Valsts valoda Vienota skola

Lai sniegtu papildu atbalstu skolēniem sekmīgai pārejai uz izglītību valsts valodā, izglītības iestādēs (īpaši 1., 4. un 7.klasēs) vasaras un rudens brīvlaikos būs pieejamas nometnes skolēniem, bet jaunajā mācību gadā - pedagogu palīgi klasēs ar izteiktu lingvistisko daudzveidību. Atbalsta pasākumu īstenošana tiek nodrošināta ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu 1,1 miljonu eiro apmērā. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos, kas vakar, 2023. gada 13.jūlijā, apstiprināti valdībā.

“Vienotas skolas izveide Latvijā, ko esmu izvirzījusi par vienu no galvenajām prioritātēm,  ir stratēģisks un valsts drošības jautājums. Tas prasa gan stingru procesa uzraudzību, gan atbilstošus atbalsta pasākumus visām iesaistītajām pusēm, un šie papildus piešķirtie līdzekļi bērnu nometnēm un pedagogu palīgu nodrošināšanai ir daļa no kopējā atbalsta,”  pauž izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Skolēniem ar nepietiekamām valsts valodas zināšanām augusta pēdējās divās nedēļās un rudens brīvlaikā (23. – 27.oktobris) tiks nodrošināta iespēja piedalīties īpašās adaptīvās nometnēs skolas vidē, kurās būs iespēja apgūt un stiprināt latviešu valodas prasmes. Nodarbības plānotas dienas nometnes veidā, paredzot valodas apguves nodarbības, kā arī bērnu vecumposmam atbilstošas neformālās izglītības aktivitātes, kā piemēram, rotaļnodarbības, izzinošas spēles un citas iesaistošas aktivitātes.

Lai sniegtu lielāku nepieciešamo atbalstu mācību satura apguvē latviešu valodā, ar piešķirto finansējumu, uzsākot jauno mācību gadu, būs iespēja piesaistīt pedagogu palīgus, kas prioritāri paredzēti sākumskolas vecumposma skolēniem. Pedagogu palīgus būs iespēja piesaistīt darbam mācību stundās klasēs ar lielu izglītojamo skaitu un izteikti lingvistisku daudzveidību, klasēs, kurās skolēniem ir nepieciešams papildus atbalsts nepietiekamu valsts valodas zināšanu dēļ. Tāpat tas ļaus nodrošināt skolēniem papildu atbalstu pēc mācību stundām.

Paredzēts, ka atbalstu saņems vismaz 4000 izglītojamo vairāk nekā 100 izglītības iestādēs.

Kopējais ES fondu finansējums mazākumtautību skolēnu un skolotāju atbalstam pārejai uz mācībām valsts valodā 2023. gadā paredzēts vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā, sekmējot programmas “Vienota skola” īstenošanu. Piedāvātie atbalsta risinājumi atbilst kopā ar pārejā uz mācībām latviešu valodā iesaistītajām pusēm - izglītības pārvaldēm, pašvaldībām, skolu vadītājiem, skolotājiem, vecākiem, skolēniem un izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem, – izveidotajam pārejas uz mācībām latviešu valodā ieviešanas plānam.

Jau 27.jūnijā valdībā apstiprināti noteikumu grozījumi, kas paredz ES fondu finansējumu 0,4 miljonu eiro apmērā pedagogiem, kuri strādā lingvistiski neviendabīgā vidē, paredzot atbalstu profesionālās kompetences pilnveidei pedagogiem organizētās nometnēs un semināros, , ka arī nodrošinot dažādus mācību materiālus un metodiskos ieteikumus.

Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 30. augusta noteikumos Nr. 589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.