ES fondi Valsts valoda

Jau vasaras brīvlaikā būs pieejami dažādi izglītojoši pasākumi, lai sniegtu papildu atbalstu skolēniem un skolotājiem sekmīgai pārejai uz izglītību valsts valodā pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī vispārējās izglītības iestādēs (īpaši 1., 4. un 7.klasēs). Atbalsta pasākumu īstenošana tiek nodrošināta ar Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumu. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos, kas šodien, 2023. gada 27.jūnijā, apstiprināti valdībā. 

Ar piešķirto finansējumu pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas skolotājiem mācību satura īstenošanai latviešu valodā, iesaistot Latviešu valodas aģentūru, nodrošinās profesionālās kompetences pilnveidi un mācību metodiskos līdzekļus. Tā piemēram, pedagogiem, kuri strādā lingvistiski neviendabīgā vidē, tiks organizētas īpašas vasaras nometnes, kursi un semināri, kā arī nodrošinātas citas profesionālās kompetences pilnveides iespējas. Lai sniegtu atbalstu skolotājiem, uzsākot jauno mācību gadu, paredzēts nodrošināt arī dažādus mācību materiālus un metodiskos ieteikumus, kas palīdzēs darbā ar skolēniem lingvistiski neviendabīgā vidē. 

Arī tiem mazākumtautību skolēniem, kuri jaunajā mācību gadā uzsāk mācības valsts valodā, plānoti dažādi iesaistoši atbalsta pasākumi – vasaras nometnes pirms mācību gada, kā arī nometne rudens brīvlaikā. Tāpat plānots, ka ar papildus finansējumu skolās mācību gada sākumā tiks nodrošināts skolotāju palīgu atbalsts mācību procesā. Kopumā plānots, ka atbalsta pasākumi pārejai uz izglītību latviešu valodā būs pieejami aptuveni 4200 skolēniem no vairāk nekā 100 skolām visā Latvijā. 

Kopējais ES fondu finansējums mazākumtautību skolēnu un skolotāju atbalstam pārejai uz mācībām valsts valodā 2023. gadā paredzēts vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā, sekmējot programmas “Vienota skola” īstenošanu. Piedāvātie atbalsta risinājumi atbilst izveidotajam pārejas uz mācībām latviešu valodā ieviešanas plānam, kas radīts kopā ar iesaistītajām pusēm - izglītības pārvaldēm, pašvaldībām, skolu vadītājiem, skolotājiem, vecākiem, skolēniem un izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem. 

Šodien valdībā virzītie Ministru kabineta noteikumu grozījumi paredz piešķirt ES fondu finansējumu skolotāju atbalstam 0,4 miljonu eiro apmērā un atbrīvot neizmantoto ES fondu finansējumu skolēnu atbalstam. Plānots, ka tuvākajā laikā valdībā apstiprināšanai tiks virzīti Ministru kabineta noteikumu grozījumi skolēnu atbalstam 1,1 miljonu eiro apmērā. 

 

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 24.novembra noteikumos Nr. 670 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” īstenošanas noteikumi”” un grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 9.janvāra noteikumos Nr.25 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”” pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.