ES fondi Pētniekiem Zinātne
augstskolas absolvente

Decembrī Izglītības un zinātnes ministrija uzsāks 2017. gada un 2021. gada augstākās izglītības studiju programmas absolventu izglītības, prasmju, karjeras un mobilitātes pētījumu. Starptautiski salīdzinošais “EUROGRADUATE 2022” otrais pilotpētījums norisinās Eiropas Savienības dalībvalstīs ar mērķi analizēt absolventu konkurētspēju. Pētījumu veiks Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar pētījumu un konsultāciju kompāniju TNS Latvija.

Kā norāda ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dmitrijs Stepanovs: „Absolventu izglītības, prasmju, karjeras un mobilitātes aspekti ir svarīgi, lai veidotu vienotu Eiropas izglītības telpu, kura identificētu talantus, kā arī konkurētspējīgas studiju un pētniecības iespējas. Absolventu atsauksmes var palīdzēt uzlabot mācību rezultātus, nodarbinātības rādītājus,  novērst prasmju trūkumus vai neatbilstības, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu. Starptautiski salīdzināmi dati ļauj veikt salīdzinošo novērtējumu un noteikt tās jomas, kurām jāpievērš pastiprināta uzmanība un jāveic mērķtiecīgi ieguldījumi, lai sasniegtu lielāku efektivitāti.”

Pētījums sniegs informāciju par 2017. gada un 2021. gada augstskolu absolventu iegūto izglītību, kompetencēm, prasmēm, mobilitāti, neformālo izglītību, nodarbinātību un bezdarbu. Šie rādītāji ļaus iegūt reālu ainu studentiem, augstākās izglītības iestādēm, darba devējiem un valsts institūcijām un politikas veidotājiem par absolventu konkurētspēju, kā arī ļaus plānot racionālu un efektīvu nodokļu maksātāju finansējuma izlietošanu sabiedrības interesēs.

Pētījums absolventu monitoringa pilnveidei

Starptautiski salīdzinošais “EUROGRADUATE 2022” otrais pilotpētījums sniegs datus par absolventu nodarbinātību un to ietekmējošiem apstākļiem, un būs kā pamats metodoloģijas izstrādei absolventu aptauju organizēšanai nacionālā līmenī.

Pētījuma rezultāti iekļausies izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā un būs pamats pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanai, investējot valsts budžeta līdzekļus kvalitatīvā izglītībā. Pētījumā tiks iegūti objektīvi un reprezentatīvi dati, kas atspoguļos absolventu novērtējumu studiju kvalitātei, kā arī ļaus novērtēt studiju laikā iegūto kompetenču ietekmi uz konkurētspēju darba vidē un personīgo izaugsmi. Izglītības un zinātnes ministrija strādā pie absolventu monitoringa datu padziļinātas analīzes, ar mērķi iekļaut pētījumā izgaismotos kritērijus studiju programmu akreditācijā.

Izglītības kvalitātes monitorings

Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija kopš 2017. gada sistēmiski ievieš iniciatīvas profesionālās un augstākās izglītības absolventu monitoringa sistēmas izveidei un stiprināšanai Eiropas Savienības dalībvalstīs, tiek plānots pakāpeniski ieviest starptautiski salīdzinošu novērtējumu ar regularitāti reizi četros gados. 

Piedalīšanās “EUROGRADUATE 2022” otrajā pilotpētījumā dod iespēju Latvijā izveidot un aprobēt metodoloģiju kvalitatīvu datu savākšanai un ar nacionālajiem jautājumiem papildinātas aptaujas anketas izveidei.  Tāpat pilotpētījums Latvijai ļauj  kvalitatīvi sagatavoties regulāriem absolventu monitoringiem nākotnē.

Latvijā  “EUROGRADUATE 2022” pētījumu līdz 2024. gada 1.martam īsteno ar Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas projekta “Absolventu monitoringa sistēmas attīstība Latvijā” atbalstu. Granta līguma Numurs: 101060051 – GT – Latvia.

Uzziniet vairāk par EUROGRADUATE 2022 pētījumu mājas lapā https://www.eurograduate.eu/.

 

lidzfinanse ES
eurograduate