Eiropas Komisijas atbalstu gūst Izglītības un zinātnes ministrijas projekts cikliskas augstākās izglītības institūciju akreditācijas ieviešanai

Erasmus+ LV logo

Lai izpildītu Valdības rīcības plānā izvirzīto uzdevumu “Sagatavot augstskolu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu, sākot ar 2024. gadu”, Izglītības un zinātnes ministrija Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” konkursā guvusi atbalstu projekta “Road Map for Implementation of Institutional Assessment” (turpmāk – Projekts) īstenošanai. Projekts atlasīts kā kvalitatīvs pieteikums, jo ir nozīmīgs Latvijas augstākās izglītības attīstības un kvalitātes pilnveides nodrošināšanā. 

Šobrīd Latvijā tiek īstenoti trīs galvenie augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas procesi: augstākās izglītības institūciju akreditācija, studiju virzienu akreditācija un jaunu studiju programmu licencēšana. No šiem studiju virzienu akreditācija ir vienīgais kvalitātes nodrošināšanas process, kas noris regulāri – cikliski. Tomēr studiju virziena un attiecīgo studiju programmu novērtējums nesniedz pilnīgu pārskatu par pašu augstākās izglītības institūciju. Tādi studiju virzienu novērtēšanas kritēriji kā studiju virziena stratēģiskā attīstība un organizatoriskā struktūra, būtu jānovērtē visas augstākās izglītības institūcijas līmenī – ieviešot ciklisku institucionālo akreditāciju.

Projekta mērķis ir pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu Latvijā un ieviest ciklisku augstākās izglītības institūciju akreditāciju kā galveno kvalitātes nodrošināšanas procedūru, tādējādi samazinot pašreizējo pārklāšanos starp dažādām esošajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, samazinot administratīvo slogu un novērtēšanas procedūru izmaksas. 

Izpratnes veicināšanai par ārējās kvalitātes novērtēšanas procedūrām un zināšanu iegūšanai par institucionālo novērtējumu un tā priekšrocībām, Projektā paredzēts  analizēt vairāku Eiropas augstākās izglītības telpas valstu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un tiesisko regulējumu, plānoti arī darbsemināri augstākās izglītības institūcijām, politikas veidotājiem un sadarbības un sociālajiem partneriem ar ārvalstu ekspertu līdzdalību. Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt koncepciju par vienmērīgu pāreju uz ciklisku augstskolu institucionālo akreditāciju Latvijā, tādejādi Projekts ir tieši vērsts uz Ministru kabineta rīkojuma Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”  pasākuma “Sagatavot augstskolu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu, sākot ar 2024. gadu” izpildi, kas paredz sagatavot un izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt priekšlikumus par augstskolu cikliskas institucionālas akreditācijas ieviešanu un priekšlikumus normatīvajam regulējumam. 

Projekta vadošais partneris ir Izglītības un zinātnes ministrija. Pārējie iesaistītie partneri: Akadēmiskās informācijas centrs, Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija un Igaunijas Augstākās izglītības un profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūra.

Projekts tiks īstenots kā centralizētais Erasmus+ projekts, kuru uzrauga Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA). Kopējais Projekta finansējums: EUR 187 428, 69.  Eiropas Komisijas finansējums apstiprinātajam projektam ir 90%, savukārt 10% apmērā katram partnerim jānodrošina līdzfinansējums. Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši.