Statuss:
Noslēdzies

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenots un Eiropas Komisijas finansiāli atbalstīts projekts „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” 
(Granta lēmuma numurs 2012-3753/001-001) risinājās no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam. Projekta kopējais finansējums -- 136 000 EUR, no kuriem Eiropas Komisija nodrošināja 102 000 eiro, bet Latvijas Valsts 34 000 eiro.

Projekta mērķi:

  • Sekmēt sadarbību un informācijas apmaiņu starp augstskolām, privātajiem partneriem, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām institūcijām ar mērķi palielināt to pieaugušo Latvijas iedzīvotāju skaitu, kuri dzīves laikā pilnveido savas prasmes, iemaņas un kvalifikāciju.
  • Veicināt diskusiju par mūžizglītības problēmām Latvijā
  • Izplatīt informāciju par pieaugušo izglītības iespējām Latvijā

Projekta tiešā mērķa grupa -- Latvijas iedzīvotāji ar zemām pamatprasmēm (bez pamata vai vidējās izglītības) vecumā no 25-64 gadiem.

Projekta netiešā mērķa grupa -- nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri, pašvaldības, skolas, augstskolas, interešu centri, kuriem projekta laikā un pēc projekta noslēguma ir kopīgi jāsadarbojas, lai palielinātu to iedzīvotāju skaitu, kuri savas dzīves laikā pilnveido savas prasmes, iemaņas un kvalifikāciju.

Lai sasniegtu mērķi, projekta laikā organizēti pieci reģionālie semināri, seši starpnozaru forumi un nacionālā konference, kur diskutētas problēmas un izstrādāti ieteikumi pieaugušo izglītības jomā Latvijā. Reģionālajos semināros un noslēguma konferencē prezentēti labās prakses piemēri un izstrādātas konkrētas rekomendācijas ciešākai sadarbībai starp sektoriem, kas atbildīgi par pieaugušo izglītības politikas īstenošanu Latvijā.

Projekta ietvaros 1000 Latvijas iedzīvotāji saņēmuši konsultācijas par izglītības iespējām, kurās izvērtēta līdzšinējā darba pieredze un izglītības līmenis un izstrādāts individuāls rīcības plāns esošās izglītības papildināšanai.

Vairāk informācijas: http://www.muzizglitiba.lv/izglitibas-politika/154