Statuss:
Noslēdzies

Izglītības un zinātnes ministrijas ERASMUS+ projekts

2016.-2017. gads


Pieaugušo izglītībai veltīto Erasmus+ projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” Izglītības un zinātnes ministrija secīgi īsteno jau trīs gadus. Projekta trešajā posmā (2016.-2017.gads) izvirzītie mērķi akcentē jautājumus, kas saistīti ar neformālās izglītības atzīšanu (validāciju) un kritērijiem, pēc kuriem vērtēt pieaugušo neformālās izglītības pakalpojumu kvalitāti. Īpaša vērība tiek pievērsta arī pieaugušo izglītotāju jeb androgogu kompetenču definēšani.

Viens no projekta mērķiem ir izveidot Latvijā sistēmu, kas palīdzētu nodrošināt pieaugušo mācīšanas kvalitāti, īpaši neformālās izglītības jomā. Projekts uzrunā pieaugušo izglītībā iesaistītos profesionāļus no pašvaldībām, valsts pārvaldes un nevalstiskajām organizācijām, veicinot izpratni par pieaugušo izglītības nozīmi, kā arī vēršot uzmanību uz nepieciešamību sasniegt un motivēt mācībās mazāk iesaistītos pieaugušos ar zemu prasmju līmeni. Projektā “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” tiek akcentēta arī īpašu prasmju un kompetenču nepieciešamība pieaugušo pedagogiem (androgogiem).

Lai veicinātu visu līmeņu institūciju sadarbību, projekta ietvaros tiek organizēti vietējie un nacionālie semināri pieaugušo izglītībā iesaistītajiem pašvaldību un valsts struktūru darbiniekiem, kā arī pedagogiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.

Projekta ietvaros tiek veidotas 40 nacionālās apraides radio programmas, kas popularizē pieaugušo izglītības ideju, iepazīstina ar pieejamajām izglītības programmām, labās prakses piemēriem un konkrētu personu pieredzi, mācoties mūža garumā, atjaunojot, paaugstinot un papildinot profesionālo kvalifikāciju.

Pārrobežu sadarbība ar kaimiņvalstīm un citām Eiropas valstīm ļauj pieaugušo izglītības politikas veidotājiem un piedāvātājiem mācīties un dalīties ar labās prakses piemēriem un efektīvas pieaugušo izglītības politikas nostādnēm. 
Projekta ietvaros tiek veidotas 40 nacionālās apraides radio programmas, ļaujot sasniegt ikvienu potenciālo pieaugušo izglītības klientu. Latvijas radio pirmā kanāla pārraides popularizē efektīvas pieaugušo politikas nostādnes, iepazīstina ar pieejamajām izglītības programmām, labās prakses piemēriem un konkrētu personu pieredzi, mācoties mūža garumā, atjaunojot, paaugstinot un papildinot profesionālo kvalifikāciju.

Projekta gaitā plānotās norises un metodika

Projektā izmantotā metodika ietver demokrātisku visu pārvaldes līmeņu iekļaušanas principa piemērošanu: nacionālā, reģionālā, vietējā un plašākas sabiedrības līdzdalību, kā arī integrētu visu līmeņu pieaugušo izglītotāju iesaisti pieaugušo izglītības nacionālo kvalitātes kritēriju izveidē.

Pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa realizēšanai, ir izveidota koordinācijas komiteja, kas nodrošinās efektīvu darba programmas īstenošanu, sadarbojoties visām pieaugušo mācīšanās jomā ieinteresētajām pusēm nacionālajā, reģionālajā un vietējā līmenī, tajā skaitā valdībai un aģentūrām, sociālajiem partneriem, pilsoniskajai sabiedrībai, kultūras iestādēm utt. Katru gadu projekta norises laikā tiks organizētas trīs koordinācijas komitejas sanāksmes, kurās plānota 20 cilvēku dalība.
Lai konsolidētu PI politikas ieviešanu, projekts turpina attīstīt iepriekšējos gados izveidoto pieaugušo izglītības reģionālo sadarbības tīklu. Kopumā divos projekta norises gados tiks organizētas piecos reģionālo pieaugušo izglītības koordinatoru sanāksmes, aptverot visas pašvaldības, katrā sanāksmē iesaistot ap 50 dalībniekus un nodrošinot atgriezenisko saiti pieaugušo izglītības pārvaldības modeļa efektivitātes vērtēšanā.

Iegūtā informācija par situāciju pieaugušo izglītības pārvaldībā un īstenošanā Latvijā tiks apkopota divās valsts līmeņa konferencēs, kur situāciju ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā analizēs pieaugušo izglītības eksperti no Latvijas, kā arī Lietuvas, Igaunijas.

Projekta noslēgumā – 2017. gada 30. maijā - notiks starptautiska konference “Kvalitātes nodrošināšana pieaugušo neformālajā izglītībā”, kurā piedalīsies starptautiski atzīti eksperti un vismaz 150 dalībnieki.

Viena no projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” aktivitātēm paredz finansēt 40 pieaugušo izglītības jautājumiem veltītu radio raidījumu izveidi. 20 epizodes veidoja Latvijas Radio žurnālisti. Raidījumi “Pieaugušie mācās!” skanēja Latvijas Radio 1. programmas ēterā no 2016. gada septembra līdz gada nogalei. Nākamās 20 sērijas plānots veidot sadarbībā ar Latvijas reģionālo mediju žurnālistiem, un tie būs dzirdami ēterā  2017.gada otrajā pusē.

Projekta ietvaros notikušie pasākumi un aktualitātes

Datums                                         Aktualitāte                                                                                                                                            
2017. gada 8. septembris Seminārā diskutē par pieaugušo izglītību un apkopo Erasmus+ projekta rezultātus
2017. gada 30. maijs Starptautiska konference "Izaicinājumi pieaugušo izglītības kvalitātes pilnveidei"
2016. gada 27. oktobris, Rīga Starptautiska konference par pieaugušo izglītības kvalitātes jautājumiem
2016. gada 22. marts, Jelgava Seminārs "Pieaugušo izglītība un kvalitāte"
2016. gada 5. aprīlis, Cēsis Seminārs “Pieaugušo izglītība un kvalitāte”
2016. gada 5. maijs, Daugavpils Seminārs “Pieaugušo izglītība un kvalitāte”
2016. gada 22. augusts, Kuldīga Seminārs “Pieaugušo izglītība un kvalitāte”
2015. gada 18. februāris, Rīga Seminārs “Pieaugušo izglītības pārvaldības turpmākā stratēģija”