ca2

2018. gada 14. decembrī Rīgā notika forums “Baltijas un Centrālāzijas valstu pārrobežu sadarbība augstākās izglītības attīstībai”, kas pulcēja vairāk nekā 70 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Turkmenistānas un Uzbekistānas izglītības ministrijām, aģentūrām un augstskolām.

Foruma mērķis bija apspriest būtiskākos augstākās izglītības politikas darba kārtības jautājumus abos reģionos, lai veicinātu labāku izpratni par citu valstu izglītības sistēmām un prioritātēm, kā arī sniegtu iespēju stiprināt sadarbību starp Baltijas un Centrālāzijas valstīm augstākās izglītības jomā. Forums veicināja jaunu kontaktu veidošanu, lai nākotnē sekmētu akadēmiskā personāla un studentu mobilitāti un kopīgu projektu izstrādi.

“Centrālāzijas reģions ir viena no Latvijas ārpolitikas prioritātēm. Esam izveidojuši konstruktīvu gan divpusējo sadarbību, gan sadarbību starptautisko organizāciju ietvaros. Kopš mūsu prezidentūras ES Padomē 2015.gadā Centrālāzijas reģions pastāvīgi ir arī ES politiskās uzmanības centrā,” foruma atklāšanas uzrunā uzsvēra Ārlietu ministrijas Divpusējo attiecību direkcijas vadītājs, vēstnieks Ilgvars Kļava. “Studentu mobilitātei un sadarbībai starp augstākās izglītības iestādēm ir būtiska nozīme, veidojot iedzīvotāju tiešus kontaktus. Latvijas augstskolās mācās vairāk nekā 1000 uzbeku un vairāk nekā 300 kazahu studentu, uzskatu, ka šie jaunie profesionāļi ne tikai veicinās savu valstu attīstību, bet arī nesīs jaunas idejas sadarbības paplašināšanai ar Latviju,” teica I.Kļava.

Forumā piedalījās arī Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Grēms Vilkijs (Graham Wilkie), sniedzot ieskatu par ES augstākās izglītības politikas attīstības virzieniem un prioritātēm, veidojot augstas kvalitātes, iekļaujošas, inovatīvas, efektīvas un uz sadarbību vērstas augstākās izglītības sistēmas Eiropā. ES projekti paver plašas Eiropas un Centrālāzijas sadarbības iespējas jau šodien, un vēl plašākas pēc 2021. gada jaunā Erasmus+ ietvaros.

Augstākās izglītības kvalitāte, pedagogu loma mūsdienu izglītības sistēmās, kā arī sadarbības iespēju paplašināšana ir jautājumi, kas būtiski un saistoši gan Eiropā, gan Centrālāzijā. Foruma otrajā daļā notika darbs trīs darba grupās, dodot iespēju padziļinātām diskusijām un pieredzes apmaiņai. Piemēram, darba grupā par pedagogu izglītību, tās dalībnieki definēja jomas, par kurām ir interese visām pusēm un kurās varētu potenciāli attīstīt sadarbību, tostarp, pedagogu profesionālā pilnveide, STE(A)M izglītība, pedagogu profesijas prestiža celšana, pedagogu spējas strādāt multikulturālajā vidē u.c. Darba grupā par mobilitātes iespējām tās dalībnieki diskutēja, kā veidot veiksmīgas partnerības un sagatavot veiksmīgus projektu pieteikumus, kā arī novērst dažādus mobilitātes šķēršļus, kas saistīti ar svešvalodu zināšanām, vīzu iegūšanu u.c.

“Centrālāzijas valstis vienmēr bijušas nozīmīgs sadarbības partneris augstākajā izglītībā, to parāda līdzšinējā un arvien pieaugošā mūsu augstskolu sadarbība ar Centrālāzijas valstīm. Latvija kopš 2014. gada ir atbalstījusi Eiropas Savienības un Centrālāzijas izglītības platformu, tostarp 2015. gadā organizējot pirmo Eiropas Savienības un Centrālāzijas izglītības ministru sanāksmi Rīgā. Šo gadu laikā Latvijas izglītības jomas eksperti ir regulāri snieguši atbalstu Centrālāzijas valstīm un dalījušies pieredzē par mūsu sasniegumiem augstākajā un profesionālajā izglītībā, kā arī iepazinuši Centrālāzijas valstu izglītības sistēmas gan šīs izglītības platformas, gan citos starptautiskos un divpusējos izglītības projektos,” savā uzrunā atzīmēja IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa.

Dienu pirms foruma tā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Latvijas Universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti, lai iepazītos ar universitāšu internacionalizācijas virzieniem un studiju infrastruktūru. Latvijā šobrīd studē studenti no visām piecām Centrālāzijas valstīm un, pamatojoties uz noslēgtajiem starpvaldību un starpministriju līgumiem, viņiem ir iespēja pieteikties arī Latvijas valsts stipendijām ārvalstniekiem studijām, pētniecībai un dalībai vasaras skolās.

Forumu rīkoja Izglītības un zinātnes ministrija projekta “Atbalsts izglītības jomas reformām un sadarbības veicināšanai ar Centrālāzijas valstīm” ietvaros sadarbībā ar Akadēmisko informācijas centru, foruma norisi atbalstīja LU, RSU un VIAA.