projekts

Eiropas Savienības ERASMUS+ K3 programmas “Support for policy reforms” projekts“Road Map for Implementation of Institutional Assessment” (Nr. 899137 – RoadMap)

Projekts tiek īstenots kā centralizētais Erasmus+ projekts, kuru uzrauga Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA). Kopējais Projekta finansējums: EUR 187 428, 69.  Eiropas Komisijas finansējums apstiprinātajam projektam ir 90%, savukārt 10% apmērā katram partnerim jānodrošina līdzfinansējums. Projekta īstenošanas laiks ir 24 mēneši – 01.06.2020 – 31.05.2022. 

Projekta vadošais partneris ir Izglītības un zinātnes ministrija. Pārējie iesaistītie partneri: Akadēmiskās informācijas centrs, Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija un Igaunijas Augstākās izglītības un profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūra.

Projekta mērķis: 

Projekta mērķis ir pilnveidot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu Latvijā un ieviest ciklisku augstākās izglītības institūciju akreditāciju kā galveno kvalitātes nodrošināšanas procedūru, tādējādi samazinot pašreizējo pārklāšanos starp dažādām esošajām kvalitātes nodrošināšanas procedūrām, samazinot administratīvo slogu un novērtēšanas procedūru izmaksas. 

Aktivitātes projektā: 

Izpratnes veicināšanai par ārējās kvalitātes novērtēšanas procedūrām un zināšanu iegūšanai par institucionālo novērtējumu un tā priekšrocībām, Projektā paredzēts  analizēt vairāku Eiropas augstākās izglītības telpas valstu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas un tiesisko regulējumu, plānoti arī darbsemināri augstākās izglītības institūcijām, politikas veidotājiem un sadarbības un sociālajiem partneriem ar ārvalstu ekspertu līdzdalību. 

Projekta plānotie rezultāti:

Projekta rezultātā paredzēts izstrādāt koncepciju par vienmērīgu pāreju uz ciklisku augstskolu institucionālo akreditāciju Latvijā, tādejādi Projekts ir tieši vērsts uz Ministru kabineta rīkojuma Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai”  pasākuma “Sagatavot augstskolu cikliskas institucionālās akreditācijas ieviešanu, sākot ar 2024. gadu” izpildi, kas paredz sagatavot un izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt priekšlikumus par augstskolu cikliskas institucionālas akreditācijas ieviešanu un priekšlikumus normatīvajam regulējumam. 
 

Erasmus+ LV logo