Valsts valoda
Letonika

2022. gada 4. februārī Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludina valsts pētījumu programmas (VPP) "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" projektu pieteikumu atklātā konkursa 2. kārtu. Programma izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumam Nr. 475 “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai””.   Programmas 2. kārtas mērķis ir Ministru kabineta rīkojuma 6.5.1. apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpilde – mūsdienu latviešu valodas attīstības un lietojuma izpēte. Šis uzdevums paredz mūsdienu latviešu valodas pētniecību ar statistiskās, vizualizācijas un korpuslingvistikas metodēm, kā arī jaunu lingvistikas metožu un teoriju lietojumu un jaunu terminu izstrādi latviešu valodniecībā.

Programmas ietvaros konkursa 2. kārtai pieejamais kopējais valsts budžeta finansējums ir 427 000 eiro, un tā tiek finansēta no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas 05.00.00 "Zinātne" apakšprogrammas 05.12.00 "Valsts pētījumu programmas" līdzekļiem.  Konkursa 2. kārtā tiks izraudzīts un finansēts viens projekts, kura īstenošanas laiks ir 32 mēneši no līguma par projekta īstenošanu spēkā stāšanās dienas.

Projektu konkursam var pieteikties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un  atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, 30 kalendāro dienu laikā kopš konkursa izsludināšanas, t.i. līdz 2022. gada 7. martam (plkst. 23.59).

Informatīvais vebinārs projektu pieteikumu iesniedzējiem šoreiz netiks rīkots, taču interesenti ir laipni aicināti uzdot jautājumus, rakstot uz elektroniskā pasta adresi vpp@lzp.gov.lv

VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” virsmērķis ir veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību Latvijā, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. Programmas projektiem ir jārada jaunas zināšanas un risinājumi, kas sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. Tas ietver valodas, vēstures, kultūras, latviešu un mazākumtautību identitātes pētniecību, izglītības transformācijas iespēju izpēti, kā arī nepieciešamā cilvēkkapitāla paplašināšanu.

Projektu konkursa nolikums, projekta pieteikuma veidlapas un cita dokumentācija pieejami šeit.