1. Dokumenta veids Attīstības plānošanas dokuments
2. Dokumenta nosaukums Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
3. Politikas joma un nozare vai teritorija Valsts valodas politika
4. Dokumenta mērķgrupas Noteikumu projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, ārpus Latvijas dzīvojošie valstspiederīgie (diaspora) un latviešu valodas apguvēji un pratēji Latvijā un pasaulē.
5. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Pamatnostādņu virsmērķis ir nodrošināt latviešu valodas ilgtspēju saliedētas Latvijas sabiedrības veicināšanai, latviešu valodas lietojumu visās sabiedrības darbības jomās, sekmēt latviešu valodas izpēti, valodas resursu, t.sk. digitālo, attīstību, stiprinot sabiedrības ieinteresētību un līdzdalību latviešu valodas izaugsmē, kā arī atbalstīt latviešu valodas reģionālo paveidu, latgaliešu rakstu valodas un lībiešu valodas saglabāšanu, izpēti un attīstību.
6. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Pamatnostādņu projektu plānots virzīt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
7. Dokumenti Pamatnostādņu projekts.
8. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Viedokli var sniegt līdz š.g. 24.septembrim, rakstot uz e-pastu valoda@izm.gov.lv
9. Pieteikšanās līdzdalībai Viedokli var sniegt līdz š.g. 24.septembrim, rakstot uz e-pastu valoda@izm.gov.lv
10. Atbildīgā amatpersona Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā Vineta Ernstsone.