Latvijas pētniecības organizācijas, kas reģistrētas kā zinātniskās institūcijas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, līdz 2020. gada 22.septembrim aicinātas pieteikties starptautiskā pētniecības konkursā “Kultūras mantojums, identitāte un perspektīvas”.

Latviju šajā konkursā pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, sniedzot 300 000 eiro lielu finansiālo atbalstu Latvijas dalībniekiem, kas atbilst pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas statusam saskaņā ar Regulu 651/2014. Atbalstu varēs saņemt tikai ar saimniecisko darbību nesaistītie projekti.

Konkurss tiek organizēts kopējās programmēšanas iniciatīvas “Kultūras mantojums un globālās pārmaiņas: jauns uzdevums Eiropai (CH)” ietvaros. Projektu konkurss ietver 4 galvenās tēmas:

  • kultūras mantojuma netiešo lomu pārvērtēšana sabiedrībā;
  • kultūras mantojuma perspektīvas un konstrukcijas;
  • kultūras mantojuma pārvaldības pieejas: sadarbība, savienotās kopienas un ilgtspējīgie attīstības mērķi;
  • inovatīva un iekļaujoša (digitāla) pieeja kultūras mantojumam;
  • Kultūras mantojuma ietekme: kultūras, ekonomiskās, lietotāju, sabiedriskās un sociālās vērtības.

Pētniecības konkursa mērķis ir attīstīt jaunas, uz pētniecību balstītas sistēmas, kas ietver zināšanas, koncepcijas un vērtības, lai risinātu sabiedrības problēmas un veicinātu visu sabiedrības grupu attīstību, kas vērsti uz kultūras mantojumu, identitāti un perspektīvām.

Plašāka informācija par pētniecības konkursu.

Projekta konsorcija sastāvā ir jābūt trīs atsevišķu valstu partneriem, bet maksimālais partneru skaits ir pieci.

Kontaktpersona: Kaspars Karolis, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākais eksperts, tālr. 67047996, e-pasts: Kaspars.Karolis@izm.gov.lv.

Atbalsts tiek sniegts no Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” projekta 1.1.1.5/17/I/002 „Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” (IZM)