ES struktūrfondi
Aicinām augstskolas savlaicīgi izpildīt priekšnoteikumu dalībai 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" atklātajās projektu iesniegumu atlasēs

 2018.gada 9.janvārī Ministru kabinetā ir pieņemti noteikumi Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – 8.2.1.SAM MK noteikumi Nr.27). Saskaņā ar 8.2.1. SAM MK noteikumiem un 8.2.1. SAM otrās atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem augstākās izglītības institūcijām projektu iesniegumu pielikumā ir jāiekļauj studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāns, kas saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotu komisiju.

IZM komisijai lēmumi par minēto plānu saskaņošanu jāpieņem ne vēlāk kā līdz š.g. 30.aprīlim.  8.2.1.SAM otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš plānots š.g. jūnijā.

 Ievērojot iepriekš minēto, aicinām augstākās izglītības institūcijas, kuras plāno piedalīties 8.2.1.SAM otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā, saskaņā ar 8.2.1.SAM MK noteikumu Nr. 27  2.10.apakšpunktā minēto, iesniegt plānus IZM līdz š.g. 1.martam.

Minētam plānam ir jāietver:

no jauna izveidojamo un slēdzamo studiju programmu uzskaitījums (dalījumā pa studiju virzieniem), veicamo izmaiņu pamatojums, laika grafiks plānotajām darbībām, esošo resursu raksturojums jauno studiju programmu izveidei un īstenošanai, attiecīgo nozaru profesionālo organizāciju viedoklis.

Plānā ir jāidentificē galvenie sadarbības partneri augstākās izglītības institūcijas iekšienē (citas studiju programmas, institūti, laboratorijas, pētniecības centri, atbalsta nodaļas, studentu un/vai absolventu organizācijas, utt.), citas Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības institūcijas un zinātniskās institūcijas, ar kurām kopā plānots veidot un īstenot studiju programmas Eiropas Savienības valodās (jebkura līmeņa) vai kopīgās doktorantūras studiju programmas (latviešu valodā vai citās Eiropas Savienības valodās), kā arī jāizvērtē, kāds būs potenciālais studējošo skaits jaunajās studiju programmās. Plānojot doktorantūras studiju programmas izstrādi, jāpamato tās saistība ar augstākās izglītības institūcijas pētniecības kapacitāti.

Vēršam uzmanību, ka studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāns ir izvērsts turpinājums augstākās izglītības institūcijas attīstības stratēģijā iekļautajam izglītības programmu attīstības plānam.

Izstrādājot plānu, aicinām ņemt vērā 8.2.1.SAM otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku (apstiprināti 2017.gada 27.novembra Uzraudzības Komitejā), īpašu uzmanību pievēršot 3.1.1. un 3.1.2.kritērijam.

Saskaņā ar 8.2.1.SAM otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā sniegto skaidrojumu pie 3.1.1.kritērija:

1) tām augstākās izglītības institūcijām, kuras īsteno 12 vai vairāk studiju programmas (neskaitot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī studiju programmas studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", kas tiks norādītas 8.2.1.SAM 1.kārtā), ir jānodrošina, ka slēdzamo studiju programmu īpatsvars ir 30% no kopējā studiju programmu skaita , lai saņemtu 3.1.1.kritērijā noteikto minimālo punktu skaitu;

2) tām augstākās izglītības institūcijām, kuras īsteno 11 vai mazāk studiju programmas (neskaitot 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, kā arī studiju programmas studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", kas tiks norādītas 8.2.1.SAM 1.kārtā), 3.1.1.kritērijs nav izslēdzošs.

Saskaņā ar 8.2.1.SAM otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikā sniegto skaidrojumu pie 3.1.2.kritērija:

1) tām augstākās izglītības institūcijām, kuras īsteno 12 vai vairāk studiju programmas (neskaitot studiju programmas studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", kas tiks norādītas 8.2.1.SAM 1.kārtā), ir jānodrošina, ka jaunizveidoto studiju programmu īpatsvars ir 5% no kopējā studiju programmu skaita , lai saņemtu 3.1.2.kritērijā noteikto minimālo punktu skaitu;

2) tām augstākās izglītības institūcijām, kuras īsteno 11 vai mazāk studiju programmas (neskaitot studiju programmas studiju virzienā "Izglītība, pedagoģija un sports", kas tiks norādītas 8.2.1.SAM 1.kārtā), ir jānodrošina, ka tiks izstrādāta vismaz viena jauna studiju programma.

Tām valsts dibinātām augstākās izglītības institūcijām, kurām līdz šim nav ar IZM saskaņota augstākās izglītības institūcijas attīstības stratēģija, bet kuras  plāno iesniegt projektu iesniegumu 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmajā kārtā, lai izpildītu Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.25 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 2.4. un 16.punktā noteiktās prasības,  līdz 2018.gada 5.martam ir jāiesniedz IZM saskaņošanai augstākās izglītības institūcijas attīstības stratēģiju, kas ietver vismaz studiju satura, institūcijas pārvaldības, personāla, infrastruktūras, starptautiskās sadarbības un pētniecības attīstības mērķus, virzienus un prognozes.