Vecāku atbalsts bērnam valodas un satura apguve latviski

  • Ļaujiet bērniem apzināties, ka viņi ir spējīgi apgūt mācību saturu latviski. Mācieties valodu kopa ar savu bērnu, pēc iespējas vairāk radiet situācijas, lai bērns runātu latviski (pajautāt sev nepieciešamo veikalā, kafejnīcā, izklaides parkos u.c.)
  • Atsaucieties uz lūgumiem pēc palīdzības arī tad, ja, jūsuprāt, tā nav nepieciešama. Bieži bērni lūdz palīdzību arī tad, ja veicamo uzdevumu saprot, bet vēlas būt pamanīti un novērtēti.
  • Runājiet ar bērniem par to, ka jūs arī mācāties ko jaunu, pastāstiet, ko esat apguvuši, lai veiktu savus darba pienākumus, stāstiet, kā jūs tikāt galā ar grūtībām,
  • Pamazām neuzkrītoši palīdziet viņiem pilnveidot vārdu krājumu, precizēt jēdzienus, padziļināt jēdzienu izpratni.
  • Lasiet bērnam priekšā. Neatsakiet, arī tad, ja jums ir maz laika. Vienojieties par secību: kādreiz arī bērnam būs jālasa jums priekšā kaut kas no bērnu grāmatas, avīzes vai žurnāla.

Lai padarītu valodas apguvi daudzveidīgāku, esam apkopojuši dažādus atbalsta materiālus - interaktīvas spēles, darba lapas, animācijas filmas, u.c. - dažāda vecuma bērniem:

Mācību materiāls – darba lapas un animācijas filmas – veidots kā palīgmateriāls sākumskolas skolēniem latviešu valodas un dabaszinību, sociālo zinību un matemātikas integrētā apguvē.

  • Mācību līdzekļu komplekts „Latviešu valoda 1. klasei” (mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata) (SAGATAVOŠANĀ)

Mācību līdzekļu komplekts īsteno latviešu valodas standartu pamatizglītībā. Tiks izdots augustā. Interaktīvie mācību papildmateriāli darbam ar mācību līdzekļu komplektu.

Pieejami www.maciunmacies.valoda.lv no augusta.

Interaktīvais mācību materiāls ir veidots kā spēle par sociālo zinību tematiem „Laimīgs cilvēks”, „Kārtīga ģimene”, „Eko skola un mērķtiecīga darbība”, „Atbildīga pašvaldība”, „Valsts atbildība”. Materiālā ir sadaļa skolotājiem ar metodiskiem ieteikumiem mācību procesa organizēšanai.

Mācību materiāls – darba lapas un animācijas filmas – veidots kā palīgmateriāls 4.–5. klases skolēniem latviešu valodas un literatūras, dabaszinību, sociālo zinību, matemātikas, dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas integrētā apguvē.

  • Latviešu valoda mazākumtautību skolā: 4. klase (SAGATAVOŠANĀ)

Mācību grāmatas un darba burtnīcas ievietošana LVA tīmekļvietnē (PDF formātā) brīvpieejas izmantošanai latviešu valodas prasmju pilnveidei bērniem ar nepietiekamu valodas prasmi. Pieejams www.maciunmacies.valoda.lv no jūlija.

  • 4. klasē apgūstamo mācību priekšmetu terminu skaidrojošā vārdnīca (SAGATAVOŠANĀ)

Pieejams www.maciunmacies.valoda.lv no augusta.

Mācību materiālā tiek piedāvāti uzdevumi vārdšķiru – lietvārda, darbības vārda, īpašības vārda, skaitļa vārda, vietniekvārda, apstākļa vārda un prievārda – apguvei.

Mācību materiāls veidots kā spēle terminu apguvē (latviešu valoda, dabaszinības, veselība un fiziskās aktivitātes, kultūras izpausme mākslā un pašizpausme, sociālās zinības un vēsture, tehnoloģijas).

Mācību līdzeklis tematiski veidots saskaņā izglītības pētnieka Roberta Ganjē (Robert Mills Gagné) mācību teoriju (mācību stundas notikumiem). Situācijās, kur, pēc skolotāja domām, notikums nav pietiekami izvērsts, pedagogs tiek aicināts to paplašināt vai padziļināt. Papildus var skatīt arī citus avotus, piem., Skola2030 mācību resursu krātuvē publicētos materiālus, piem., biogrāfiska jaunrades darba vērtēšanas kritērijus, miniatūras vērtēšanas kritērijus u.c.

Mācību materiālā ietverti informatīvi izziņas teksti par Latvijas dabu, vēsturi, sabiedrību, kā arī uzdevumi teksta izpratnei.

Interaktīvais mācību materiāls ir veidots kā spēle par sociālo zinību tematiem „Laimīgs cilvēks”, „Kārtīga ģimene”, „Eko skola un mērķtiecīga darbība”, „Atbildīga pašvaldība”, „Valsts atbildība”. Materiālā ir sadaļa skolotājiem ar metodiskiem ieteikumiem mācību procesa organizēšanai.

Integrētais mācību materiāls piedāvā tekstus un uzdevumus temata „Lielie ģeogrāfiskie atklājumi. Amerikas atklāšana” apguvei.

  • Mācību līdzekļu komplekts „Latviešu valoda 7. klasei” (mācību grāmata, darba burtnīca, skolotāja grāmata) (SAGATAVOŠANĀ)

Mācību līdzekļu komplekts īsteno latviešu valodas standartu pamatizglītībā. Tiks izdots augustā.