Zinātne Zinātnes komunikācija

Seminārs par zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem 17.03.2021. (LV)

Presentation of international evaluation of scientific institutions activity 17.03.2021. (ENG)

Trešdien, 17. martā, plkst. 11.00-14.00 Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina piedalīties seminārā par zinātnisko institūciju starptautiskā novērtējuma rezultātiem. Pasākumā Technopolis Group pārstāvji informēs par Latvijas zinātnisko institūciju neatkarīgo ārvalstu ekspertu novērtējumu, kā arī iezīmēs būtiskākās rekomendācijas nākošajā sešu gadu periodā.

17.03. semināra “Zinātnisko institūciju novērtējama rezultāti” prezentācijas

2019. gadā Izglītības un zinātnes ministrija uzsāka zinātnisko institūciju darbības starptautisko novērtējumu, kura ietvaros Technopolis Group piesaistītie neatkarīgie ārvalstu zinātniskie eksperti sešās zinātnes nozaru grupās izvērtēja 38 valsts un privāto zinātnisko institūciju darbību, kopskaitā 65 izvērtējamās vienības. Novērtējums noritēja no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada decembrim.

Novērtējums organizēts saskaņā ar 2018. gada 2. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 619. “Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība”. Atklātā konkursa rezultātā 2019. gada 4. oktobrī starp IZM un Technopolis Group noslēgts līgums par zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma īstenošanu, tajā skaitā novērtējuma metodoloģijas izstrādi, ārvalstu ekspertu piesaisti un novērtējuma darba organizāciju, kā arī ārvalstu ekspertu ziņojuma par zinātnisko institūciju novērtējumu sagatavošanu. Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izraisītos ceļošanas ierobežojumus un veselības riskus, 2020. gadā tika nodrošināta iespēja institūciju vizītes veikt ne tikai klātienē, bet arī attālināti vai daļēji attālināti. Novērtējuma mērķis ir zinātnisko institūciju darbības kvalitātes uzlabošana, starptautiskās konkurētspējas palielināšana, zinātniskās darbības ietekmes vecināšana uz valsts ekonomisko attīstību, sekmīgāka iekļaušanās Eiropas Pētniecības telpā un valsts konkurētspējas palielināšana, kā arī efektīvas un pierādījumos balstītas valsts zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju politikas īstenošana. Novērtējuma uzdevums ir atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 41. panta pirmajai daļai analizēt Latvijas zinātnisko institūciju darbību, izvērtējot to zinātniskās darbības kvalitāti, zinātniskās darbības ietekmi uz attiecīgo zinātnes nozari, zinātniskās darbības ekonomisko un sociālo ietekmi, kā arī zinātniskās institūcijas infrastruktūru, tās attīstības potenciālu.

Novērtējuma rezultātā zinātniskās institūcijas saņēma starptautisko ekspertu grupu rekomendācijas zinātnisko institūciju darbības iekšējās pārvaldības uzlabošanai un zinātniskās kapacitātes stiprināšanai. Novērtējuma rezultāti tiks ņemti vērā, veidojot principus valsts zinātniskās institūcijas pētniecības un attīstības publiskā finansējuma piešķiršanai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 2. oktobra sēdes protokollēmuma Nr. 45 23.§, pēc starptautiskā novērtējuma saņemšanas IZM sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko publiskā finansējuma sasaisti ar starptautiskā novērtējuma rezultātiem.

Ņemot vērā augstskolu reformas turpmāko virzību, zinātnisko institūciju starptautiskā izvērtējuma rezultāti būs viens no augstskolu darbības kvalitātes un konkurētspējas izvērtēšanas principiem. Tāpat būtiska loma būs Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcijām ar mērķi stiprināt augstskolu un zinātnisko institūtu darbības efektivitāti, cilvēkkapitāla attīstību un zinātniskās darbības rezultātu ietekmi Latvijas ekonomikas atveseļošanai un virzībai uz augstāku pievienoto vērtību.

2019. GADA ZINĀTNISKO INSTITŪCIJU STARPTAUTISKAIS NOVĒRTĒJUMS

 

logo