ES struktūrfondi
Augstskolas uzaicinātas izstrādāt projektus pedagogu studiju programmu fragmentācijas mazināšanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu sešām augstākās izglītības iestādēm pieteikties Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai īstenotu projektus pedagogu studiju programmu fragmentācijas mazināšanai un resursu koplietošanas stiprināšanai. Pirmajai kārtai projektu īstenošanai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 3 000 000 eiro, ko veido ESF fonda finansējums – 2 550 000 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 450 000 eiro. 


Daugavpils Universitāte, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija projekta ietvaros var izstrādāt, licencēt un aprobēt jaunas pedagoģijas studiju programmas. Tāpat ESF atbalsts paredzēts studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” akreditācijai EQAR aģentūrā. Studentiem, kas būs uzņemti projekta ietvaros izstrādātajās pedagogu studiju programmās un sniegs ieguldījumu to aprobācijas īstenošanā, tiks izmaksātas stipendijas - otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un maģistra studiju programmas studentam līdz 199,2 eiro mēnesī, doktora studiju programmas studentam – līdz 227,6 eiro mēnesī.

CFLA pirmās kārtas iesniegumus projektu īstenošanai pieņems līdz š.g. 12. aprīlim.

ESF atbalsts studiju programmu fragmentācijas mazināšanai paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" ietvaros. Informācija par  CFLA izsludināto atlasi un projektu iesniegumu sagatavošanai nepieciešamie dokumenti pieejami  CFLA tīmekļa vietnē sadaļā izsludinatas-atlases.