Statuss:
Noslēdzies

viis logo ansamblis

Eiropas Reģionālās attīstības fonda
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība"
projekts "VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma"

Projekta "VIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma" īstenotājs ir Izglītības un zinātnes ministrija.
Projekta norises laiks: no 2018. gada 16. maija līdz 2021. gada 15. maijam (36 mēneši).
Projekta kopējais finansējums ir 1 000 000,00 EUR, Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 850 000,00 EUR, valsts budžeta finansējums 15% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 150 000,00 EUR.

Projekts tiks īstenots kā viens no programmas projektiem, kas paredz ieviest publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko nodrošinājumu vienlaikus ar centralizēto platformu un infrastruktūras attīstību valsts pārvaldē. Projektā izvirzītie mērķi noteikti tā, lai tie veicinātu ne tikai programmas mērķu sasniegšanu, bet arī VARAM izvirzīto mērķu īstenošanu attiecībā uz publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi – „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveides mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību, ieviešot sistemātisku pieeju vienotas un koordinētas publisko pakalpojumu attīstības politikas un regulējuma izstrādē, nodrošinot pilnveides procesu koordināciju un vadību, tai skaitā veicinot institucionālo sadarbību un nodrošinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju visaptverošu un koordinētu pielietošanu valsts pārvaldes procesu pilnveidē un pakalpojumu sniegšanā.”
Projekta ietvaros ir izvirzīti trīs VIIS attīstības virzieni :

  1. Nodrošināt pielāgojamu un centralizētu izglītības kvalitāti raksturojošo rādītāju apkopošanu un uzkrāšanu izglītības kvalitātes monitoringa vajadzībām;
  2. Nodrošināt izglītības kvalitāti un tās izmaiņu raksturojošās informācijas pieejamību dažādu sabiedrības grupu vajadzībām;
  3. Uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti, pilnveidojot IZM resora pamatdarbības procesus Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) datu apstrādē un kvalitātes nodrošināšanā.

Plānotās darbības mērķu sasniegšanai:

  • Izglītības indikatoru uzkrāšanas un apstrādes funkcionalitātes izstrāde

Pasākuma ietvaros tiks izstrādāta funkcionalitāte izglītības kvalitātes monitoringa indikatoru uzkrāšanai un apstrādei. Funkcionalitāte tiks izstrādāta viegli modificējama, lai izmantotu arī jebkuru citu nākotnē definētu indikatoru uzkrāšanai un analīzei pēc nepieciešamības. Pasākuma īstenošanas rezultātā tiks uzsākta šobrīd zināmo izglītības kvalitātes indikatoru uzkrāšana.

  • Izglītības datu apstrādes pilnveide

Pasākuma ietvaros tiks pilnveidota IZM resora padotības iestāžu datu kvalitātes kontrole un datu publicēšanas iespējas. Atbilstoši publiskās pārvaldes atvērto datu iniciatīvai projekta ietvaros tiks publicētas VIIS datu kopas valsts Atvērto datu portālā. Pasākuma ietvaros tiks izstrādāta nepieciešamā funkcionalitāte automatizētai datu priekšapstrādei un nodošanai ārējai informācijas sistēmai.

  • Apziņošana

Pasākuma ietvaros tiks izstrādāta VIIS iekļauto personu grupu apziņošanas (piemēram, izglītojamo un viņu vecāku grupu un iestāžu darbinieku grupu) funkcionalitātei, izmantojot oficiālo valsts saziņas kanālu e-adreses vai citus saziņas kanālus.


Aktualitātes par projekta īstenošanas gaitu