Augstskolu reforma
raksta ar zīmuli

Lai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) varētu attīstīt veselības un sporta zinātnes nozari ne tikai  Latvijā, bet arī starptautiski, šodien Valdība lēma LSPA no 2026.gada 1. janvāra integrēt Rīgas Stradiņa universitātē (RSU). Reorganizācijas ietvaros LSPA iekļausies RSU ekosistēmā atsevišķas struktūrvienības statusā ar savu akadēmisku un zinātnisku autonomiju. Ievērojot noteikto kārtību un labas pārvaldības principus, lēmums par LSPA integrāciju RSU sagatavots sadarbībā ar iesaistītam augstskolām, ministrijām, nozari pārstāvošām organizācijām un virzot tos izskatīšanai valdībā.

„Šobrīd augstākajā izglītībā notiek spēcīgas pārmaiņas, kad visa nozare apvienojas un tiecas pretī izcilībai. Izcilībai ne tikai izglītības jomā, bet arī pētniecības, starptautiskās sadarbības, inovāciju un zinātnes komercializācijas jomā. Mūsu uzdevums ir veidot ekosistēmu, kas darbojas kā magnēts, kas vienā vietā pievelk talantīgus zinātniekus, studentus un uzņēmējus ne tikai no Latvijas, bet visas pasaules. Augstskolas kvalitātes priekšnoteikums ir spēcīga zinātniskā darbība, kas ir funkcionāli integrēta studiju procesa ietvaros. Saskaņā ar Augstskolu likuma grozījumiem arī visām augstskolām ir jākvalificējas zinātniskās institūcijas statusam un jāveic zinātniskā darbība” pauž izglītības uz zinātnes ministre Anita Muižniece.

LSPA turpinās pastāvēt kā RSU LSPA struktūrvienība un īstenos studiju programmas akreditētajā studiju virzienā "Veselības aprūpe” un "Izglītība, pedagoģija un sports" pārņemot no LSPA darba tiesiskās attiecības ar LSPA akadēmisko un vispārējo personālu un studējošajiem.  Jaunā struktūrvienība pārņems saistības, ko LSPA uzņēmusies darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros un pārņems LSPA valdījumā esošos nekustamos īpašumus.

LSPA integrācija RSU veicinās pētniecības izcilību veselības un sporta zinātnes nozarē, kā arī  valsts sporta politikas jomas attīstību. LSPA saglabās savu nosaukumu un simboliku, savukārt RSU resursi nodrošinās augstāku kvalitāti izglītības studijām un pētniecībai, augstskolas varēs kopīgi izmantot, studentu pakalpojumus, IT sistēmas, projektu vadības, juridiskos un citus resursus. 

Darbs pie augstskolu reorganizācijām notiek jau ilgāku laiku, kad 2021.gada 14.septembrī Ministru kabinets, apstiprinot rīkojumu "Par valsts augstskolu tipiem", uzdeva ministrijai, ievērojot Augstskolu likuma 11.pantā noteikto par augstskolu apvienības un augstskolu apvienības padomes izveidošanu valsts augstskolu reorganizācijas ietvaros, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta rīkojuma projektu par LSPA, Banku augstskolas (BA), Liepājas Universitātes (LiepU) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) reorganizāciju. Lēmums par to ir apstiprināts šā gada pavasarī saskaņā ar 2022. gada 1. februārī Ministru kabinetā apstiprināto Ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Zinātnes un augstākās izglītības finansējuma sasaiste ar zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem”.

Augstākās izglītības reformu galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, ko piedāvā efektīvi pārvaldītas augstākās izglītības iestādes. LSPA, BA, RTA un LiepU reorganizācija nepieciešama, lai saglabātu šo augstskolu darbības integritāti un studiju programmu īstenošanas turpināšanas ilgtspēju, piesaistot papildu resursus.  Reorganizācijas atbalstam ir pieejams Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējums, jaunā plānošanas perioda struktūrfondu finansējums, valsts budžeta finansējums vidējā termiņā ir pakārtots šo plašo un sistēmisko pārmaiņu ieviešanai augstākajā izglītībā un zinātnē. Pēc lēmumu pieņemšanas par konsolidāciju augstskolām jau 2023. gadā tiks piešķirts zinātnes bāzes finansējums atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem.