Izglītība Valsts valoda Vienota skola
Skolēni

Atbalstam mācībām mazākumtautību skolēniem vispārējā un speciālajā izglītībā sekmīgai pārejai uz izglītību valsts valodā (īpaši 1., 4. un 7. klasēs) no jaunā mācību gada līdz šā gada 31. decembrim valsts sniegusi papildu finansējumu 1,7 miljonu eiro apmērā, lai skolās un pirmsskolās varētu nodrošināt papildu pedagogu palīgus, logopēdus un skolotājus pagarinātajās dienas grupās. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos un rīkojums par finanšu līdzekļu piešķiršanu  no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas šodien, 2023. gada 29. augustā, apstiprināti valdībā.

Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša: “Vienota skola latviešu valodā ir stratēģisks un valsts drošības jautājums, stiprinot piederību nācijai un Latvijas valstij. Šodien piešķirtie līdzekļi ir svarīgs solis, lai bērniem ar atšķirīgām valsts valodas zināšanām nodrošinātu nepieciešamo atbalstu un palīdzību. Tas ļaus mums pārtraukt nepamatoti ieilgušo skolu segregāciju, dodot iespēju mūsu bērniem augt un mācīties kopā, just piederību savai valstij. Svarīgi apzināties, ka pāreja uz latviešu valodu visās skolās ir valstiski nozīmīgs un neatgriezenisks process.”

Izvērtējot situāciju izglītības iestādēs, kā arī apzinot skolu vadību, vecāku un pedagogu pausto secināts, ka divas visvairāk nepieciešamās un gaidītās atbalsta formas no valsts puses ir pedagoga palīgi ikdienas mācībās un pagarinātās dienas grupas. Pedagogu palīgi ir nepieciešami, lai paplašinātu latvisku vidi klasē, skolas vidē un ārpusklases pasākumos, sniedzot atbalstu bērniem, pārvarot sociāli emocionālas grūtības, veidojot savstarpējas uzticības attiecības un veicinātu valodas un kultūras apguvi pozitīvā vidē, atbalstītu pedagogus ikdienas darbā un līdzsvarotu dažādas skolēnu vajadzības un intereses klasē, nodrošinot iekļaujošu izglītību un efektīvu mācību procesu. Savukārt, pagarinātās dienas grupas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu individuālu pieeju skolēnam ārpus mācību stundām, sniegtu atbalstu mācību satura apguvei, tostarp mājas darbu izpildei, īpaši gadījumos, ja vecākiem valodas prasmju dēļ ir ierobežotas iespējas sniegt atbalstu bērniem mācībās. Tāpat darbs pagarinātās dienas grupā, sniedz iespēju atslogot pedagogu darbu un bērniem palīdz pārvarēt sociāli emocionālās grūtības, kā arī sekmē līdzdalības iespējas latviskā vidē.

Šā gada pirmajiem četriem mācību mēnešiem, līdz 31. decembrim, no valsts budžeta papildus piešķirtais finansējums paredzēts darba samaksai pedagoga palīgiem un pagarinātās dienas grupas skolotājiem pamatizglītībā, kā arī pedagoga palīgiem un logopēdiem pirmsskolā vispārējās un speciālās izglītības programmās. Papildu finansējumu plānots piešķirt līdz 2026.gada 31.augustam. Turpmākajiem gadiem Izglītības un zinātnes ministrija nepieciešamo finansējumu ir iekļāvusi budžeta prioritārajos pasākumos. Īpaša uzmanība turpmākajos gados pievērsta vienotas skolas, kas paredz pāreju uz izglītību valsts valodā ieviešanai, nodrošinot kompleksus atbalsta pasākumus pedagogiem, kā arī mazākumtautību izglītojamiem latviešu valodas lietošanas paradumu stiprināšanai. 2024. gadā budžeta prioritārajos pasākumos papildus atbalstam pedagogu atlīdzības nodrošināšanai nepieciešami 8,4 miljoni eiro, 2025. gadā – 6 miljoni eiro, bet 2026. gadā – 4 miljoni eiro.

Lai sniegtu lielāku nepieciešamo atbalstu mācību satura apguvē latviešu valodā, ar piešķirto finansējumu jaunajā mācību gadā būs iespēja piesaistīt pedagogu palīgus, kas prioritāri paredzēti sākumskolas vecumposma skolēniem. Pedagogu palīgus būs iespēja piesaistīt darbam mācību stundās klasēs ar lielu izglītojamo skaitu un izteikti lingvistisku daudzveidību, klasēs, kurās skolēniem ir nepieciešams papildus atbalsts nepietiekamu valsts valodas zināšanu dēļ. Tāpat tas ļaus nodrošināt skolēniem papildu atbalstu pēc mācību stundām pagarinātajās dienas grupās.

Piešķirtais papildu finansējums sniedz iespēju skolām piesaistīt pedagogus, atbalsta personālu, piemēram, pedagoga palīgus, logopēdus, psihologus, sociālos pedagogus, kā arī pagarinātās dienas grupas skolotājus, lai nodrošinātu izglītojamiem nepieciešamo atbalstu mācību stundās vai rotaļnodarbībās,  individuālajās un pagarinātās dienas grupas nodarbībās, nodrošinot, ka pirmsskolas izglītībā un pamatizglītībā izglītojamiem ir tiesības saņemt individualizētu un personalizētu atbalstu valsts valodas prasmes apguvei, ja tas nepieciešams.

Pedagoga palīgs sadarbosies ar mācību priekšmetu skolotājiem, piemēram, sniedzot atbalstu mācību stundās - sociālajās zinībās, matemātikā, dabaszinībās, bioloģijā, ģeogrāfijā vai mācību jomās pirmsskolas izglītībā: valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā un citās mācību jomās, kā arī iedrošinās un atbalstīs izglītojamo lietot valsts valodu grupu darba prezentēšanā un viedokļa izteikšanā. Pedagoga palīgs sekos līdzi izglītojamā valodas apguves izaugsmes dinamikai, konsultēs vecākus par iespējamo atbalstu viņu bērnu valodas attīstībai.

Pagarinātās dienas grupas skolotājs nodrošinās atbalstu izglītojamo valodas prasmju attīstīšanai, organizēs didaktiskās rotaļas un spēles latviešu valodas prasmju attīstīšanai, sniegs izglītojamajam atbalstu mājas darbu sagatavošanā, kuru izpratnei un veikšanai izglītojamam ir nepietiekamas latviešu valodas prasmes, radīs situācijas izglītojamo latviešu valodas sarunvalodas prasmju pilnveidei, lai nodrošinātu aktīvu līdzdalību mācību procesā. 

Jau līdz šim, pārejai uz mācībām valsts valodā 2023. gadā mazākumtautību skolēnu un skolotāju atbalstam nodrošināts Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā, sekmējot programmas “Vienota skola” īstenošanu. Piedāvātie atbalsta risinājumi atbilst kopā ar pārejā uz mācībām latviešu valodā iesaistītajām pusēm - izglītības pārvaldēm, pašvaldībām, skolu vadītājiem, skolotājiem, vecākiem, skolēniem un izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem, – izveidotajam pārejas uz mācībām latviešu valodā ieviešanas plānam.

 

Ministru kabineta noteikumi Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” un rīkojums “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.