīt iespējas visu jauniešu attīstībai un labklājībai, stiprināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un līdzdalību visās dzīvēs jomās, kā arī sekmēt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi valsts un pašvaldību līmenī.

Pamatnostādnēs 3. mērķis ir „Jauniešu attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošana un līdzdalības stiprināšana” un definēti ir šādi rīcības virzieni:

 • Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība;
 • Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana;
 • Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.

Tāpat uz jaunatni attiecas arī Pamatnostādņu 2. mērķis ir „Vienlīdzīgas iespējas īpaši atbalstāmo bērnu un jauniešu grupām” un definētais 4. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

Programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  un Valsts izglītības satura centrs. Programmas finansējuma saņēmēji ir IZM, JSPA un VISC, kā arī atklātos projektu konkursos noteiktie projektu īstenotāji un pakalpojumu sniedzēji. Īstenojot programmā noteiktos pasākumus, projektu vai pasākumu īstenotāji ievēro Publisko iepirkumu likumu, kā arī citus normatīvos aktus. Kā partneri satura izstrādē vairākos pasākumos norādīta arī biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS), biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP), pašvaldības un nevalstiskās organizācijas (NVO).

Kopējais programmas budžets 2024. gadā paredzēts 1 332 278.00 EUR. Programma stājas spēkā š.g. 1. janvārī.

Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam

(stājas spēkā 01.01.2023.)

Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā. Programmā iekļautie pasākumi ir izvirzīti, ievērojot Eiropas Savienības un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka jaunatnes politikas nozares prioritātes. 

Programmā iekļautie pasākumi ir izvirzīti, ievērojot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka jaunatnes politikas nozares prioritātes. 

Programmas mērķis – ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022.-2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā arī Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2022.-2024. gadam (izstrādes procesā) noteiktajam.

Pamatnostādnēs izvirzītais jaunatnes politikas mērķis ir radīt iespējas visu jauniešu attīstībai un labklājībai, stiprināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un līdzdalību visās dzīvēs jomās, kā arī sekmēt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi valsts un pašvaldību līmenī.

Pamatnostādnēs 3. mērķis ir „Jauniešu attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošana un līdzdalības stiprināšana” un definēti ir šādi rīcības virzieni:

 • Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība;
 • Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana;
 • Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.

Tāpat uz jaunatni attiecas arī Pamatnostādņu 2. mērķis ir „Vienlīdzīgas iespējas īpaši atbalstāmo bērnu un jauniešu grupām” un definētais 4. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

Programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  un Valsts izglītības satura centrs. Programmas finansējuma saņēmēji ir IZM, JSPA un VISC, kā arī atklātos projektu konkursos noteiktie projektu īstenotāji un pakalpojumu sniedzēji. Īstenojot programmā noteiktos pasākumus, projektu vai pasākumu īstenotāji ievēro Publisko iepirkumu likumu, kā arī citus normatīvos aktus. Kā partneri satura izstrādē vairākos pasākumos norādīta arī biedrība “Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS), biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” (LJP), Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), pašvaldības un nevalstiskās organizācijas (NVO).

Kopējais programmas budžets 2023. gadā paredzēts 1 328 902.00 EUR. Programma stājas spēkā š.g. 1. janvārī.


JAUNATNES POLITIKAS VALSTS PROGRAMMA 2022. – 2024. GADAM

(Stājās spēkā 01.01.2022.)

Jaunatnes politikas valsts programma 2022. – 2024. gadam ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

Programmā iekļautie pasākumi ir izvirzīti, ievērojot Eiropas Savienības (turpmāk – ES) un valsts līmeņa attīstības plānošanas dokumentus, kas nosaka jaunatnes politikas nozares prioritātes.  

Programmas mērķis – ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam (projekts) definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem, kā Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2021. – 2023. gadam (projekts) noteiktajam.

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam 3. mērķis ir “Jauniešu pilnvērtīga un vispusīga attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošana un līdzdalības stiprināšana”, un pamatnostādnēs izvirzītais jaunatnes politikas mērķis ir radīt iespējas visu jauniešu attīstībai un labklājībai, stiprināt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā un līdzdalību visās dzīvēs jomās, kā arī sekmēt kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveidi valsts un pašvaldību līmenī.

Pamatnostādnēs definēti šādi rīcības virzieni:

1. rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība.

2. rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana.

3. rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.

4. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

Programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Valsts izglītības satura centrs.


2021. gada 25. maijā apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2021.-2023. gadam.

Jaunatnes politikas valsts programma ir izstrādāta, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu jaunatnes politikas īstenošanu Latvijā un nodrošinātu ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu īstenošanu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanu jaunatnes jomā.

Programmas mērķis ir ar informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu nodrošināt darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai un palīdzētu katram jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim.

Šajā gadā Programmas izstrāde sakrīt ar jauna jaunatnes politikas plānošanas perioda uzsākšanu. Attiecīgi Programmā ietvertie pasākumi ir pakārtoti jaunajās Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam definētajam mērķim, rīcības virzieniem un uzdevumiem.

Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam definēti rīcības virzieni:

 1. rīcības virziens: Darba ar jaunatni kvalitatīvas un ilgtspējīgas sistēmas izveide un attīstība.
 2. rīcības virziens: Plašākas un aktīvākas jauniešu līdzdalības veicināšana.
 3. rīcības virziens: Darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguves veicināšana.
 4. rīcības virziens: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanas veicināšana.

Savukārt jaunajās Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027. gadam iekļauts apakšmērķis – stiprināt jauniešu emocionālo veselību. Līdz šim nepieredzētā situācija, izplatoties Covid-19 vīrusam, izraisīja virkni ierobežojumu, radīja ietekmi uz daudzām jauniešu dzīves jomām – izglītību, nodarbinātību un brīvā laika pavadīšanu, kā arī iespaidoja mentālo labsajūtu. Lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas uz jauniešu psihoemocionālo veselību, Programmā ir iekļauti papildu pasākumi jauniešu psihoemocionālās veselības stiprināšanai 2021. gadā.

Programmā, kas ir izstrādāta nākamajiem trim gadiem, būtiskākie plānotie pasākumi kopumā ir vērsti uz darba ar jaunatni stiprināšanu pašvaldību līmenī, atbalstot aktivitātes sistēmiska darba ar jaunatni īstenošanai pēc administratīvi teritoriālās reformas. Ir plānots pastiprināti sekmēt jauniešu aktīvu pilsonisko un politisko līdzdalību, lielāku iesaisti lēmumu pieņemšanā, gan veicinot viņu līdzdalību dažādās organizācijās, gan stiprinot izglītojamo pašpārvaldes.

Tiks turpināts veicināt sabiedrības izpratni par brīvprātīgā darba nozīmi un lomu jauniešu darba tirgum un patstāvīgai dzīvei nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvē, uzlabojot brīvprātīgā darba īstenošanas sistēmu.

Kā arī ir plānots turpināt sniegt atbalstu darba ar jaunatni veicējiem, gan paaugstinot viņu profesionālās kompetences un iesaisti Eiropas Savienības u.c. programmās un projektos, gan nodrošinot piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai, tādējādi sekmējot viņu palikšanu nozarē.

Tāpat tiks turpināti pasākumi jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā, attīstot digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu. Papildus šogad plānots nodrošināt atbalsta aktivitātes jauniešiem Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai.

Tāpat kā iepriekš tiks turpināts atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā.

2021.


 


2020. gada 22. janvārī apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam.

Jaunatnes politikas valsts programma ir veidota lai nodrošinātu jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentos noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu, Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes politikas prioritātes 2020.gadam:

 • veicināt darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgu attīstību Latvijas teritorijā, t.sk., stratēģisku darba ar jaunatni plānošanu vietējā līmenī;
 • stiprināt un paplašināt darba ar jaunatni nozīmi un veidus, lai, izmantojot piemērotas pieejas un metodes, izveidotu kontaktu un iesaistītu jauniešus dažādās līdzdalības aktivitātēs;
 • sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē;
 • veicināt 11 jaunatnes mērķu ieviešanu saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam noteikto.

Īstenojot Jaunatnes politikas valsts programmu, 2020. gadā tiks turpināts darbs, lai veicinātu ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu un darba ar jaunatni sistēmas turpmāku pilnveidošanu pašvaldībās, sekmējot un atbalstot pašvaldību sadarbību starp novadiem, kā arī starpinstitūciju sadarbību pašvaldībās.

Tāpat kā iepriekš tiks turpināts atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā. Tāpat tiks sniegts atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām un jauniešu līdzdalības veicināšanai, kā arī atbalsts jauniešu aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību.

Lai nodrošinātu atbalsta mehānismu darbā ar jaunatni iesaistītajām personām turpināsies mācības jaunatnes lietu speciālistiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī tiks nodrošinātas iespējas labās prakses pārņemšanai un pieredzes apmaiņai starp pašvaldībām.

2020.


2019.


2018.


2017.


2016.